16
1 Miiyo kawuuzani mattakhuzi apa yoori mwihanswi amini yenu. 2 Mweeyo mwinteela wiikariwa nsinakooka; weekhweele, onlawa wafiye wakathi onraaye ntthu amana awuulaani khoona nkhama ankholaaye khaazi ya Nluku. 3 Yo anttela oretta toowo mwaasa woohinjuwi Paapa wala miiyo.
Khaazi ya Rooho Ttakatthiifu
4 Mattakhuzi apa kiniwuuzani yoori amana ofiya wakathi enttelaavo orettikhana muupuwele yoori miiyo kaawuziyeni 5 Ila enasaapi eti kineetta wa otule aakirumiyeeyo, khaavo mmote anikuuzelaaye yoori: ‘Oneetta vayi?’ 6 Ila mwaasa woolupa vitthu epo, rooho zenu zahuzunikha. 7 Miiyo kiniwuuzani haakhi yoori ena fwayita khwa mweeyo miiyo olawa, maana amana kihilawi, Namalipisela khanteela ota, ila amana kilawa, kintta omperekha. 8 Ye amana ata onteela owaakhitiri atthu a olumwenku monkoni wa twampi, wa shariya na ophuka: 9 khwa twampi, mwaasa wa ohikikhupali miiyo; 10 khwa shariya, maana kineetta wa Paapa, khamwinteela okoona theenya; 11 khwa ophuka, maana mfwalume wa voolumwenku apha aphukiwa.
12 Kinaaye nalelo vitthu zawaatta za owuuzani, ila nasaapi eti mweeyo khamwinteela ovilela. 13 Ila amana Rooho ya khweele eta, ye enttela wuusomisani khweele yooshi mweeyo. Ye kinteela ojilupa, ila enttela olupa zooshi esiiliyeeyo na owuuzani mweeyo vitthu zinttelaaye orettikhana. 14 Ye enteela okisifu, maana enteela opokherela etile yiiyiye yaka na owuuzani mweeyo. 15 Yooshi Paapa ariinaaye ti yaka, tiito kilupiyeeyo yoori Rooho Ttakatthiifu epokheraka etile yiiyiye yaka na owuuzani mweeyo.
16 Khwa wakathi vattitthiiru khamwinteela okoona, ila khwa wakathi vattitthiiru theenya mwinteela okoona opheya.”
Huzuni na furaha ya anakhiyoni
17 Anakhiyoni awe khuhiweeleyi khusala oozelana yoori: “Khwa mattakhuzi apo anlupaaye araka: ‘Wakathi vattitthiiru khamwinteela okoona; wakathi vattitthiiru mwinteela okoona opheya.’ Theenya onri: ‘Maana kineetta wa Paapa.’ Onri niini?” 18 Aphano khuuzelana theenya yoori: “Khwa wakathi vattitthiiru enlupa niini? Khinneleya etthu ye anlupaaye.”
19 Ajuwiyeevo Yinsa yoori aari otakha omuuzela, monkoni wa mattakhuzi apale, ye khuwooza yoori: “Mweeyo mwintta wuuzelana monkoni wa mattakhuzi apa kilupiyeeyo yoori: ‘Khwa wakathi vattitthiiru khamwinteela okoona; khwa wakathi vattitthiiru theenya mwinteela okoona opheya'? 20 Miiyo kiniwuuzani khweele yoori mwinteela olila na ojikhupanyisa, ila atthu a olumwenku afurahiye. Mweeyo mwiri oohuzunikha, ila huzuni ya ethiito ezukuluwe yiiye furaha. 21 Muukha amana atakhaka ompattha mwaana, onoona olwaaza channu mwaasa wa ofiya wakathi awe woohoowa, ila amana ampattha oniiyana furaha, onsahawu olwaaza opule oniyeeyo mwaasa wa ontana mwaana voolumwenku. 22 Zinrettikhana etthiipo khwa mweeyo: opu wakathi wa huzuni khwa mweeyo, ila miiyo kinteela owoonani swaafu kiina theenya, na mwinteela ofurahi, na furaha eto khaavo anttelaaye wuulazani. 23 Siikhu yaya eto khamwinteela okuuzela hatha etthu. Miiyo kiniwuuzani khweele yoori, amana mwinvekela etthu Paapa khwa nzina laka miiyo, ye ontta owinkhani. 24 Mpakha nasaapi eti khamwinaveke hatha etthu khwa nzina laka. Mwiveke, mwintta winkhiwa, yoori furaha yenu ekamilikhe.”
Yinsa ashintta olumwenku
25 “Miiyo kiniwuuzani vitthu epo khwa nlikaniso. Onteela ofiya wakathi kihinttelaaye orumeyela mattakhuzi nkhama apo, ila kinteelaaye owuuzani saaneene monkoni wa Paapa. 26 Siikhu yaya eto, mweeyo mwinteela oveka khwa nzina laka na khinlawa ohithajiya miiyo oveka zwaamu yenu mweeyo, 27 Paapa mweenyeweene onuuphetani, maana mweeyo mwinikipheta na mwinkhupalela yoori miiyo kalankha wa Nluku. 28 Kalankha wa Paapa khuta voolumwenku; nakatalikha, kinlaavo voolumwenku kirutele wa Paapa.”
29 Aphano anakhiyoni awe khulupa araka: “Onlupa woosileyavo, woohiiyi khwa milikaniso! 30 Nasaapi eti enneleya yoori onjuwa vitthu zooshi khinihithajiya opuwa ntthu owuuzela, khwa etthiipo nakhupali yoori weeyo walankha wa Nluku.”
31 Yinsa khuwaajipu yoori: “Mwinkhupali nasaapi? 32 Wakathi waattama, weekhweele wafiya, mweeyo mwinttelaaye omwazeya wakhula ntthu alawe owawe, mwikilikhe otthome. Ila akiri otthome, maana Paapa ona miiyo.
33 Miiyo kawuuzani vitthu epi yoori mwiiyane heeri khwa miiyo. Voolumwenku apha mwinteela wiiyana tafwawuthi; ila mwivilele! Miiyo kashintta olumwenku.”