Ota wa Rooho Ttakatthiifu Siikhu ya Takhiriima
2
1 Efiyeevo siikhu ya takhiriima amamlottela a Yinsa ooshi aakhusanyeyiye vamote. 2 Nasaapiru khuta huula yoolankha pinkuuni wuupuka nkama pheevo yaari ovumaaye saaneene, khwiitaala nnyupa wooshimo mphule aakusanyeyiyeemo. 3 Khuwaapuwela etthu yaari wuupuwaaye nkhama nlimi la moottho laari waawanyeyaaye khusala linkwela vakhula ntthu veeshwa vawe. 4 Ooshi khwiiya awiitaala Rooho Ttakatthiifu, khwaaza ottakhula luuka pheeya khwa nanna wakhula ntthu Rooho Ttakatthiifu yaari onthoonyezaazo ottakhula.
5 Yeruzaleemu aarivo ayudeya awaatta aari omwaaputwaaye Nnyizinku aalankhiyeeyo khapila zooshi za olumwenku. 6 Ooshi n'oosiila huula etile khwiiya ooshanka. Khukusanyeya vahali vamote maana ooshi aasiiliye ovuma wa huula ya etile, na wakhula ntthu aari osiila khwa luuka yawe. 7 Aari oshankawene etthiipo milomo khuuma khusala olupa yoori: “Atthu apa nttakhulaaye apha ooshi khahi akalileya apa? 8 Khi ensulukhwana toovi fweeyo niwaasiilaka khwa luuka zetthu? 9 Fweeyo nalankha Parithiya, akina alankha Mediiya, akina Elaami, akina Mesopotamiya, akina Yudeya, akina Kapatosiya, akina Pontu na Aasiya, 10 akina alankha Firijiya, akina Pamfiiliya, akina Misuri na pantthe za Liibiya kharipu na Sireeni, na anamathotola alankhiyeeyo Rooma. 11 Waaza mayaahuti mpakha apale eettiyeeyo ntiini ya maya huuti, akereeti na aarapu. Ila nawaasiila khwa luuka zetthu yo alupaka vitthu zootikinisa na khuluzeene za Nnyizinku. 12 Ooshi aari oshankisiwa khuhisala ajuwa hatha etthu yoolupa, khusala oozelana araka: “Maana a vitthu zaya epi niini?”
13 Atthu akina khusala awaatheya maaswihaapa apale owoozaka yoori eetta ohapaliwa.
Otafusiri wa Pheeturu
14 Aphano Pheeturu na ashirikhaawe apale khumi na mmote khulankha khusala owooza atthu yoori: “Maswahipu zaka mayaahuti mpakha mooshi mweeyo mwiniikhalaaye nti wa Yerusaleemu, mwisiileze etthu kintakhaaye olupa: 15 mweeyo mwinoona nkhama atthu apa eettiye ohapaliwa, ila wala khahapaliweeni nkhama mwinaakanyerazo mpakha apha saawuuni ya supu. 16 Vitthu zaya epi zirettikhaniyeeyozo zaalupiwe rakuzeene ti napiya Yowele araka:
 
17 ‘Nnyizinku alupa yoori: “Siikhu za mwiisho
kinteela oweeshushela atthu ooshi Rooho Ttakatthiifu.
Aana enu aalume na apa aakha anteela alupa
vitthu zinteelaaye orettikhana khwa nzina laka,
mashaapu anteela oothoonyeziwa vitthu zootikinisa.
Ana khuuluvale anteela wiiyana jozi.
18 Khwa akarumeya aka aalume na aakha,
yo kiniweekha Rooho yaka siikhu zaya etthiipo
yo anteela olaleya hapari zaka.
19 Kinteela othoonyeza vitthu zootikinisa,
kinteelaazo ottha otulu pinkuuni
kinteela opuwisa vitthu zootikinisa vathi voolumwenku,
zinteela orettikhana minjuza,
enteela wiiyavo taamu na moottho mawiku na loosi.
20 Njuwa lithatuwe liiye looripa,
mweezi na-ye othatuwe wiiye taamu,
epoza enteela orettikhana khapula
ehinafiye siikhu khuulu ya siifwa za Nnyizinku.
21 Ila atthu ooshi apale anttelaaye onkhuwela Nnyizinku
yoori awaawuuni antta wuusurukha!”’
 
