Jesu to buheina ya cjihtire Cohamacʉre sini payoha
17
1 Ã ni yahu tuhsʉ Jesu mʉanopʉ ñʉroca mʉo,
Cohamacʉre õ sehe ni durucure:
—Mai,
mipʉre mʉ yahu quihõriro seheta yʉhʉre ñano ti yoahti pja mʉ sʉrota nina.
Yʉhʉre mʉ macʉre masare ño payochʉ yoaga.
Mʉ ã yoachʉ mʉhʉre masare ño payochʉ yoaihca yʉhʉ cʉ̃hʉ.
2 Jipihtina bui pʉhtoro yʉhʉre cũre mʉhʉ.
à jicʉ yʉhʉre mʉ warinare mʉhʉ mehne ã jirucuchʉ yoaihca yʉhʉ.
Tuhsʉ,
mʉhʉre masare ño payochʉ yoaihca yʉhʉ.
3 Mʉhʉ dihta Cohamacʉ waro jira.
Yʉhʉ Jesucristo mʉ warocariro jija.
à jia jipihtina mʉhʉre masiina,
yʉhʉ cʉ̃hʉre masiina mʉanopʉ mari mehne ã jirucuahca —nire Jesu.
4 Ã ninota õ sehe ni namore Cohamacʉre:
—Ahri yahpapʉre mʉ yoa dutiri cjirire yoa pahñoja yʉhʉ.
à yoacʉ mʉhʉre masare ño payochʉ yoaja yʉhʉ.
5 Ahri yahpa to jihto pano mʉhʉ mehne yʉ jichʉ jipihtina yʉhʉre ti ño payo mʉhtariro seheta mipʉre yʉhʉre ti ño payochʉ yoaga tjoa.
6 ’Ahri yahpai jiinare yʉhʉre mʉ warinare mʉhʉre masichʉ yoahi.
Mʉ warina mʉ yaina jira.
à jicʉ tinare ware mʉhʉ yʉhʉre.
à jia mʉ dutiare yoare tina.
7,8 Yʉhʉre mʉ yahurire tinare buhehi.
Yʉ ã buhechʉ tʉhoa yʉ buheare cahmare tina.
à jia potocãta mʉ cahai tariro yʉ jichʉ masina tina.
Tuhsʉ,
mʉ warocariro yʉ jichʉ “Potocã tjira”,
ni tʉhotura tina.
à yoa jipihtia yʉ ya mʉ ya ti jichʉ masina tina.
9 ’Ti ya cjihtire mʉhʉre sini payoi nija.
Paina ya cjihti sehere sini payoi nieraja yʉhʉ.
Yʉhʉre mʉ warina mʉ yaina jira.
à jicʉ ti ya cjihtire sini payoi nija mʉhʉre.
10 Tina jipihtina mʉ yaina jira.
à jia mʉ yaina sehe yʉ yaina jira.
Yʉhʉre wacũ tuaa yʉ tuariro jiare masichʉ yoara tina masare.
11 ’Mipʉre ahri yahpapʉre tjuasi yʉhʉ.
Mʉ cahapʉ wahai tai nija.
Yʉ ã wahapachʉta mipʉre yʉhʉre mʉ warina ahri yahpare tjuaahca.
Mai,
mʉhʉ noariro jira.
Yʉhʉre mʉ warinare mʉ tuaa mehne ñʉ wihbobasaga.
Mʉ ã ñʉ wihbochʉ mari cʉ̃irota mari jiro seheta tina cʉ̃hʉ cʉ̃ curuata jiahca.
12 Tina mehne jicʉ mʉ tuaa mehne tinare noano ñʉ wihbohi.
Cʉ̃iro pinihta pichacapʉ waharohca mʉ yare ti joari tjui to yahuriro seheta.
13 ’Mipʉre mʉ cahai wahai tai nija.
à jicʉ ahri yahpai ahri jipihtiare yʉ yainare yahuja yʉhʉ mehne ti noano wahchehto cjihtore.
