Yinsa oniwaalipisela maaswihaapa awe
14
1 Mwihihankayikhise rooho zenu. Mwinkhupali Nluku, na theenya mwikikhupali miiyo. 2 Owawe papaaka awaakho mapuro menkeene; eriwaka khayaari ethiito, akaari owuuzani, yoori kinttela otthenkeza puuro yenu. 3 Na amana kilawa kitthenkeza puuro yaya eto, kinlawa karuti kuuthuleni mweeye vamote na-miyo attaapho kinttelaaye wiiyavo. 4 Mweeyo mwinjuwawo ohali kineettaawo na tarikhi yaya.”
5 Khujipu Tome yoori: “Mbwana, fweeyo khaninjuwa ohali oneettaawo! Khi ninjuwa toovi tarikhi yaya?”
6 Yinsa khujipu yoori: “Miiyo ki tarikhi, haakhi na ohaayi. Khina anfiyaaye wa Paapa, ahiiyeeni khwa miiyo. 7 Eriwaka khweele mwaari okijuwa, nka mwinjuwaka Paapa. Apha enasaapi eti mwininjuwa na mwaaza omoona.”
8 Filiipe khulupa yoori: “Mbwana, onithoonyeze Paapa, ethiito ennitosheleza.”
9 Yinsa khunjipu yoori: “Filiipe, kiikhaliyeezo wakathi mwinkeene na-mweyo; nalelo khunikijuwa? Otule akooniye miiyo amoona Paapa. Khi onlupa toovi yoori: ‘Onithoonyeze Paapa'? 10 Weeyo khunkhupali yoori miiyo kiri wa Paapa na Paapa ona miiyo? Mattakhuzi apa kiniwuuzanini khahiyo aka paasi. Ila, Paapa aniikhalaaye khwa miiyo, ontta okhola khaazi yawe. 11 Mwikikhupali miiyo amana kilupa yoori kiri khwa Paapa na Paapa ori khwa miiyo; ama nenkawu mwikikhupali mwaasa wa khaazi epi kinkholaazo. 12 Miiyo kiniwuuzani khweele yoori, otule anikikhupalaaye miiyo onkhola khaazi epi kikholiyeezo hatha okhola zooziti epi, maana miiyo kineetta wa Paapa. 13 Na zooshi mwinttelaaye oveka khwa nzina laka, miiyo kinretta, yoori Paapa asifwiwe khwa mwanawe. 14 Wakhula etile mwinvekaaye khwa nzina laka kintta oretta.
Yinsa onaahiti operekha Rooho Ttakatthiifu
15 Nkhama mweeyo mwinikipheta, mwinteela oshututela oruma waka. 16 Miiyo kinttela onvekela Paapa yoori awinkheni Namalipisela nkina, yoori eeye vamote na-mweyo khwa mileele, 17 Rooho ya okhweele, atthu a voolumwenku ahinttelaaye opokhera, maana, khanteela woona na wala khanjuwa. Ila mweeyo mwinjuwa, maana Yo eniikhala nkatthi mwenu na enttela wiiya na-mweyo.
18 Miiyo akinuulikhani mwiri anasisa, kinlawa kooruteleni. 19 Khwa wakathi vattitthiiru atthu a voolumwenku khanteela okoona theenya, ila mweeyo mwinlawa mwakoone. Mwaasa wa miiyo wiiya haayi, na mweeyo mwinlawa mweeyane ohaayi. 20 Siikhu ethiito enteela oweeleyani yoori kiri khwa Paapa, mweeyo mwiri khwa miiyo na-miyo kiri khwa mweeyo. 21 Otule ansiilaaye oruma waka na khushututela oto ti anikiphetaaye; na otule anikiphetaaye oniiya woophetiwa ti Paapa, na-miyo theenya kininpheta na kinjithoonyeza khwa ye.”
22 Yuuda (nkina woohiiyi Yuuda Eshikariyoote) khuri: “Mbwana, mwaasa aya niini weeyo ontakhaaye ojithoonyeza khwa fweeyo paasi khuhijithoonyezi olumwenku wooshi?”
23 Yinsa khujipu yoori: “Nkhama ntthu onikipheta, onshututela mattakhuzi aka na Paapa ontta ompheta. Paapa na-miyo nintta wiikhala na-ye. 24 Otule ahinikiphetaaye khanshututela mattakhuzi aka. Na nttakhuzi mwinsiilaaye khahiyo laka, ila tthi la Paapa otule akirumiyeeyo.
25 Kaari olupaka zooshi epo nalelo niri vamote.” 26 Ila Namalipisela, Rooho Ttakatthiifu, eto Paapa anttelaaye omperekha khwa nzina laka, onteela wuusomisani mweeyo vitthu zooshi na wuukupuselani zooshi epile kiwuuziyeenini. 27 Kinuulikhelani heeri, heeri yaka kiniwinkhani, ila akiniwinkhani nkhama oninkhaazo olumwenku. Mwihihankayikhise rooho zenu, wala mwihoove.
28 Mwasiila eti kilupiyeeyo: ‘Miiyo kintta olawa, ila kinlawa kooruteleni mweeyo. Eriwaka mwaari okipheta, mweetta ofurahi mwaasa wa miiyo weetta wa Paapa, maana Paapa akiziti miiyo. 29 Kiniwuuzani nasaapi eti zihinarettikhane, yoori wakathi zinttelaavo orettikhana, mweeyo mwikhupalele. 30 Enasaapi eti akinlawa ottakhulana mweeyo, maana mfwalume wa voolumwenku ontta ota; ye khana hatha ruhusa khwa miiyo, 31 nakatalikha yoori atthu a voolumwenku ojuwe yoori miiyo kininpheta Paapa, enikihithajiya oretta etile akirumiyeeyo. Lankhani, nileevo apha.”