22 Mweeyo mwa atthu a Ezirayeele mwisiileze mattakhuzi apa: Yinsa wa Nazareeti tu wookhupaliwa ti Nnyizinku. Ye Nnyizinku oretta minjuza za waatta vakatthi venu mweeyo na alama kiina zaya khwa ye. 23 Othuuto Nnyizinku awinkhiyeenini mweeyo arina shawurina, ila mweeyo khkusanyeya na atthu ootakhala rooho khunkhomela vansalapa khumuula. 24 Nnyizinku othuuto ansisimula muufwa na khunsinttisa owahi woofwa maana yaari etthu yooronyiwa ye oshintti ti oofwa. 25 Daawuuda anlopeziye yoori:
 
‘Wakhula wakathi kaari omoona Mbwana ari omaasho waka
maana ye ori nkhona-nlume aka, yoori kihiveveluwe.
26 T'iito rooho yaka yoofurahi na nlimi laka lininttitthimisa;
miili aka onteela onvumula orina nroromelo,
27 maana khunteela olikha nafusi yaka nkhapuri
khunteela okanswi,
khukhupaleli na khunteela okhupalela yoori
Nttakatthiifu awo oone vitthu zootakhala nkhapuri.
28 Wakinozela tarikhi ya ohaayi,
onteela okiitaaza furaha amana kiiya vamote na-weyo.’
 
29 Pheeturu khuri: “Attwizaka, mwikiwejele kiwuuzeni saana saana monkoni wa papeetthu Daawuuda yoori ye afwa khuzikhiwa khapuri yawe eri mmuti mwetthu nttmphu mpakha leelo eti. 30 Ye aari napiyu na aari ojuwa yoori Nnyizinky ahitiye yoori vakatthi wa peewu yawe aari onteela opuwavo mfwalume ari oteelaaye osalana puuro yawe ya ofwalume. 31 Daawuuda aari ojuwa etthu Nnyizinkku aari weettelaaye oretta t'iito aari aalupiyeeyo monkoni wa osisimuwa wa Al-Masiihu othuuto Nnyizinku ahanlikhiyeeyo nkhapuri, wala mwiili awe ophomowa. 32 Nnyizinku ansisimula Yinsa, fweeyo naamashaahiti a vitthu zaya epo. 33 Khuweziwa olawa wiikhala nkhono-nlume wa Nnyizinku, ye enkhiwa Rooho Ttakatthiifu ti Papaawe nkhama etthiipile aamwahitiyeeyo apha eetta oniitthelela t'iithiiti mwinoonaaye na mwinsiilaaye enasaapi eti. 34 Daawuuda khaweziweeni pinkuuni, ila atukhunu alupaka yoori:
 
‘Mbwana amuuza Mbwanaaka yoori:
“Wiikhale pantteya nkhono weelume aka,
35 mpakha miiyo kiwaattha maatuwi awo awaaluwatthele.”’
 
36 Aphano, atthu ooshi a Ezirayeele ana yoojuwa yoori: Yinsa, othuuto mweeyo mwankhameliyeeyo, Nnyizinku omwinkha wiiya Mbwana na wiiya Al-Masiihu.
37 Paata yoosiila mattakhuzi apale, khuwaapattha kupari nroho mwaya, khumuuzela Pheeturu na maaswihaapa apale akinaaya yoori nkahayani: “Attwiizetthu, apho niri je?”
38 Pheeturu khawaajipu araka: “Mwithupwiye na wakhula mmote wa mweeyo oosiwe khwa nzina la Yinsa Al-Masiihu yoori mwipatthe nswammaha wa twampi zenu. Mwintta opokhera tthuvo ya Rooho Ttakatthiifu. 39 Ahiti yaya eto ti yenu, mweeyo mpakha aaneenu na atthu akina awoolepawo: khwa apale ooshi Mbwaneetthu Nnyizinku awaakhuweliyeeyo.”
40 Khwa mattakhuzi menkeene Pheeturu khusala awaalipisela atthu na awaatumenela araka;” Mwijuusuru vakatthi ya khapila ya atthu apa otakhala rooho.” 41 Atthu awaatta khukhupalela tafusiiri ya Pheeturu, khujilakelela olawa woosiwa. Siikhu yaya etile atthu eekezeleyiye khwiiya alufu ttatthu.
Nanna aari wiikhalaayo atthu apale aakhupaliiyeeyo
42 Yo aari ooshututela masomi apale oosomisiwa ti maaswihaapa aari oosiilana, na okusanyeya oja vamote na olompa vamote. 43 Ooshi aarina woova nwulweene, maana Nnyizinku eetta ovira aretttaka vitthu zootikinisa na minjuza zawaatta khwa khaazi ya maaswihaapa apale. 44 Atthu ooshi apale ankhupaliyeeyo Yinsa aarina osiilana wookhomaala saaneene, wakhula etile yaari opattikhanaaye eetta omeelana. 45 Akina aari wuuzanyisa mashapa aya na vitthu zaya: onzurukhu aya n'ootiisa oteela owaamela azaaya, wakhula ntthu aari winkhiwa khwa khiiwa ya othowiwa wawe. 46 Yo aazowereliye okusanyeya wakhula siikhu vaje wa Nyuupa ya Nnyizinku na mmawaya na omeyelana phaawu ajaka na furaha khuluyeene na rooho yeemaani, 47 ansifwaka Nnyizinku. Atthu ooshi aari wiiya ootuveliwa phi menttezi aya. Apho Nnyizinku wakhula siikhu aari ovira oweekezelaka atthu ootakha wuusurukha.