16
1 Ã ni tuhsʉ sãre õ sehe ni yahu namore:
—Baharo yʉ buheare yʉhʉ cʉ̃hʉre mʉsa cohãerahti cjihtire ahrire jipihtiare yahuhi mʉsare.
2 Judio masa mari buhea wʉhʉsepʉ mʉsa sãa duachʉ sãa dutisi mʉsare yʉ yaina mʉsa jiri buhiri.
à jia pa tehepʉ mʉsare wajãa,
“Cohamacʉ cahmaare yoana nija”,
ni tʉhotuahca paina.
3 Yʉ Pʉcʉre,
yʉhʉ cʉ̃hʉre tina masierara.
à masieraa mʉsare ñano yoaahca tina.
4 Ã jina mʉsare ñano ti yoachʉ ñʉna,
“Ti õ sehe yoahto panota Jesu yahu tuhsʉre sãre”,
ni wacũnahca mʉsa.
Mʉsa ã ni wacũhti cjihtire mipʉre ahrire yahu mʉhtai nija mʉsare —ni yahure Jesu.
Espíritu Santo to yoahtire yahuha Jesu
à ni tuhsʉ õ sehe ni yahu namore Jesu:
—Wahmanopʉre mʉsa mehne jicʉ ahrire mʉsare yahuerahi.
5 Mipʉ sehere yʉhʉre warocariro cahapʉ wahaihca wahai tai nija.
“¿Nohopʉ wahaihcari mʉhʉ?”
yʉhʉre ni,
ne cʉ̃iro barota sinitu ñʉerara mʉsa.
6 Ã sinitu ñʉerapanahta yʉ wahahtore mʉsare yʉ yahu mʉjachʉ mʉsa ñano yajeripohna tira.
7 Mʉsare potocãta yahui nija.
Yʉ wahari baharo mʉsare noanocanohca.
Yʉ mʉanopʉ wahaerachʉ mʉsare yoadohohtiro sehe taeraboa.
Wahacʉ mʉsare tirore warocaihtja yʉhʉ.
8 Yʉ ã warocachʉ tiro tarohca.
à wihiro ahri yahpa macaina ñaa yoaina ti ñaa buhiri tiare tinare masichʉ yoarohca tiro.
Noano jia tia cʉ̃hʉre buherohca tiro masare.
Tuhsʉ,
Cohamacʉ masare to buhiri dahrehto cʉ̃hʉre masichʉ yoarohca masare yoadohohtiro sehe.
9 Yʉhʉre wacũ tuaeraina jira ahri yahpa macaina.
à jiro yoadohohtiro sehe masa ñaa yoaina ti ñaa buhiri tiare tinare masichʉ yoarohca.
10 Yʉ Pʉcʉ cahapʉ wahaihca.
Yʉ ã wahari baharo mʉsa yʉhʉre ne ñʉsinisi.
à jiro noano jia tia cʉ̃hʉre masichʉ yoarohca yoadohohtiro sehe.
11 Ahri yahpa macaina pʉhtoro watĩnore Cohamacʉ buhiri dahre duti tuhsʉre.
à jiro Cohamacʉ masare,
watĩno mehne macainare to buhiri dahrehti cʉ̃hʉre masichʉ yoarohca yoadohohtiro sehe.
12 ’Pjíro jira mʉsare yʉ yahuhti cjihti.
Wiho mejeta mʉsa sehe yʉ yahu pahñochʉ,
tʉho ñaha pahñoeraboa.
13 Ã jiro potocã jiare yahuriro Espíritu Santo sehe mʉsare quihõno jiare yahu pahñono tarohca.
Tiro to mʉ sʉro mʉsare yahusi.
Yʉ Pʉcʉ tirore to yahu dutirire tiro yahurohca mʉsare.
à yoa “Baharopʉ õ sehe waharohca”,
ni yahuyurohca tiro sehe mʉsare.
14 Ã yoa yʉ yare mʉsare tiro yahurohca.
à yahuro yʉhʉre ño payochʉ yoarohca mʉsare.
15 Jipihtia yʉ Pʉcʉ ya yʉ ya cʉ̃hʉ jira.
à jicʉ “Espíritu Santo sehe yʉ yare yahurohca mʉsare”,
nihi mʉsare —ni yahure Jesu.
“Cahyaina jipanahta baharo wahchenahca mʉsa”, ni yahuha Jesu
16 Ã ni tuhsʉ õ sehe ni yahu namore:
—Mahanocã baharo yʉhʉre ñʉsi mʉsa.
à jina baharocãta mʉsa yʉhʉre ñʉnahca tjoa —nire Jesu sãre to buheinare.
17 To ã nichʉ tʉhona,
sã sehe mahainacã õ sehe ni durucui sã basi:
—“Mahanocã baharo yʉhʉre ñʉsi mʉsa.
à jina baharocãta mʉsa yʉhʉre ñʉnahca tjoa” nino,
¿dohse nino ã niri marine?
à yoa “Yʉ Pʉcʉ cahapʉ wahaihca” nino,
¿dohse jiro baro marine ã niri tiro?
18 “Mahanocã” nino,
¿dohse nino ã niri tiro?
To yahurire noano tʉho ñahaeraja mari —ni durucui sã basi.
