Yinsa nshuki wookhaamili
10
1 “Miiyo kiniwuuzani khweele yoori: Otule ahinviraaye vanlako wa nzizi la pwittipwitthi, ila khweetta wawiirukhelamo, oto nantarawu na nazompere. 2 Otule anviraaye vanlako, oto nshuki wa pwittipwitthi. 3 Amana ataaka oto aya, namweekesela ontta ofukula nlako na pwittipwitthi zintta osiila huula yawe na ye ontta okhuwela wakhula moote na nzina laya asarulelaka vaje. 4 Paata ya osarula zooshi epile ziiyiyeeyo zawe, ontta olokozela, khusala zinlotta maana zinjuwa huula yawe. 5 Ila khazinlawa onlotta ntthu woohijuweyi: zinintthira oto aya, maana khazinjuwa huula yawe.” 6 Yinsa awooziye nlikaniso opo, ila yo khuhiweeleyi maana a epile aari owoozaaye.
7 Yinsa khurutela owooza theenya yoori: “Miiyo kiniwuuzani khweele yoori: Miiyo ki nlako wa pwittipwitthi. 8 Ooshi apale atiiyeeyo kihinate, manantarawu na anazompere, ila pwittipwitthi khuhiwaasiili. 9 Miiyo ki nlako; otule anviraaye khwa miiyo ontta wuusurukha. Na onaaye ruhusa ya ovira khusaruwa na onsikana nnyepu. 10 Nantarawu onteela wiiya, wuula na otapanya; ila miiyo kata yoori mwiiyane ohaayi wawaatta na woolikana.
11 Miiyo ki nshuki wookhaamili. Nshuki wookhaamili onleva ohaayi awe mwaasa wa pwittipwitthi zawe. 12 Namapokhera, khahiyo nshuki wa pwittipwitthi na khahiyo mweenyewe, amana oona miiji zitaaka, ontta otthira khulikha pwittipwitthi ottho. Aphano miiji ontta wiikarisa pwittipwitthi zimwazeye. 13 Ye ontta otthira maana ontta opokhera na khanjali pwittipwitthi zaya.
14 Miiyo ki nshuki wookhaamili; kinjuwa pwittipwitthi zaka na yo zinikijuwa, 15 etthiipo Paapa anikijuwaaye na-miyo kininjuwa Paapa; na kininkha ohaayi aka pwittipwitthi zaka. 16 Kinaaye theenya pwittipwitthi kiina zihimo mmwizizi mphu. Epo enikihithajiya weettela kikusanye na epi ziiye liphanko limote na nshuki mmote na epo zinteela osiila huula yaka. 17 Tiito Paapa onikipheta, maana miiyo kininkha ohaayi aka yoori kipwekherele opheya. 18 Khina anikinyakanyaaye, ila miiyo kininkha khwa matakhelo aka ooshi. Kinaaye ruhusa ya winkha na othuula. Oruma opo kapokhera wa Paapa.”
19 Mwaasa wa mattakhuzi atthaapo, mayaahuuti khurutela waawanyeya theenya. 20 Akinoko aari olupa yoori: “Ye onaaye masheethwani na ona tuutu! Mwininsiilezela-ni?” 21 Akina khusala alupa yoori: “Nanna nkhama eto yoottakhula khahiyo ya namasheethwani; sheethwani khanwahi ofunula maasho a ntthu woohooni!”
Mayaahuuti khaninkhupali Yinsa
22 Waari wakathi wa mwiita Yeruzaleemu laariwo njampo la winkhelela. 23 Yinsa aari ovira Nlivenu la Seleyimaana vaje wa Nnyupa Woosifwiwamo. 24 Aphano mayaahuuti khunzukulela khusala amuuzela yoori: “Onnilikhela mishikili mpakha lini? Onuuze saana nkhama weeyo o Al-Masiihu?”
25 Yinsa khuwaajipu yoori: “Miiyo kawuuzani, ila mweeyo khuhikhupali. Khaazi kinkholaazo miiyo khwa nzina la Paapa enhakikhi monkoni waka miiyo. 26 Ila mweeyo khamwinkhupalela maana khayi mwa pwittipwitthi zaka. 27 Pwittipwitthi zaka ensiila huula yaka na miiyo kinjuwa na enikilotta. 28 Miiyo kininkha ohaayi wa mileele; wala khazimpwetheya na khaavo anttelaaye olazamo mmakhono mwaka. 29 Paapa otu akinkhiyeeyo epi, nwulweene zayita vitthu zooshi, na mmakhono wa Paapa khina anwahaaye olazamo. 30 Miiyo na Paapa na amote.”
31 Mayaahuuti khuthuula mawe opheya yoori anvonye, 32 Yinsa khuwooza yoori: “Miiyo karetta vakatthi venu vitthu zawaatta zooshapweya Paapa akirumiyeeyo oretta, khwa zooshi ti tiivi mwintakhelaaye okivonyela?”
33 Mayaahuuti khunjipu Yinsa yoori: “Khahiyo mwaasa wa khaazi zooshapweya ninttelaaye wuupwechela, mwaasa wa okufuru, maana weeyo o pinaatamu, ila onjiretta wiiya Nluku.”
34 Yinsa khuwooza yoori: “Yaatikhiwa nkano mwenu na ‘Miiyo khulupa yoori: Mweeyo mwa miluku!’ 35 Nkhama ye awaatthaja o miluku apale liwaateliyeeyo nttakhuzi la Nluku, (na zawaatikhiwa ttakatthiifu khazinfujiwa), 36 aphano otule Paapa anttakatthisiyeeyo na khumperekha voolumwenku, mwinri: ‘Weeyo onamakufuru,’ mwaasa wa niini kilupaka yoori ‘Ki mwaana wa Nluku?’ 37 Amana kihikholi khaazi ya paapa, khamwinkikhupalela miiyo. 38 Ila nkhama kinretta, hatha nkhama khamwinkikhupali miiyo, mwikhupalele khaazi ethiito, yoori mwiwahi ojuwa na oweeleyani yoori Paapa ori vamote na miiyo na miiyo kiri wa paapa.” 39 Khusala atakha onkhola theenya, ila Yinsa khusuruwamo mmakhono mwaya.
40 Aphano Yinsa khulokha opheya muuttho Yorotaani khulawa mpakha puuro etile Yaahaya aari owoosaawo atthu, eettaka waazaru khaazi yawe. Khwiikhala ottuukho. 41 Atthu awaatta khulawa mpakha aphale aariivo khusala alupa yoori: “Yaahaya khaarettiye alama za minjuza, ila zooshi epile aari olupaazo monkoni wa mwinyi otu zaari za haakhi.” 42 Attaaphale atthu awaatta khumkhupali Yinsa.