Jesu to buheina dahporire cosaha
13
1 Ã yoa pascua bose nʉmʉri panocã ahri yahpare to cohã wahcãhto cjihtore to Pʉcʉro cahapʉ to wahahto cjihtore masire Jesu.
Tuhsʉ,
ahri yahpa macainare to yainare tiro tuaro cahĩre tina mehne to jiro puro.
à cahĩrucura to yainare.
2 Tí ñamine Jesu sã to buheina mehne sã chʉchʉ Juda Iscariotere Simo macʉnore Jesure ñʉ tuhtiinare ño duti tuhsʉri jire watĩno sehe.
3 Tuhsʉ,
to Pʉcʉro Cohamacʉ Jesure jipihtina bui to pʉhtoro sõrire masire Jesu.
à yoa Cohamacʉ cahapʉ to tari cjirire,
baharo mʉanopʉ to mʉjahti cʉ̃hʉre masire.
4 Ã masino wahcãrʉca,
to suhtiro bui macanore tjuwe na,
tóre cũ tuhsʉ,
suhtiro cahsaro mehne to pjaro yʉjʉi dʉhtere.
5 Dʉhte tuhsʉ,
waparoi core pio sãa,
sã to buheinare sã dahporire cosa dʉcare.
Sãre cosa tuhsʉ to dʉhteri cahsaro mehne pahã cohãre sã dahporire.
6 Paina buheinare cosa wahcã,
Simo Pedropʉre sʉre.
To dahporire to cosahto pano Pedro sehe tirore õ sehe nire:
—Pʉhtoro,
¿yʉ dahporire cosai tai nijari mʉhʉ?
—nire Jesure Pedro.
7 —Michapucacã mʉhʉre yʉ yoahtire masierara mʉhʉ.
à masierapacʉta baharo masiihca mʉhʉ —nire Jesu.
8 —Yʉ dahporire ne cosasi mʉhʉ —nire Pedro.
—Mʉhʉre yʉ cosaerachʉ yʉ yairo jisi mʉhʉ —nire Jesu.
9 —Pʉhtoro,
yʉ dahpori dihtare cosai tjiga.
Yʉ dahporire,
yʉ wamomacarine,
yʉ dapu cʉ̃hʉre cosaga —nire Pedro.
10 To ã nichʉ Jesu piti dahre buhero õ sehe nire:
—Cʉ̃iro masʉno cuhsʉro to pjacʉre noano tju cosa pahñona.
à jiro pari turi tirore tju cosaro cahmaerara.
To dahpori dihtare cosaro cahmana.
Jipihtina mʉsa ñaa yoari buhirire cosarina cjiri mʉsa jipachʉta cʉ̃iro mʉsa mehne macariro to ñaa yoari buhirire cosamahnoerariro jira —nire Jesu.
11 Jesu tirore ñʉ tuhtiinare ñohtirore masire.
à masino “Cʉ̃iro mʉsa mehne macariro to ñaa yoari buhirire cosamahnoerariro jira”,
nire.
12 Sã dahporire cosa tuhsʉ,
to suhtirore sãa tuhsʉ,
nuju sʉre to dujiriroihta.
—¿Michapucacã mʉsare yʉ yoarire tʉho ñahajari mʉsa?
13 Mʉsa yʉhʉre “Buheriro”,
ni pisuna,
“Pʉhtoro”,
ni pisuna potocãta nina nica yʉhʉre.
Mʉsare buheriro,
mʉsa pʉhtoro potocãta jija yʉhʉ.
14 Ã jina yʉhʉ mʉsare buheriro,
mʉsa pʉhtoro jipaihta mʉsa dahporire cosariro yʉ jichʉ ñʉna mʉsa cʉ̃hʉ mʉsa mehne macaina dahporire cosaga.
15 Michapucacã mʉsare cosacʉ,
baharo mʉsa yoahti cjihtire mʉsare ñoi nija.
Mʉsa mehne macainare mʉsa yoadohohtire ñoi nija.
Mʉsare yʉ yoariro seheta mʉsa cʉ̃hʉ yoaga.
16 Potocã mʉsare niita nija.
Mʉsa yʉ cahamaca yoaro sehe jiina yʉ bui jierara.
Mʉsare buhe duti yʉ warocarina jira mʉsa.
à jina yʉ bui jierara mʉsa.
à jicʉta “Yʉ yoariro seheta yoaga”,
nihi mʉsare.
17 Ahrire masina,
yʉ dutiare yoana,
wahcheina jinahca mʉsa.
18 ’Mʉsare jipihtinare ã nieraja.
Yʉ beserinare masija yʉhʉ.
Cohamacʉ to yare ti joari tjui to ni joariro seheta ã waharohca.
“Yʉhʉ mehne chʉrirota yʉhʉre wajã duare”,
ni joaa tiha Cohamacʉ yare ti joari tjui.
19 To ã yoahto pano ahrire yahuyui nija mʉsare.
Yʉhʉre to ã yoari baharo “Jesuta Cristo Cohamacʉ warocarirota jira”,
mʉsa nihti cjihtire ahrire mʉsare yahuyui nija yʉhʉ.
20 Potocã mʉsare niita nija.
Yʉ warocainare cahmariro yʉhʉ cʉ̃hʉre cahmana tiro.
