Ofukiwa wa Yinsa
18
1 Paata ya Yinsa wiisha olompa, khulankha na anakhiyoni awe khulokhela kaapu ya nttapo la Kedroni. Waariwo woorotha, ye khweetta ottuukho na anakhiyoni awe.
2 Yuuda namazukuluwela aari ojuwa ohali okhule, maana Yinsa swaafu zinkizene aari okusanyeyaka ottuukho na anakhiyoni awe. 3 Aphano Yuuda khuthuula khuntti ya anajanka khweetta ottuukho na mawaziri akina aya arumiweeyo pi mahaakhimu a tiini na mafwarizeewu, athuuliye vimwasikhelo, na zuuma za nvittha. 4 Yinsa, ajuwaka niini yaari weettelaaye orettikhana khwa ye, khuweettela khuwoozela yoori: “Mwinimweekesa paani?” 5 Yo khujipu: “Yinsa, wa Nazareeti!” Aphano ye khuwooza yoori: “Ti-miyo.” Yuuda namazukuluwela, ti aariina atthu apale. 6 Wakathi Yinsa alupiyeevo yoori “ti-miyo,” yo etta osusa khukwela vathi. 7 Yinsa khuwoozela opheya yoori: “Mwinimweekesa paani?” Yo khujipu: “Yinsa wa Nazareeti!” 8 Yinsa khuwooza yoori: “Miiyo kawuuzani yoori ti-miyo. Nkhama mwinikeekesa miiyo, mwiwaalikhe apa alawe.”
9 Yinsa aalupiye toowo yoori eretteye etile aalupiyeeyo rakuzeene yoori: “Paapa, ooshi apale okinkhiyeeyo khakaashikheeni hatha mmote.” 10 Aphano Simawu Pheeturu khusarula phanka, khunshija karumeya mmote wa haakhimu nwulu wa tiini, nshiilo lawe la nkhono nlume. Nzina lawe karumeya aya otule laari Maliko. 11 Ila Yinsa khumuuza Pheeturu yoori: “Opwehe phanka yawo mmufukho mwawo! Niri akinteela onywela jiikira akinkhiyeeyo Paapa?”
Yinsa onttaniwa wa Anaasi
12 Elottelanaka khuntti etile ya anajanka, namalokozela aya na anamweekesela wa mayaahuuti khunkhola Yinsa na khunfuka. 13 Omwanzweene khumweettana wa Anaasi, nkhwewe Kayifwa, aari haakhimu nwulu wa tiini mwaakha aya opule. 14 Ti othuuto awooziyeeyo mayaahuuti yoori yaari yooshapweya ntthu mmote owaafwela atthu ooshi.
Pheeturu oninkatthala Yinsa
15 Simawu Pheeturu na nakhiyoni nkina eetta onlottelela Yinsa. Mwaasa wa yoori nakhiyoni oto aari ojuwanana haakhimu nwulu wa tiini, ye awahiye ofiya vaje wa nyuupa ya haakhimu nwulu wa tiini, 16 ila Pheeturu aasaliye anwejaka othetekele wa nlako. Nakhiyoni otule nkina, aari ojuwananaye haakhimu nwulu wa tiini, khusaruwa, khulawa khuttakhulana nakhinzi otule aari weekeselaaye nlako khunlikha Pheeturu ovira. 17 Aphano njaazi otule aari weekeselaaye milako, khumuuzela Pheeturu yoori: “Weeyo khahi ommote wa anakhiyoni wa mwinyi otu?” Ye khujipu araka: “Akiiyo!” 18 Mwaasa wa ozizima, akarumeya na anamweekesela khusikhanyela moottho khusala oottha. Pheeturu khweemela attaapho na ye, khusala oottha.
Haakhimu nwulu wa tiini onimuuzela Yinsa
19 Aphano, haakhimu nwulu wa tiini khumuuzela Yinsa monkoni wa anakhiyoni awe na masomi awe. 20 Yinsa khujipu araka: “Miiyo kawooza atthu a voolumwenku woosileyavo saaneene, na kaari osomisa nsinakooka mpakha Nnyupa Woosifwiwamo, nttumpho aari othukumanaamu mayaahuuti. Khina etthu kilupiyeeyo sirini. 21 Khi oniikuzelelani? Owoozele apale akisiiliyeeyo, anjuwa saaneene vitthu kilupiyeeyo.” 22 Wakathi Yinsa alupiyeevo toowo, namweekesela mmote amwaattamiyeeyo khumpiya omaasho, araka: “Haakhimu nwulu wa tiini onjipwiwa etthiipo?” 23 Yinsa khunjipu yoori: “Nkhama kajipu etthu yootakhala, olupe yootakhala, ila nkhama kattakhula haakhi, khi mwakipiyelani?” 24 Aphano, Anaasi khumperekha Yinsa wa Kayifwa haakhimu nwulu wa tiini ari woofukiwa.
