Yinsa ontta ojilompela
17
1 Paata ya Yinsa wiisha olupa vitthu opo, khweekesa otulu na khulompa araka:
 
“Paapa, wafiya wakathi. Onsifu mwanawo, yoori naye mwanawo oosifu. 2 Maana wamwinkha ofwalume khwa anaatamu ooshi, yoori awenkhe ohaayi wa mileele ooshi apale omwinkhiyeeyo. 3 Na ohaayi opo wa mileele pi opu: Oojuwe weeyo, Nluku mmote paasi weekhweele, na Yinsa Al-Masiihu otule omperekhiyeeyo. 4 Miiyo koosifu vathi, kimariselaka khaazi okinkhiyeeyo oretta. 5 Na, nasaapi eti, okisifu oo Paapa, vamote na-weyo khwa siifwa kaarinaaye na-weyo khapulathi olumwenku ohineeyevo.
Yinsa oniwaalompela anakhiyoni awe
6 Kawaathoonyeza nzina lawo apale okinkhiyeeyo voolumwenku. Apo aya aari awo; weeyo khukinkha miiyo, na yo anshututela nttakhuzi lawo. 7 Aphano yo anjuwa yoori vitthu zooshi onikinkhaaye zinlankha khwa weeyo. 8 Maana miiyo kawooza mattakhuzi okinkhiyeeyo yo khupokherela, ajuwa yoori khweele miiyo kalankha mmakhono mwawo na khukhupalela yoori weetta okiruma. 9 Miiyo kiniwaavekelela yo. Akiniwaavekelela atthu ooshi a voolumwenku, ila apale okinkhiyeeyo maana pi awo. 10 Zooshi kiriinaazo pi zawo, na zooshi oriinaazo pi zaka. Miiyo kinsifwiwa mwaasa wa yo. 11 Nasaapi eti akinteela wiikhala voolumwenku ila yo ari voolumwenku, maana miiyo kineetta okho oriiwo weeyo. Paapa woottakatthifu, oweenanele khwa nzina lawo, nzina okinkhiyeeyo, yoori yo eeye vamote nkhama niiyiyeezo fweeyo. 12 Wakathi kaari vamote na-yo voolumwenku, miiyo kaaweenaneliye na khuwaathokorela khwa owahi wa nzina lawo, nzina nttinttho okinkhiyeeyo. Kaaweenaneliye na khuhiivo mmote aashikhiyeeyo, woohiiyi otule atthomeliweeyo waashikha yoori epile zilupiyeezo zawaatikhiwa ttakatthiifu zirettikhane.
13 Ila nasaapi eti kintta okho oriiwo weeyo, kinlupa mattakhuzi apo nalelo kiri voolumwenku, yoori yo eeyane furaha yaka yookamilikha. 14 Miiyo kawinkha nttakhuzi lawo, atthu a voolumwenku khwiiphiiriwa ti yo, maana yo khahiyo a voolumwenku, nkhama etthiipi miiyo kihiiyeeni. 15 Akinuuvekela yoori owaalazevo voolumwenku, ila oweenanele khwa ntakhali. 16 Yo khahi a voolumwenku nkhama etthiipo miiyo kihiiyeeni. 17 Owaattakatthise na haakhi; nttakhuzi lawo haakhi. 18 Nkhama etthiipo weeyo okirumiyeezo miiyo voolumwenku, na miiyo kawaaruma voolumwenku. 19 Khwa zwaamu yaya kinjittakatthisa miiyo, yoori na-yo attakatthe khwa haakhi.
Yinsa oniwaalompela anamalottela awe ooshi
20 Akiniwaavekelela apa ottho paasi, ila na apale anteelaaye okikhupali miiyo khwa nttakhuzi laya yo, 21 yoori ooshi eeye amote, nkhama etthiipo niriizo miiyo na weeyo, na-yo ti eeye khwa fweeyo, yoori atthu a voolumwenku akhupali yoori weeyo weetta okiruma. 22 Miiyo kawinkha siifwa etile weeyo okinkhiyeeyo, yoori yo eeye amote nkhama fweeyo niiyiyeeyo amote. 23 Miiyo khwa yo na weeyo khwa miiyo. Khwa nanna ethiito osiilana waya onttela wiiya khaamili, yoori atthu a voolumwenku ajuwe yoori weeyo ti okirumiyeeyo, na yoori oniwaapheta nkhama etthiipo onikiphetaazo miiyo.
24 Paapa, niiya yaka ti yoori attaapho kiriivo miiyo na-yo eeye attaapho ooshi apale okinkhiyeeyo, yoori oone siifwa okinkhiyeeyo, maana wakipheta khapulathi olumwenku ohinompiwe.
25 Paapa wa shariya, atthu a olumwenku khanuujuwa, ila miiyo kinuujuwa; na apa okinkhiyeeyo anjuwa yoori weeyo weetta okiruma. 26 Miiyo kawaajuwisa nzina lawo, na nalelo kinvira kiwaajuwisaka, yoori pheta etile okiphetaniyeeyo yiiye vamote na-yo, na miiyo kiiye vamote na-yo.”