14 Mʉ yare yahuhi tinare.
Tina yʉ yoaro seheta ahri yahpai ji dojahtina jierara.
à jia ahri yahpa macaina sehe tinare ñʉ tuhtira.
15 “Ahri yahpai jiinare,
yʉ yainare naaga”,
nieraja.
à nierapaihta tinare noano ñʉ wihboga “Watĩno ñaare yoa dutiri”,
tinare nicʉ.
16 Ahri yahpa macariro jieraja.
Tina cʉ̃hʉ yʉ yoaro seheta ahri yahpai ji dojahtina jierara.
17 Yʉ yainare mʉ buhea mehne noaina wahachʉ yoaga tinare.
Mʉ yahua sehe potocã tjira.
18 Ahri yahpapʉre yʉhʉre mʉ warocariro seheta yʉhʉ sehe yʉ yaina cʉ̃hʉre mʉ yare buhe duticʉ warocahi.
19 Mʉ cahmaare yoahtiro cjihtore yariahtiro jicʉ yʉ pjacʉre waja.
à waja yʉhʉ yʉ yaina cʉ̃hʉ mʉ cahmaare potocã ti noano yoahti cjihtire.
20,21 ’“Yʉ yaina mipʉre jiina dihtare yoadohoga”,
ni sini payoeraja yʉhʉ.
Yʉ yaina painare yʉ yare ti buheri baharo paina cʉ̃hʉ yʉhʉre wacũ tuaahca.
Tina cʉ̃hʉre yoadohoga,
yʉ yaina jipihtina cʉ̃ curuai ti jihto cjihto sehe.
Yʉhʉ mʉhʉ mehne mari pʉaro jipanahta cʉ̃iro tjija.
Mari cʉ̃irota mari jiro seheta tina cʉ̃hʉ mari mehne cʉ̃ curuaihta jijaro.
Cʉ̃ curuaita jijaro mʉ warocariro yʉ jiare jipihtina masa “Potocã tjira” ti nihto sehe.
22 Yʉhʉre mʉ masichʉ yoariro seheta yʉ yainare yʉ jia tiare masichʉ yoai.
Tinare yʉ ã masichʉ yoachʉ cʉ̃irota mari jiriro seheta tina cʉ̃hʉ cʉ̃ curuaita jiahca.
23 Yʉhʉ tina mehne jija.
Tuhsʉ,
mʉhʉ yʉhʉ mehne jira.
Mari ã jiina jichʉ yʉ yaina potocãta cʉ̃ curuaita noano jiahca.
Cʉ̃ curuaita ti jichʉ ñʉa mʉ warocariro yʉ jiare ahri yahpa macaina masiahca.
Tuhsʉ,
yʉhʉre mʉ cahĩriro seheta yʉ yaina cʉ̃hʉre mʉ cahĩare masiahca masa.
24 ’Mai,
ahri yahpa to ji dʉcahto pano yʉhʉre cahĩa tire mʉhʉ.
à cahĩcʉ yʉ masi pahñoriro,
si siteriro yʉ jichʉ ñore mʉhʉ.
à jicʉ yʉhʉre mʉ warina yʉhʉ mehne ti jichʉ cahmaja masi pahñoriro,
si siteriro yʉ jichʉ ti masihti cjihtire.
25 Mai,
mʉhʉ noariro jira.
Ahri yahpa macaina ñaina mʉhʉre masierara.
Yʉhʉ sehe mʉhʉre masija.
à jia mʉ warocariro yʉ jichʉ masina yʉ yaina.
26 Mʉhʉre tinare masichʉ yoai.
Baharopʉ cʉ̃hʉre mʉhʉre tinare masichʉ yoaihtja yʉhʉre mʉ cahĩriro seheta painare ti cahĩhti cjihtire.
à jicʉ yʉ yaina mehne jiihca —nire Jesu Cohamacʉre.