Nlikaniso la Njampo la harusi
22
1 Yinsa khurutela owooza milikaniso araka: 2 “Ofwalume wa Pinkuuni onlattanana mfwalume mmote atthekeziyeeyo njampo la harusi ya mwanawe. 3 Aphano khuwaaruma akarumeya awe olawa owaakhuwela anamalaleyiwa yoori ate onjampo; ila yo khuhitakhi ota. 4 Khuwaaruma theenya akarumeya akina araka: ‘Mwawooze anamalaleyiwa yoori: Njampo lalikana; mompe zaka na aana aya ooneneva kashija na zooshi zalikana. Mwite onjampo la harusi.’ 5 Ila yo khuhijali khusala alawa, mmote omashapa wawe, mmote nzanshara mwawe, 6 apale asaliyeeyo khuwaakhola akarumeya khuwaahukhumu na khuwoola. 7 Ila mfwalume khwiiya wawiiphiriwa, khuwaaruma anajanka awe olawa owaatapanya anamahusuti apale na khulukuza sitati yaya etile. 8 Aphano khuwooza akarumeya awe yoori: ‘Njampo lalikana, ila anamalaleyiwa khaari osuhi. 9 Mwilawe mmizukulowo za tarikhi mwawaalaleye ooshi apale mwinttelaaye owaasikana.’ 10 Aphano akarumeya apale khulawa mmatarikhi na khuwaakusanya atthu ooshi apale awasikaniyeeyo, atthu ooshapweya rooho na atthu ootakhala rooho, nsana waari ojiwaavo njampo khwiiya wawiitaala pi anamalaleyiwa.
11 “Wakathi mfwalume aviriyeevo yoori awoone anamalaleyiwa apale, khumoona mwinyi mmote ahaawaliyeeyo kuwo za njampo. 12 Khumuuzela yoori: ‘Swaahipu, wavira toovi ohiwaleeni kuwo za njampo?’ Mwinyi otule khwiiya woonyamala. 13 Aphano mfwalume otule khuwaaruma akarumeyaawe yoori: ‘Mwinfuke moolu awe na makhono awe mwimweeselele vaje, n'yiiza; nttumpho oniiyamo olila na oluma meeno’. 14 Maana awaatta pi ookhuweliwa, ila vattitthiiru pi oothawuliwa”.
Monkoni wa lumpuru
15 Mafwarizeewu khulaavo aphale vaya, khusala awaza shawuri zonvithaalela khwa mmattakhuzi awe. 16 Khuwaaruma anakhiyoni aya na atthu akina a khuntti ya Herooti khusala amuuza Yinsa yoori: “Mwaaliimu, fweeyo najuwa yoori weeyo onlupa khweele na onsomisa na khweele tarikhi ya Nluku, khunjilikha othowelelisiwa ti ntthu, wala khuniwaaphuka atthu khwa nanna ariizo. 17 Nkanuuze, ona shawuri ni? Ti ya shariya onripha lumpuru Seezari ama wala?” 18 Yinsa khujuwa thwapiya zaya zootakhala khuwaajipu yoori: “Manaafikhi, mwaasa aya niini mwikeezaka?” 19 Mwikithoonyeze nzurukhu onriphiwaaye lumpuru.” Khutiiseliwa nzurukhu mmote wa feeta. 20 Ye khuwoozela yoori: “Ratarato eti na nzina ntthi laatikhiweeyo apha tthi laani?” 21 Khujipu yoori: “Seezari”. Aphano khuwooza yoori: “Mwimwinkhe Seezari etile yiiyiye ya Seezari na mwimwinkhe Nluku etile yiiyiye ya Nluku.” 22 Asiiliyeevo mattakhuzi apale, khwiiya ootikinisiwa na khulikha wuuzela khusala alawa.
Masatukhi na Osisimuwa
23 Siikhu ethiitile, khunteela masatukhi akina anlupaaye yoori khawiivo osisimuwa, khusala amuuzela yoori: 24 “Mwaaliimu, Munsa alupa yoori: ‘Amana ntthu afwa, muukha awe ahinvokoleleeni mwaana, ttwiiye ona ya onrala namafweliwa ti mannawe yoori amwinkhe aana ttwiiye otule afwiiyeeyo. 25 Fweeyo naari attwi sapa. Wamwanzo khuloola na khufwa. Muukha awe khanvokoleliye mwaana, khuraliwa ti ttwiiye. 26 Khurettikhana nkhama zanrettikhaneliyeeyo otule wa mwanzo na wa ttaatthu mpakha otule wa saapa. 27 Omwiisho waya paata ya ooshi ofwa, na muukha khufwa. 28 Aphano, wakathi woosisimuwa, khwa alume apale sapa ti tuuvi anttelaaye wiiya mannawe? Maana ooshi anraliye.” 29 Yinsa khuwaajipu yoori: “Mweeyo mwathowelela, maana khamwinjuwa Zawaatikhiwa Ttakatthiifu wala owahi wa Nluku. 30 Maana wakathi woosisimuwa atthu khanloola wala khanlooziwa; anttela wiiya nkhama malayikha pinkuuni. 31 Khwa osisimuwa wa ananfwa, mweeyo khamwisomeeni etile Nluku alupiyeeyo yoori: 32 ‘Miiyo ki Nluku wa Eburahiima wa Esiyaakha na wa Yaakhumpa?’ Ye khahiyo Nluku wa ananfwa, ila wa atthu awoona.” 33 Asiiliyeevo mattakhuzi apale, atthu khwiiya ooshanka khwa osomisa wawe.
Oruma nwulu
34 Paata ya mafwarizeewu ojuwa khuwaanyamaza masatukhi, khukusanyeya. 35 Mmote wa yo, namanozela kano khweeza omuuzela yoori: 36 “Mwaaliimu, nrumo nwulu pi puuvi?” 37 Yinsa khunjipu yoori: “Omphete Mbwana Nluku awo khwa rooho yawo yooshi, khwa nafusi yawo yooshi na akhili zawo zooshi. 38 Opu pi wiiyiyeeyo oruma wa mwanzo na wootepa owula. 39 Waphiiri onlattanana otthuupu: omphete nzaawo nkhama etthiipo onjiphetaazo omweenyewe. 40 Kano zooshi za Munsa na masomi ooshi amanapiyu anrumeyela mirumo etthiipi miwiri.”
Al-Masiihu Mbwana wa Daawuuda
41 Mafwarizeewu apale nalelo ari okusanyeya, Yinsa khuwoozela yoori: 42 “Mwinuupuwelani monkoni wa Al-Masiihu? Mwaana waani?” Yo khujipu yoori: “Mwaana wa Daawuuda.” 43 Yinsa khuwoozela theenya yoori: “Aphano, khi toovi Daawuuda khwa Rooho Ttakatthiifu omwiittha yoori Mbwana, alupaka yoori: 44 ‘Mbwana amuuza Mbwana aka yoori: “Wiikhale nkhono nlume aka mpakha maatuwi awo kiwaatthe vathi wa moolu awo?”’ 45 Nkhama Daawuuda onimwiittha yoori Mbwana, enrettikhana toovi eeyaka mwanawe?” 46 Khuhiivo mmote awahiyeeyo onjipu, na waaza siikhu ethiitile khina nkina awahiyeeyo omuuzela theenya.