Tuhsʉ,
yʉhʉre cahmariro yʉhʉre warocariro cʉ̃hʉre cahmana tiro —nire Jesu sãre to buheinare.
Juda Jesure ñʉ tuhtiinare to ñohtore yahuha Jesu
21 Ã ni yahu tuhsʉ Jesu tuaro cahyare.
à cahyaro õ sehe ni yahure tiro sãre:
—Potocãta mʉsare nii nija.
Cʉ̃iro mʉsa mehne macariro yʉhʉre ñʉ tuhtiinare yʉhʉre ñonohca —nire Jesu.
22 To ã nichʉ tʉhona Jesure ñohtirore masierana,
sã basi cahma ñʉroca õi.
23 Cʉ̃iro Jesu to buheina mehne macariro yʉhʉ,
Jesu to cahĩriro sehe to pari wahpa dujihi.
24 Yʉ ã dujichʉ ñʉno Simo Pedro yʉhʉre to wamomaca mehne yoa ño,
siniture:
—¿Jesure ñohtirore diro sehere nino nibocari Jesu?
Yahuga sãre —ni to wamomaca mehne yoa ño,
sinitu ñʉre Pedro.
25 To ã nichʉ yʉhʉ sehe Jesu cahacãi dujiriro jicʉ sinitu ñʉhi tirore:
—Pʉhtoro,
¿dirore nii nijari mʉhʉ?
—ni sinitu ñʉhi yʉhʉ.
26 —Ahri pãore dahra waha na,
soha yʉ wahtiro sehe tirota jira yʉhʉre ñohtiro —nire Jesu.
à ni tuhsʉ ti pão to dahra waha narirore soha tuhsʉ tíre Judare Simo Iscariote macʉnore ware.
27 Ã yoa pãore to ñahari baharo watĩno sehe Judare ñano yoa dutiri jire.
à jiro Jesu tirore õ sehe nire:
—Mʉ yoahto cjihtore cjero yoa bahrañoga mʉhʉ —nire Jesu Judare.
28 To ã nichʉ tʉhona sã mesapʉ dujiina,
Jesu Judare to nirire noano tʉho ñahaerahi.
29 Cãina õ sehe ni tʉhotumahi:
“Judá sã niñerure wihboriro jira.
à jiro bose nʉmʉi sã chʉhti cjihtire nuchʉ dutiro warocare Jesu Judare.
O pjacʉoinare niñerure wa dutiro niboca Jesu”,
ni tʉhotumahi sã cãina.
30 Ã yoa Juda tí pãore ñaha tuhsʉ,
wijaa wahare.
To wijaari pja ñami jire.
Wahma dutiare yahuha Jesu
31 To ã wijaari baharo õ sehe nire Jesu:
—Mipʉ pinihtare yʉhʉ masʉno Cohamacʉ warocariro yʉ tuariro yʉ jia tiare ñonohca Cohamacʉ masare.
à jicʉ Cohamacʉ to tuariro to jiare ñoihca yʉhʉ sehe.
32 Ã jiro Cohamacʉ to tuaare yʉ ñochʉ tiro sehe yʉ ya tuaa cʉ̃hʉre mipʉ pinihtare ñono taro nina.
33 Yʉ pohna yʉ cahĩina,
yʉhʉre tʉhoga.
Mahaa dachoricã mʉsa mehne jisiniihca.
Yʉ wahari baharo yʉhʉre macanahca mʉsa.
à jicʉ mari coyea judio masare yʉ niriro seheta mʉsa cʉ̃hʉre nija.
“Yʉ wahahtore mʉsa sehe waha masierara”,
tinare yʉ niriro seheta mʉsa cʉ̃hʉre ã ni yahuja.
34 Wahma dutiare mʉsare yahuihtja.
Mʉsa mehne macainare cahĩga mʉsa.
Mʉsare yʉ cahĩriro seheta,
mʉsa mehne macainare cahĩga.
35 Ã jina mʉsa mehne macainare mʉsa cahĩchʉ ñʉa yʉ yaina mʉsa jiare masiahca paina —nire Jesu sãre.
“Jesure masieraja”, Pedro to nihto cjihtore yahuha Jesu
36 To ã nichʉ Simo Pedro Jesure õ sehe ni sinitu ñʉre:
—Pʉhtoro,
¿nohopʉ wahaihcari mʉhʉ?
—nire Pedro.
—Yʉ wahahtopʉre mipʉre yʉhʉ mehne waha masierara mʉhʉ.
Mipʉre waha masierapaihta baharo yʉ cahai wahacʉhca —nire Jesu Pedrore.
37 —Pʉhtoro,
¿dohseacʉ mipʉre mʉhʉ mehne waha masierabocari yʉhʉ?
Yʉhʉre ti wajã duapachʉta mʉhʉre ne duhusi yʉhʉ —nire Pedro Jesure.
38 —¿Ã tjijari?
¿Mʉhʉre ti wajã duapachʉta,
mʉhʉ yʉhʉre duhueraihcari?
Potocãta mʉhʉre nii nija.
Caraca to duhto pano “Jesure masieraja”,
niihca mʉhʉ painare.
Tia taha ã niihca mʉhʉ —nire Jesu Pedrore.