Yinsa ontta oharusi
2
1 Siikhu ya ttaatthu, khwiiyawo harusi Kanaani ya Kalileya na mamaawe Yinsa aari ottuukho. 2 Yinsa na anakhiyoni awe khulaleyiwa awe olawa oharusi. 3 Paata ya wiisha viinyu, mamaawe Yinsa khumuuza yoori: “Yaweeshela viinyu.”
4 Ila Yinsa khujipu araka: “Muukha, enihithajiya okuuza? Nalelo khunafiye wakathi aka.”
5 Aphano mamaawe khuwooza anamarumeyela yoori: “Mwirette zooshi epile anttelaaye owuuzani.”
6 Attaaphale, zaarivo zuuku sitha mayaahuuti aari orumeyelakaaye wakathi wa otwahareshiwa zaari za maliituru thamaaniini kiina zaari za maliituru miiya na eshiriini.
7 Yinsa khulupa yoori: “Mwiitaaze maati wakhula yuuku,” yo khwiitaaza mpakha omilomo waya.
8 Aphano Yinsa khuwooza yoori: “Mwittekhe vattitthiiru mwimweettisele mahutumu wa njampo.” Yo khuretta etthiipile. 9 Attaaphale mahutumu wa njampo khoota maati apale aarettiweeyo viinyu woohijuwi ohali yaalankhiyeewo, aari ojuwaaye anamarumeyela apale attekhiyeeyo maati aya. Aphano mahutumu khumuuza mposi, 10 araka: “Atthu ooshi azowerela owenkha atthu viinyu ya mwanzo anamalaleyiwa, amana anywa ewaatosha phi mwiniwenkhaavo viinyu yoohafwiifweya, ila weeyo nalelo wapweha viinyu yooshapweya mpakha apha.”
11 Alama ya eto ya minjuza, yaari ya mwanzo Yinsa oretta nti wa Kanaani ya Kalileya. Siifwa yawe yaathonyezeyiye attaapho, na anakhiyoni awe khunkhupali.
12 Paata ya vitthu epile khusala alawa Kafwaranaawu na mamaawe, attwiize na anakhiyoni awe. Khwiiya ottuukhule siikhu vattitthiiru.
Yinsa ontwaharesha Nyuupa Yoosifwiwamo Nluku
13 Osaleelaka ofiya wakathi wa njampo la Paashikowa wa mayaahuuti, Yinsa khuwelela Yeruzaleemu. 14 Khuwaasikana Nnyupa Woosifwiwamo Nluku atthu aari wuuzanyisaaye mompe, pwittipwitthi, jiwa, na atthu aari opatilisaaye nzurukhu. 15 Aphano khweesa puutta ya nkhoyi, khuweekaramo atthu ooshi Nnyupa Woosifwiwamo Nluku, vamote na pwittipwitthi mpakha mompe zaya. Khumwazela vathi nzurukhu wa apale aari opatilisaaye na khuphinttula meeza aya. 16 Na khuwooza apale aari wuuzanyisaaye jiwa yoori: “Mwilazemo vitthu zooshi! Mwilikhe oretta pazari nyuupa ya Paapa.”
17 Aphano anakhiyoni awe khuupuwela zawaatikhiwa ttakatthiifu enraaye: “Ojilipisana waka khwa nyuupa yawo, Oo Nluku, enlukuzela nkatthi mwaka nkhama moottho.”
18 Attaaphale anamalokozela amayaahuuti khumuuzela yoori:” Alama-ni ya minjuza ontakhaaye onithoonyeza” yoori weeyo onaaye owahi wooretta vitthu zooshi epo?”
19 Yinsa khujipu yoori: “Mwipweche nyuupa eti ya Nluku, miiyo kintta ojeka opheya khwa siikhu ttatthu!”
20 Yo khulupa yoori: “Ojekiwa wa nyuupa eti yaathuuliye nyaakha arupayiini na sitha, weeyo onlupa yoori onttela ojeka opheya khwa siikhu ttatthu?” 21 Ila Yinsa nyuupa aari olupaaye waari mwiili awe. 22 Wakathi Yinsa asisimuwiyeevo nkhapuri, anakhiyoni awe khuupuwela epile aalupiyeeyo, aphano khukhupalela zawaatikhiwa ttakatthiifu na mattakhuzi awe.
Yinsa onjampo la Paashikowa
23 Wakathi Yinsa aari Yeruzaleemu, onjampo la Paashikowa, atthu awaatta khunkhupali nzina lawe mwaasa wa woona alama za minjuza epile aari orettaazo. 24 Ila Yinsa khaari owaamini maana aari owaajuwa ooshi. 25 Khaari ontakha ntthu woomwinkha oshaahiti monkoni wa pinaatamu, maana ye aari ojuwa niini ephattu ya onaatamu.