19 Sã ã ni durucuchʉ Jesu tirore sã sinitu duarire masino,
sãre õ sehe ni yahure:
—“Mahanocã baharo yʉhʉre ñʉsi mʉsa.
à jina baharocãta yʉhʉre ñʉnahca tjoa”,
¿yʉ niri cjirire sinitu duajari mʉsa?
¿Tíre yʉ nirire tʉho ñahaerajari mʉsa?
20 Potocãta mʉsare nii nija.
Yʉ yariachʉ ñʉna mʉsa tiinahca.
Tuhsʉ,
tuaro cahyanahca.
à jia yʉhʉre ño payoeraina sehe wahcheahca.
Mʉsa sehe cahyaina cjiri jipanahta,
baharo wahchenahca mʉsa.
21 Õ sehe jira tí:
Numino niji wahcõno,
to ñano yʉhdʉhto pano jira.
à jiro ticoro tuaro cahyara.
à cahyaparota to pohna tiri baharo ticorore purĩrire wacũerara ticoro.
Wihãrirocã ahri yahpapʉ to masa bajuachʉ ticoro wahchera.
à jiro ticorore purĩrire wacũerara ticoro.
22 Tó seheta mʉsa mipʉre cahyanahca.
Baharo mʉsare ñʉihca tjoa.
Yʉhʉre ã ñʉna mʉsa tuaro wahchenahca.
Mʉsa ã wahchechʉ paina mʉsare cahyachʉ yoa masisi.
23 ’Tí dachoi yʉhʉre mʉsa ñʉri dachoi yʉhʉre sinitu ñʉsi mʉsa.
Masi tuhsʉrinapʉ jinahca.
Potocãta mʉsare nii nija.
Yʉhʉre mʉsa wacũ tuachʉ ñʉno yʉ Pʉcʉre mʉsa siniare tiro mʉsare warohca.
24 Yʉhʉre wacũ tuaina jina,
Cohamacʉre sini masina mʉsa.
Ahri dacho panoi tirore ã sinierasinire mʉsa.
Yʉhʉre wacũ tuatjiãhna Cohamacʉre siniga.
Mʉsa ã sinichʉ mʉsa sinirire mʉsare warohca,
mʉsa wahche pahñohti cjihtire —nire Jesu sãre.
Ñainare Jesu yʉhdʉrʉcaha
25 Ã ni tuhsʉ õ sehe ni namore:
—Quiti mehne mʉsare yahua tihi.
à yahupaihta baharo mʉsare quiti mehne yahusi yʉhʉ.
à yahueracʉ yʉ Pʉcʉ sehere noano poto yahuihtja mʉsare.
26 Tí dachore mʉsa ya cjihtire yʉ Pʉcʉre sini payosi yʉhʉ.
Yʉhʉre wacũ tuana,
mʉsa basi tirore sininahca.
27 Mʉsa yʉhʉre cahĩna.
à jina yʉ Pʉcʉ cahapʉ yʉ tariro jichʉ “Potocã tjira”,
nina mʉsa.
à niina mʉsa jichʉ ñʉno,
yʉhʉre cahĩina mʉsa jichʉ ñʉno yʉ Pʉcʉ sehe mʉsare cahĩna.
To ã cahĩchʉ tirore mʉsa sininahca.
28 Yʉ Pʉcʉ cahai jiriro jicʉ ahri yahpapʉre tai yʉhʉ.
à jicʉ mipʉre ahri yahpapʉ jiriro jisinicʉ yʉ Pʉcʉ cahapʉ wahaihca —nire Jesu.
29 To ã nichʉ sã to buheina õ sehe nii:
—Mipʉ pinihta quiti marieno durucui noano poto yahui nina mʉhʉ sãre.
30 Mʉhʉ noano masi pahñoriro mʉ jichʉ mipʉ pinihtare sã masija.
à jia paina mʉhʉre buhe masierara.
Tíre mipʉre sã noano masija.
Sã noano masiina jina,
Cohamacʉ cahapʉ tariro mʉ jichʉ “Potocã tjira”,
nija sã —nii sã Jesure.
31 Sã ã nichʉ Jesu õ sehe ni yʉhtire sãre:
—¿Mipʉre “Potocã tjira”,
nijari mʉsa jʉna?
32 Baharo curero jipihtina mʉsa wʉhʉsepʉ waha siteina jina,
yʉhʉre cohãnahca mʉsa.
Mʉsa ã cohãpachʉta yʉ Pʉcʉ sehe yʉhʉ mehne jira.
à jicʉ yʉhʉ cʉ̃irota jieraja.
33 Ahrire mʉsare yahu mʉhtahi,
yʉhʉre mʉsa wacũ tuaa mehne mʉsa noano jihto sehe.
Cohamacʉre cahmaeraina cahapʉ mʉsa jichʉ ñano yoaahca mʉsare tina.
Ti ã yoapachʉta wahchega mʉsa.
Ahri yahpa macaina ñaa buhiri tiinare,
ti pʉhtoro watĩno cʉ̃hʉre yʉhdʉrʉcariro jija yʉhʉ.
à jina yʉhʉre wacũ tuana wahchega mʉsa —nire Jesu sãre to buheinare.