Yinsa onoosa moolu a anakhiyoni awe
13
1 Esaleelaka ofiya siikhu ya Paashikowa, Yinsa aajuwiye yoori wafiya wakathi wa ye olikha olumwenku opu eette wa Paapa, khuwaapheta apale awe aari voolumwenku, awaaphetiye mpakha mwiisho.
2 Wakathi wa etthu-yoojiwa ya osikhu, sheethwani aarettiye ahatiye rooho ya Yuuda Eshikariyoote mwaana wa Simawu, yoori anzukuluwele, 3 Yinsa aajuwiye yoori Paapa vitthu zooshi attha mmakhono mwawe, na alankhiye wa Nluku na aari orutela wa Nluku, 4 khulankhavo vameeza aphale, khuvula ajapi yawe khuthuula epakuso khujifukelela n'yuunu. 5 Khuttha maati mpasiya khwaaza woosa moolu a anakhiyoni awe awaapakusaka na epakuso etile aafukeleliyeeyo n'yuunu mwawe.
6 Khufiya zwaamu ya Simawu Pheeturu, othuuto aamuziyeeyo yoori: “Mbwana, ontakha woose moolu aka?”
7 Yinsa khunjipu yoori: “Eti kinrettaaye apha nasaapi khiniweeleya; ila owulu-othana enteela oweeleya.”
8 Pheeturu khulupa yoori: “Wala! Khinretteya weeyo woosa moolu aka.”
Yinsa khunjipu araka: “Miiyo amana kihiwoosi, weeyo khunteela wiiyana phantte na-miyo.”
9 Simawu Pheeturu khulupa yoori: “Mbwana, khayi moolu aka paasi na theenya na makhono aka na eeshwa yaka!”
10 Yinsa khujipu: “Ntthu owiyeeyo eninhithajiya woosa moolu paasi, maana mwiili awe wooshi pi woottakattha. Mweeyo mwa oottakattha, ila khahi mooshi.” 11 Maana ye aari onjuwa ntthu aari weettelaaye onzukuluwela; ti eto aalupiyeeyo yoori: “Khayi mooshi mwiiyiyeeyo oottakattha.”
12 Paata ya wiisha owoosa moolu, khuthuula ajapi yawe khuwala khurutela aphale eekhaliyeevo. Aphano khuwoozela yoori: “Eniweeleyani vitthu epi khuuretteliyeenini? 13 Mweeyo mwikiitthaka miiyo mwinri ‘Mwaaliimu’ na ‘Mbwana,’ mwina shariya, miiyo ki othuuto. 14 Aayo, pi etthiipo miiyo kiiyiye Mbwana na Mwaaliimu enu, kawoosani moolu, na-mweyo theenya mwina ya woosana moolu mmote na nzaawe. 15 Miiyo kawinkhani nthoonyezo yoori etthiipi kirettiyeezo na-mweyo mwisala mwiretta etthiipi. 16 Miiyo kiniwuuzani khweele yoori, khaavo karumeya wonziti mbwana awe, nkhama etthiipo nanhupi khaninziti otule anrumiyeeyo. 17 Nkhama mwinjuwa vitthu zaya epo, amana mwiretta, mwaparikhiyiwa.
Yinsa onlupa yoori onlawa azayiniwe
18 Akinuulupani mooshi, kiniwaajuwa apale kiwaathawuliyeeyo. Ila epo enttela orettikhana yoori emariseleye epile zilupiyeeyo zawaatikhiwa ttakatthiifu, yoori: “Othuuto kimeelaniyeeyo phaawu yaka akizukuluwela.”
19 Kinaaza nasaapi ethiiti owuuzani ehinarettikhane, yoori amana erettikhanaka mweeyo mwikhupali yoori Miiyo Ti Miiyo. 20 Miiyo kiniwuuzani khweele yoori: Otule animpokherelaaye otule kininrumaaye onikipokherela miiyo; na anikipokherelaaye, onimpokherela otule akirumiyeeyo.”
21 Paata ya olupa toowo, rooho yawe khwiiya yawaantipweya, khutukhuru alupaka yoori: “Miiyo kiniwuuzani khweele yoori, ntthu mmote wa mweeyo onlawa akizukuluwele.”
22 Anakhiyoni khusala eekesana mmote na nzaawe ahinjuwaka paani aninlupaaye. 23 Mpavu mwawe eekhaliyemu nakhiyoni mmote otule aari omphetachaaye. 24 Simawu Pheeturu khunttheela alama nakhiyoni othuutule; yoori amuuzele Yinsa anlupe oto ari weettelaaye onzukuluwela.
25 Aphano nakhiyoni otule khwiinamela vamweyo wa Yinsa khumuuzela yoori: “Mbwana, paani oto aya?”
26 Yinsa khunjipu yoori: “Ti otule kinttelaaye omwinkha pattaasu ya phaawu kinaanisiye n'yopo.” Aphano khunaanisa pattaasu ya phaawu, khumwinkha Yuuda Eshikariyoote, mwaana wa Simawu. 27 Paata ya Yuuda orafuna phaawu etile, Epiliisi eetta omweetta. Yinsa khumuuza yoori: “Etthu ontakhaaye oretta, orette nasaapi.” 28 Ila apale aari vameeza khuhiivo mmote yamweliyiyeeyo mwaasa niini Yinsa aamuzeliyeeyo toowo. 29 Maana Yuuda ti aari opwehaaye nfukho wa nzurukhu, akina aari waakanyera yoori Yinsa amuuza olawa wuuzanya vitthu zooretteliwa njampo, ama yoori alaze etthu awinkhe asikhini. 30 Paata ya wiisha orafuna phaawu etile, Yuuda khulankha nasaapiru. Na waari osikhu.
Nrumo mpheya
31 Wakathi Yuuda aliyeevo, Yinsa khulupa yoori: “Nasaapi Mwaana wa Pinaatamu onsifwiwa, na Nluku onsifwiwa khwa ye. 32 Nkhama Nluku onsifwiwa khwa ye, na-ye Nluku onsifwiwa mwanawe khwa ye mweenyewe, na onteela osifwiwa woohirupazivo.
33 Aanaaka, nalelo khwa wakathi vattitthiiru kiri vamote na-mweyo. Mweeyo mwinlawa mwakeekese, ila miiyo kiniwuuzani nkhama kiwooziyeezo mayaahuuti yoori: ohali kineettaawo mweeyo khamwinlawa. Na-mweyo enasaapi eti kiniwuuzani etthiipo. 34 Kiniwinkhani oruma mpheya kiraka: mwiphetane mmote na nzeenu. Nkhama etthiipo kuuphetiyeenini, mwiphetane mmote na nzeenu. 35 Khwa etthiipo atthu ooshi antta ojuwa yoori mwa anakhiyoni aka, amana mwiphetanaka mmote na nzaawe.”
Yinsa onlupa yoori Pheeturu onteela onkatthala
36 Simawu Pheeturu khumuuzela yoori: “Ontta vayi Mbwana?”
Yinsa khunjipu: “Ohali kineettaawo, weeyo khunikilotta nasaapi eti, ila owulu-othana onteela okilotta.”
37 Aphano Simawu khuri: “Mbwana, mwaasa wa niini kihuulottaka nasaapi? Miiyo kinleva ohaayi aka mwaasa wa weeyo!”
38 Aphano Yinsa khujipu araka: “Weeyo onleva ohaayi awo mwaasa wa miiyo? Miiyo kiniwuuza khweele yoori, khapula likukhuwi lihineekhe, weeyo onteela okikhana swaafu ttatthu.