Nlikaniso wa anakhaazi a nshapa la wuuva
20
1 “Maana Ofwalume wa pinkuuni ori nkhama mweenyewe nshapa alankhiyeeyo supuyeene olawa oweekesa atthu yoori akhole khaazi mmashapa mwawe. 2 Ye khusiilanana yoori awaariphe nzurukhu mmote wa feeta wakhula siikhu, khuwaaruma olawa omashapa wawe.
3 Wakathi opule wa sattaatthu, ye khulankha khusala alawa khuwoona atthu akina ari ohiina khaazi eekhaliye vaparasa. 4 Aphano khuwooza yoori: ‘Mwilawe mweeyo theenya mwakhole khaazi mmashapa mwaka la wuuva, miiyo kintta wuuriphani etile enttelaaye wiiya ya shariya.’ 5 Apale khulawa, khulankha theenya wakathi opule wa atuhuri na wakathi opule wa saakhentta, khuretta nanna nkhama etthiipile. 6 Etthiipo wakathi wa sakhumi na monsi, ye khurutelawo khuwaasikana theenya akina ahaariina khaazi na khuwoozela yoori: ‘Mwaasa aya niini mweeyo mwiiyaka apha mwihikholaka khaazi siikhu yooshi?’ 7 Khunjipu yoori: ‘Maana khina mmote aninkhiyeeyo khaazi’. Aphano khuwooza apale aya yoori: ‘Ettani na mweeyo mwakhole khaazi mmashapa mwaka.’
8 Weettelaka oripa, mweenyewe nshapa khumuuza waziri awe yoori: ‘Owaakhuwele anakhaazi na owaariphe phakari yaya, owaazaka apale awiishela mpakha apale a mwanzo.’ 9 Khuta anakhaazi apale aattakhulaniweeyo wakathi wa saakhumi na monsi na wakhula ntthu khupwekhera nzurukhu mmote wa feeta. 10 Wakathi atiiyeevo apale aattakhulaniweeyo mwanzo, aari weekesela opwekhera wawaatta, ila wakhula mmote aari opwekhera nzurukhu moote. 11 Apwekheriyeevo khwaaza omwaapa mweenyewe nshapa, 12 amuuzaka yoori: ‘Mamwinyi apa wawaattakhulana yoori akhole khaazi ya wakathi mmote, weeyo mbwana onnilikanisana fweeyo nivileliyeeyo olemela wa khaazi na haari ya nthana wooshi.’ 13 Ila ye khujipu yoori: ‘Swaahipu, akiniwiimana shariya. Khawaakhupaleliye okhola khaazi ya opwekhera nzurukhu moote? 14 Opwekhere etile yiiyiye yawo olawe. Miiyo kintakha omwinkha otule kaattakhulaniyeeyo wawiishela nkhama etthiipo kiwinkhiyeeyo. 15 Akina ruhusa ya orettela etile kintakhaaye nzurukhu aka? Ama weeyo ona nrima mwaasa wa miiyo wiiya nkemaani?’ 16 Aphano Yinsa khumarisa araka: Apale amwanzo anttela wiishela na apale awiishela anttela wiiya amwanzo.”
Yinsa onrutela olupa theenya ofwa na osisimuwa wawe
17 Awelelaka Yeruzaleemu, Yinsa khuwaakhuwela othetekele anakhiyoni awe apale khumi na awiri, khuwooza yoori: 18 “Mwisiile! Ninwelela Yeruzaleemu, Mwaana wa Pinaatamu onttela winkheleliwa mmakhono wa mahaakhimu a tiini na anamanozela a kano, yo anhukhumwele wuuliiwa, 19 enkheleliwe mmakhono wa amalapo anveyise, anjaphe na akhomeliwe. Ila siikhu ya ttaatthu asisimuwe.”
Oveka wa mamaawe Tiyaaku na Yaahaya
20 Aphano maama wa aana a Zepeteewu khumwaattama Yinsa na khukokhora khusala anvekela. 21 Yinsa khumuuzela yoori: “Weeyo ontakhani?” Maama otule khujipu yoori: “Kintakha yoori muufwalume mwawo aanaaka apa awiri mmote eekhale nkhono nlume nkina nkhono nkha.” 22 Yinsa khunjipu yoori: “Mweeyo khamwinjuwa etthu mwinvekaaye. Mwinwahi onywela koopho ethiiti kinttelaaye onywela?” Yo khujipu, “ninwahi.” 23 Aphano Yinsa khuri: “Weekhweele mweeyo mwinteela onywela koopho yaka, ila wiikhala nkhono nlume aka ama nkhono nkha khahiiyo miiyo kinlupaaye. Maana puuro eto ti yawe otule aattaleliweeyo ti Paapa.” 24 Wakathi apale akina khumi asiiliyeevo mattakhuzi apale, khwiiya ookasirikha khwa attwi apale awiri. 25 Aphano Yinsa khuwaakhuwela khulupa yoori: “Mwijuwe yoori anamalokozela a khapila anshintta, na attunkhulu aya anthoonyeza ofwalume khwa yo. 26 Mweeyo mwihiiye toowo, ila otule antakhaaye wiiya wa fwayita awaarumeyele azaawe; 27 na otule antakhaaye wiiya wa mwanzo eeye mwiitthwaana enu mweeyo. 28 Nkhama etthiipo, Mwaana wa Pinaatamu khateleeni orumeyeliwa, ila orumeya na winkha ohaayi awe khwa owaakaphula atthu awaatta.”
Ovonisiwa wa ananhooni awiri a Yeriko
29 Yo alankhaka Yeriko, atthu awaatta khusala awaalotta. 30 Atthu awiri oohooni eekhaliye nshini wa tarikhi, wakathi asiiliyeevo yoori Yinsa ontta ovira, khwaaza onyakula araka: “Mbwana, Mwaana wa Daawuuda, noonele huruma!” 31 Atthu apale awaatta khusala awaakhattaza, awaatakhelaka yoori anyamale, ila khusala atepa onyakula araka: “Mbwana, Mwaana wa Daawuuda, noonele huruma!” 32 Yinsa khweemela khuwaakhuwela khuwoozela yoori: “Mweeyo mwintakha yoori miiyo kuuretteleni niini?” 33 Yo khujipu yoori: “Mbwana, nintakha noone.” 34 Yinsa khuwoonela huruma na khuwaasapa maasho aya, nasaapiru khwaaza woona khusala anlotta.