Twampi na nswammaha
17
1 Yinsa khuwooza anakhiyoni awe yoori: “Enteela opuwa vitthu zinteelaaye owaakwisela atthu ntwampi, ila atakhaliwa otule anttelaaye othowelela. 2 Afwataali ntthu otupweeziwa mpahari afukeleliwe liwe liwululene mmwisiko, ehiiyeeni owaathowelelisa apele eeyiye oohikhomaali. 3 Mwiiyane ophoole: ttwiiyo amana ookosa, onshowere; amana athupwiya, onswaamihi. 4 Amana ookosa swaafu sapa siikhu moote, na wakhula swaafu khusala ata olupa yoori: ‘Kathupwiya’, onswaamihi.”
Weekezeliwa wa amini
5 Maaswihaapa khunvekela Yinsa yoori: “Mbwana, weekezele amini yetthu!”
6 Mbwana khujipu araka: “Eriwaka amini yenu yeettiye wiiya nkhama phunje ttiitthiiru ya muuyu, mweetta wuuza muutthi opu yoori: ‘Okhuleye watupweele mpahari,’ opo weetta wuushututelani.”
7 Yinsa khuvira alupaka yoori: “Paani mmote wa mweyo anraaye nakhaazi awe woolima, ama wooshukisa pwittipwitthi ntthuttu, eettaka otaru animuuzaaye yoori: ‘Ote niikhale vameeza apha nije!’ 8 Kinoona yoori khaavo! Ila khapula onimuuza yoori: ‘Wiipikhe etthu-yoojiwa, owale kuwo zawo okirumeyele kijaka na kinywaka. Aphano amana kiisha na weeyo oje na onywe!’ 9 Karumeya otule oninsuhi oshukhurweliwa mwaasa wooretta etile aarumiweeyo? Kinoona yoori wala! 10 Etthiipo na-mweyo, amana mwiretta epile mwirumiweezo, mwina yoolupa yoori: ‘Naakarumeya oohiina maana; naretta etile naariina yooretta paasi.’”
Yinsa oniwaavonisa anamakuttula khumi
11 Yinsa eettaka Yeruzaleemu, aaviriye enakatthi-nakatthi ya Samariiya na Kalileya. 12 N'oofiya nti aya opo, khuta anamakuttula khumi khweemela peetiwene 13 khusala ankhuwela araka: “Yinsa, Mwanliimu, noonele huruma!”
14 Ye n'oowoona khuwooza yoori: “Mwilawe mwajithoonyeze wa mahaakhimu a tiini.” Eettaka olawa etthiipile, yo khwiiya oovona.
15 Mmote wa apale khumi, nawoona yoori avona, khuruti ansifwaka Nnyizinku na huula yoonyakula. 16 Khukokhora khufiyisa ajihi yawe vathi, khunshukhurwela Yinsa; ye aari nsamariiya.
17 Yinsa khumuuzela yoori: “Khahi atthu khumi avoniyeeyo? Khi apa akina tiisiya ari vayi? 18 Khaavo awahiyeeyo oruti oteela onshukhurwela Nnyizinku, woohiiyi otu wa malaponi?” 19 Yinsa khumuuza yoori: “Olankhe olawe amini yawo yawuusuru.”
Matelo a Ofwalume wa Nnyizinku
20 Yinsa eetta wuuzeliwa pi a mafwarizeewu wakathi waari weettelaavo ota Ofwalume wa Nnyizinku. Ye khujipu araka: “Ofwalume wa Nnyizinku otaaka khunttela wiiya etthu enooneyaaye. 21 Khina anttelaaye olupa yoori: ‘Moone, opu ori apha!’ ama ‘Opule oriiye okhule!’ Maana ofwalume wa Nnyizinku ori vakatthi venu.”
22 Attaaphale khuwooza anakhiyoni awe yoori: “Onteela ofiya wakathi mwinttelaaye otakha wiiyana vamote nenkawu siikhu moote Mwaana wa Pinaatamu, ila ehisala ewaheya. 23 Akinoko anlawa alupe yoori: ‘Ori okhule!’ ama ‘Ori apha!’ ila mwihilankhe olawa omweekesa. 24 Nkhama etthiipo taari enzerimaaye phantte moote yeettaka phantte kiina, enteela wiiya etthiipo siikhu anttelaaye ota Mwaana wa Pinaatamu. 25 Ila mwanzo ye ona yoohoowa venkivene na okatthaliwa pi atthu a leelo.
26 Nkhama zaarettikhaniyeezo wakathi opule wa Nuuhi, enttela orettikhana etthiipo wakathi wa Mwaana wa Pinaatamu. 27 Atthu eetta oja na onywa, na oralana, mpakha siikhu Nuuhi aapakhiriyeeyo mmwaaraka, khuta nnyeri ooshi khufwa.
28 Nkhama zaarettikhaniyeezo wakathi wa Loothi. Atthu eetta oja na onywa, wuuzanya na wuuzanyisa, ozala na ojeka manyupa aya. 29 Wakathi Loothi aliiyeewo Sotooma, khukwa vuula pinkuuni ya moottho na oka, khuwoola atthu ooshi.
30 Enttela orettikhana etthiipo siikhu anttelaavo ota Mwaana wa Pinaatamu. 31 Siikhu yaya eto, otule anttelaaye wiiya vatulu wa nyuupa ahiishukhe yoori alokotthele vitthu ziriiye nnyupa mwawe; otule anttelaaye wiiya ntthuttu ahirutele onti. 32 Mwimfikhirele muukha wa Loothi! 33 Otule antakhaaye wuusuru ohaayi awe ontta ompwetheya, ila otule onimpwetheya ontta wuusuru. 34 Miiyo kiniwuuzani yoori: osikhu wa siikhu ethiitile, atthu awiri oorapalela olili mmote, onttela othuuliwavo mmote asalevo mmote. 35 Atthu awiri achilaka tiriku, onttela othuuliwavo mmote asale mmote. 36 [Atthu awiri ari mmashapa, onttela othuuliwavo mmote asale mmote.]a
37 Yo khumuuzela Yinsa yoori: “Mbwana, enttela orettikhana vayi?” Yinsa khuwaajipu yoori: “Vahali aniiyaavo muufwi, anakhuku aniiya attaapho.”