6
1 Ooshi apale eeyiye amwiitthwaana ambwana zaya ana yoowaashitahi, yoori nzina la Nnyizinku na masomi etthu ahitarawiwe. 2 Apale ariina mbwana wa wiiya namalottela wa Yinsa, ahilikhe onshitahi maana ttwiiyaya. Okinoko waya ana yoowaakholela khaazi yooshapweyacha, maana apale ampatthelaaye fwayita khaazi etile ankholaaye yo mamuumini na pi oophetiwa.
Pheta ya Nzurukhu
Mattakhuzi apa osomise na ohirimize. 3 Nkhama ntthu onsomisa mwentto woofwarikhana ohinkholananaaye na mattakhuzi oolikana a Mbwaneetthu Yinsa na mwentto wa emaani, 4 ntthu aya oto tu woojikhupali na woohijuwi hatha etthu. Onaaye olwele wontuvela onyakulisana na okheetisana nkatthi wa mattakhuzi antisaaye nrima, wuumani, mattukhano, waakanyerelana vitthu zootakhala, 5 na oshinttana woohilikheleli. Nkhama etthiipile azowereliyeezo atthu awiiyana akhili za wuntuwanyiwa, eeyeliweeyo haakhi yaya, apo aya anoona yoori tiini etthu enreelisaaye. 6 W'eekhweele, tiini enreelisa channu khwa atthu apale amfurahelaaye epile ariinaazo. 7 Voolumwenku apha khanaataniyevo hatha etthu na khaninthuulavo hatha etthu. 8 Amana niiyana kuwo na etthu-yoojiwa nifurahele etthiipo. 9 Ila apale aneekesaaye oreela ankwela muuzayiniwa na mmiraakho za Sheethwani, alottelelaka tuvela zoololo zimpwetechaaye. Etthiipo eniwaatupweeza muuthowelela na nwantipweya. 10 W'eekhweele pheta ya nzurukhu nchina la vitthu zooshi zootakhala. Mwaasa w'oomaashokopho na nzurukhu, atthu akina alikha epaata yaya khusala ajihoowisa venkivene.
Meekhazi omwaamini Nnyizinku
11 Ila weeyo, ntthu wa Nnyizinku, vitthu zaya epo owerawere. Weekese weettettisa shariya, emaani, epaata, pheta, ovilela na ojithuza. 12 Wuumane viittha yooshapweya y'eepaata, okholelele ohaayi wa mileele. Okhuweleliweeyo n'oolaza oshaahiti wooshapweya wa tukhuru yawo omaasho wa atthu a waatta. 13 Aphano, mmakhono wa Nnyizinku otule aninkhaaye ohaayi zumpe zooshi, na mmakhono wa Yinsa Al-Masiihu, otule alaziyeeyo oshaahiti wooshapweya wa tukhuru omaasho wa Pontiyu Pilaatu, miiyo kinuuruma weeyo, 14 yoori otthe nroho nrumo swaafi na woohilokoveziwi hatha etthu, mpakha epuwelelo ya Mbwaneetthu Yinsa Al-Masiihu. 15 Etthu yaya eto Nnyizinku onlawa arettikhanise, amana ofiya wakathi wa khweele.
 
Nnyizinku othuuto eeyiyeeyo wooshapweya na ariina owahi vatulu wa zooshi,
Mfwalume wa afwalume na mbwana wa ambwana.
16 Ye otthwe khamfwa
na oniikhala nnuuru ehinaattameyaaye,
khina anamoone,
wala anwahaaye omoona.
Ottitthimisiwa wiiye Waawe na owahi khwa mileele. Amiina.
 
17 Monkoni wa mathaajiri voolumwenku apha, owaahirimize yoori ahisala ajinkhelela, wala thwaama zaya ahitthe nkatthi wa maali epile zoohilipaneyi; ila thwaama zaya atthe wa Nnyizinku, Ye oninkha wa waattavo vitthu zooshi yoori nisala nijirela. 18 Owaahirimize oretta saana na eeye mathaajiri a khaazi zooshapweya, awiiyana rooho yooleva na wiiya atthu anwahaaye omeela epile aniiyanaazo. 19 Khwa nanna ethiito antta wiiyana okhu ninttaawo akhipa yookhomaala, yoori apatthe ohaayi wa khweele.
20 Weyo Timootiyu! Etile olikheliweeyo otthe nroho. Owerawere mattakhuzi oololo aninveyisaaye Nnyizinku na akhili zoovonyeya zinooniwaaye nkhama ojuwa ila zihiiyeeni. 21 Akinoko aari olottelaaye akhili zaya epo, alaamo mwiipaata.
Rehema ya Nnyizinku yiiye vamote na mweeyo.