Pheeturu oninkhana Yinsa swaafu ya phiiri
25 Pheeturu nalelo aari oretta eettaka woottha moottho. Aphano khuuzeliwa yoori: “Weeyo khahi mmote wa anakhiyoni a mwinyi otu?” Ye khukhana araka: “Miiyo akiyiiyo.” 26 Elottelanaka, karumeya wa haakhimu nwulu wa tiini, jaama mmote wa otule Pheeturu anshijiyeeyo nshiilo, khumuuza yoori: “Miiyo kaawooniye nwoorotha orina othuuto!” 27 Pheeturu khurutela theenya okhana. Wakathi otthuupo likukhuwi khwiikha.
Yinsa ari wa Pilaatu
28 Nawiisha khuthuuliwawo Yinsa wa Kayifwa khulawaniwa nyuupa khuulu ya nsatoro. Yaari supuyeene. Anamalokozela a mayaahuuti khuhivirimo nnyupa mphule, aari ontakha yoori ehiwaalawe twahara, yoori awahi onja Paashikowa. 29 Aphano Pilaatu khusaruwa olawa ottakhulana yo na owoozela yoori: “Niini mwininlupezaye ntthu otu?”
30 Yo khujipu yoori: “Eriwaka khaari oretta vitthu zootakhala khanaari wuutisela weeyo.”
31 Pilaatu khuwaajipu yoori: “Mwinthuule mwilawe mwamphuke khwa nanna enlupaazo kano zenu.” Aphano mayaahuuti khujipu yoori: “Enikhattaziwa fweeyo omuula ntthu.” 32 Epo zaarettikhaniye toowo yoori emarisele mattakhuzi apale Yinsa aalupiyeeyo, wakathi aari ottakhulaavo monkoni wa nanna aari weettelaazo ofwa.
33 Pilaatu khurutela nnyupa khuulu ya nsatoro, khunkhuwela Yinsa khumuuzela yoori: “Weeyo o mfwalume wa mayaahuuti?”
34 Yinsa khujipu yoori: “Mattakhuzi aya apo onikuuzelaaye pi awo, ama atthu akina ti awuuziyeeyo monkoni wa miiyo?” 35 Pilaatu khunjipu yoori: “Miiyo ki yaahuuti? Atthu awo na mahaakhimu a tiini ti akitiseeliyeeyo weeyo. Niini orettiyeeyo?”
36 Yinsa khujipu yoori: “Ofwalume aka khayi wa voolumwenku apha! Eriwaka ofwalume aka waari wa voolumwenku apha, akarumeya aka eetta wuumanana mayaahuuti awaakhattazaka okikhola, ila wa ekhweele ofwalume aka khahiyo wa voolumwenku attaapha.”
37 Aphano Pilaatu khulupa yoori: “Khupe weeyo o mfwalume.”
Yinsa khunjipu yoori: “Weeyo ti onlupaaye yoori ki mfwalume. Miiyo kavokoleliwa ethiito na ti ethiito ekitaniyeeyo voolumwenku, yoori kite kilawele oshaahiti wa haakhi. Wakhula otule eeyiye wa haakhi onsiila huula yaka.”
38 Pilaatu khumuuzela yoori: “Haakhi niini?” Noolupa toowo khulankha opheya khulawa aphale aariivo mayaahuuti khuwooza yoori: “Miiyo akinimoonana hatha nlattu. 39 Ila khwa zowera yenu mweeyo, miiyo kintta ontaphula napherezu mmote mwaasa wa ofiya wakathi wa Paashikowa. Mwintakha yoori miiyo kintaphule mfwalume wa mayaahuuti?”
40 Yo khunyakula ajipwaka yoori: “Wala, ye wala! Ninintakha Baraba.” Ila Baraba aari namahusuti.