Nttunkhulu muufwalume wa pinkuuni
18
1 Wakathi otthuupule anakhiyoni khuta aphale aariivo Yinsa khumuuzela yoori: “Nwulweene zayita akina aya, ti paani muufwalume wa pinkuuni?” 2 Ye khunkhuwela nsimaana khunttha vakatthi vaya, 3 khuwooza yoori: “Miiyo kiniwuuzani khweele yoori, mweeyo noohithupwiyi na khuhijiretti wiiya nkhama nsimaana otu, khamwinteela weettamo muufwalume wa pinkuuni. 4 Wekhweele anjipushuwisaaye nkhama nsimaana otu, oto ti nwulweene aya muufwalume wa pinkuuni.
5 “Animpwekherelaaye nsimaana nkhama otu khwa nzina laka, onikipwekherela miiyo. 6 Wakhula otule aninkosisaaye mmote wa asimaana apa akikhupaliyeeyo, afwataali ofukeleliwa liwe loovalaza mmwisiko khutupweeziwa nkhilintti ya pahari.
7 Phoole olumwenku, mwaasa wa vitthu za okosisa. Maana khinivonyela ohirettikhani vitthu zaya epo, ila atakhaliwa ntthu otule anttelaaye wiiyana paathuli. 8 Nakataalikha nkhama nkhono awo ama muulu awo onuukosisa, oshije weesele! Maana afwataali weeyo weetta muuhaayi wa mileele ori woorakala ama woovujeya ehiiyeeni wiiyana makhono mawiri na moolu mawiri weeyo aya khweeseleliwa va moottho wa mileele. 9 Nkhama liisho lawo limote linuukosisa, olazemo weeselele peetiwene! Maana afwataali weeyo weetta muufwalume wa pinkuuni na liisho limote ehiiyeeni weeseleliwa motthooni na maasho mawiri.
Nlikaniso wa Pwittipwitthi ya Waashikha
10 “Phoole, mwihintarawu hatha mmote wa asimaana apa! Miiyo kiniwuuzani khweele yoori malayikha aya anoona wuuso wa Paapa wa pinkuuni wakhula wakathi. 11 Wekhweele Mwaana wa Pinaatamu ateela wuusuru etile yaashikhiyeeyo. 12 Niini onuupuwelaaye weeyo? Amana ntthu eeyana pwittipwitthi zawe miiya khumwaashikhavo moote, khanlikha epile tiisiya wa tiisiini omwaako alawa weekesa etile yaashikhiyeeyo? 13 Miiyo kiniwuuzani khweele yoori, amana asikana oniiya woofurahi mwaasa wa pwittipwitthi yawe etile, zayita epile tiisiya wa tiisiini zoohaashikhi. 14 Etthiipo theenya Paapeenu ariiye pinkuuni khanintakhela hatha nsimaana mmote waashikha.
Nanna yaweettettisa koosa ya ttwiiyetthu
15 “Amana ttwiiyo ookosa, olawe wanthoonyeze etile avonyiyeeyo, ila orette epo zaya weeyo na ye paasi. Amana ye asiila shawuri zawo, wamwaawuni ttwiiyo. 16 Ila amana ahuusiili, onthuule ntthu mmote ama awiri, ‘yoori khwa oshaahiti wa atthu awiri ama attatthu yoori nttakhuzi lihakikheye.’a 17 Amana ye akatthala wuusiila, walupe vakatthi wa ojama wa Nluku. Amana ye akatthala osiileza theenya ojama wa Nluku, ontthantte nkhama kaafiri ama namariphisa lumpuru. 18 Kiniwuuzani khweele yoori, zooshi epile mweeyo mwinfukaaye vathi apha, ziniiya zoofukiwa pinkuuni, na zooshi mwinfukulaaye vathi apha ziniiya zoofukuliwa pinkuuni. 19 kiniwuuzani theenya yoori awiri a mweeyo amana mwikhupalelana vathi apha khwa wakhula etthu etile mwintakhaaye oveka, eniiya yoorettiwa ti Paapa ariiye pinkuuni. 20 Maana vahali ankusanyeyaavo atthu awiri ama attatthu khwa nzina laka, na miiyo kiniiya attaapho.”
Swaafu kavi nininswamihaaye ttwiiyetthu
21 Aphano Pheeturu khumwaattama Yinsa khumuuzela yoori: “Mbwana, amana ttwiiyaku akikosa kinswamihi swafu kavi? Swaafu sapa?” 22 Yinsa khunjipu araka: “Miiyo kiniwuuza yoori, khahiyo swaafu sapa, ila swaafu saapiini orutela swaafu sapa.
23 “Khwa toowo, Ofwalume wa pinkuuni ori nkhama mfwalume aari otakhaaye waattalela vitthu zawe na karumeya awe. 24 Wakathi aaziyeevo waattalela, khutiiseliwa mwinyi aari omwiilaaye milikhi za nzurukhu wa feeta. 25 Mwaasa wa ohiina nanna yonripha mbwana awe otule aari omwiilaaye, khuruma yoori; ye na muukhaawe, aanaawe na vitthu zawe zooshi, zuuzanyisiwe ariphe teeni. 26 Karumeya khukokhora omaasho wa mbwana awe khunvekela yoori: ‘Okivilele, kintta wuuripha.’ 27 Mbwana awe khunhurumiya, khufuja teeni etile na khunlikha olawa. 28 Ila karumeya otule noosaruwa khukutthanana nshirikhaawe wa vakhaazi aari omwiilaaye nzurukhu miiya paasi. Ye khunzola nshirikhaawe mmwisiko khusala anvinya araka: ‘Okiriphe!’ 29 Aphano nshirikhaawe otule khukokhora khusala anvekela yoori: ‘Okivilele, kintta wuuripha.’ 30 Ila ye khuhikhupaleli, khurumisa olawa otthiiwa nkalapooso mpakha ariphe teeni yawe. 31 Wakathi ooniyeevo akarumeya apale akinoko vitthu epile zaarettikhaniyeeyo, khukatipukha channu na khulawa khumuuza zooshi mbwana aya. 32 Mbwana khunkhuwela karumeya otule khumuuza yoori: ‘Karumeya woohifwayi, weeyo wakivekela miiyo khuuswaamihi teeni yawo. 33 Weeyo khawaarina ya omoonela huruma nshirikhaawo nkhama miiyo kiwooneliyeezo?’ 34 Mbwana awe khwiiphiriwa khunttha nkalapooso yoori ahukhumwiwe mpakha ariphe teeni yawe. 35 Paapa wa pinkuuni onttela oretta etthiipo, amana mweeyo mwihinswaamihi ttwiiyenu na rooho yenu yooshi.”