Yinsa oniwaaruma anakhiyoni awe khumi na awiri
10
1 Khuwaakhuwela anakhiyoni awe apale khumi na awiri, khuwenkha owahi wa wiikara masheethwani, na ovonisa moolwele na marati ooshi.
2 Apa mazina a anakhiyoni khumi na awiri: Wamwanzo, Simawu, anjuwaniwaaye nzina la Pheeturu, na ttwiiye Antere; Tiyaaku, mwaana wa Zepeteewu, na Yaahaya ttwiiye; 3 Filiipe na Paturumeewu; Tome na Matewuzhu, namariphisa lumpuru; Tiyaaku mwaana wa Alufeeyu, na Tadeewu; 4 Simawu Zelooti, na Yuuda Eshikariyoote, othuuto anzinkuliyeeyo.
5 Yinsa khuwaaruma apale khumi na awiri na khuwooza yoori: “Mwiheette wa amalapo, wala mwiheette hatha sitati moote ya a Samariiya. 6 Ila khapula mweettele pwittipwitthi zawaashikha za Ezirayiilu. 7 Wakhula vahali mwineettaavo, mwitafusiri hapari epi mwiraka: ‘Ofwalume wa pinkuuni ori kharipu!’ 8 Mwiwaavonisaka anamarati, mwiwaasisimulaka ananfwa, mwiwaatwahareshaka anamaharaja, mwiikare masheethwani. Mweeyo mwapokhera mahala na mwina yawinkha mahala. 9 Mwihithuule hatha thahapu, wala feeta, wala khoopiri mmwizako mwenu; 10 Mwihithuule hatha kuwo kiina, wala jampali, wala pakhora, maana nakhaazi eninsuhi wiiyana etthu yoojiwa yawe.
11 Na wakhula sitati ama mmwanttiwa, mwimweekese ntthu woojishitahi, mwiikhale owawe othuuto mpakha malawelo enu. 12 Amana mwivira nnyupa, mwichelise. 13 Nkhama atthu a nyuupa etile eeya oosuhi, heeri yenu mweeyo yiiye vamote na-yo; amana ahisuhi, heeri yenu ti yuuruteleni. 14 Amana ntthu ahuupokherelini na khuhitakhi osiila mattakhuzi enu, mwitathe lifufu la mmoolu mwenu mwileemo nnyupa mwaya mphule ama nsitati mwaya mphule. 15 Miiyo kiniwuuzani khweele yoori, siikhu ya ophukiwa enttela wiiyavo tthakaraka khwa Sotooma na Komoora zayita sitati ya eto.
Olupatthiwa na ohoowa
16 “Miiyo kinuurumani mweeyo nkhama pwittipwitthi vakatthi wa miiji; nakataalikha mwiiye alavilavi nkhama nyookha na oohiina zootakhala nkhama jiwa. 17 Mwiiyane phoole, maana atthu anlawa oottheni nnyupa woophukaniwamo na wuujaphani mmasinakooka mwaya. 18 Mwaasa wa miiyo, mwinlawa mwalawaniwe vakatthi wa misatoro na afwalume, yoori wiiye oshaahiti anttelaaye orumeyela, yo na amalapo monkoni wa hapari zaka. 19 Ila amana oofukelani, mwihishanke etthu yoolupa, ama yooretta. Wakathi aya opo, Nluku onttela owinkhani mattakhuzi olupa, 20 maana khahiyo mweeyo mwinttelaaye ottakhula, ila Rooho ya Papeenu ti enttelaaye ottakhula khwa mweeyo.
21 “Ttwi mmote onlawa anleve ttwiiye yoori ooliwe, na paapa onleva mwanawe; aana anlawa awaazukuluwele apapa zaya na awoole. 22 Atthu ooshi anttela owiinani mwaasa wa miiyo, ila otule anttelaaye ovilela mpakha mwiisho ontta wuusurukha. 23 Amana mwifiya nsitati khulupatthiwa, mwitthirele sitati kiina. Weekhweele miiyo kiniwuuzani yoori khamwinteela wiisha ozukulela Ezirayiilu yooshi Mwaana wa Pinaatamu ahiteeni.
24 “Nakhiyoni khaninziti mwaaliimu awe, wala karumeya khaninziti mbwana awe. 25 Nakhiyoni ona yoofurahi amana anfiyela mwaaliimu awe, na karumeya amana anfiyela mbwana awe. Moone, amana mweenyewe nyuupa attukhaniwa khutthajiwa Belezibuuli, khi ajamaaze khatepeeni!
26 “Nakataalikha mwihiwoove apo aya. Khayiivo yoottiyeleliwa ehinteelaaye othoonyeziwa wala yoovithiwa ehinteelaaye ojuwiwa. 27 Eti kiniwuuzaani n'yiiza mwilupe nthana. Na etile mwisiiliyeeyo sirini mwaamuuze vatulu wa nyuupa. 28 Mwihimoove otule anuulaaye mwiili, ahina owahi wa wuula nafusi. Khapula mwimoove otule anwahaaye otapanya mwiili na nafusi khweeselela motthooni. 29 Anyannyi awiri anuuzanyiwa nzurukhu mmote, ila khina mmote ankwelaaye vathi Papeenu ahitakheeni. 30 Hatha nyuuli za mmwishwa mwenu zooshi pi za waalakiwa. 31 Nakataalikha mwihoove! Mweeyo mwinaaye fwayita zayita anyannyi.
32 “Wakhula otule antukhurwaaye yoori ti waka vakatthi wa atthu, na miiyo kintukhuru khwa ye, vakatthi wa Paapa ariiye pinkuuni. 33 Ila otule anikikatthalaaye vakatthi wa atthu, na miiyo kinttela onkatthala vakatthi wa Paapa ariiye pinkuuni.
34 “Mwihaakanyere yoori miiyo katiisa heeri voolumwenku; akitiseeni heeri, katiisa phanka. 35 Miiyo kata yoori oomane mwaana na papaawe, mwaana wankha na mamaawe, namaraliwa na nkhwewe. 36 Maatuwi khaamili a ntthu anlankha vakatthi wa ajamaaze. 37 Otule animphetaaye mamaawe ama papaawe zayita miiyo khansuhi wiiya namalottela aka; otule animphetaaye mwanawe zayita miiyo, khansuhi wiiya namalottela aka. 38 Otule ahinvikelaaye nsalapa awe akilotta, khansuhi wiiya namalottela aka. 39 Otule aneekesaaye ohaayi awe ontta omwaashikha, na otule onimwaashikhaaye ohaayi awe mwaasa wa miiyo ontta opattha.
Tthuvo
40 “Wakhula otule anuupwekherelaanini akipwekherela miiyo, na otule anikipwekherelaaye ampwekherela otule akirumiyeeyo. 41 Otule animpwekherelaaye napiyu mwaasa wa ye wiiya napiyu, ompwekhera tthuvo ya napiyu; otule animpwekherelaaye nashariya mwaasa wa ye wiiya nashariya, ompwekhera tthuvo ya nashariya. 42 Na wakhula otule animwinkhaaye nsimaana hatha nkhama koopho ya maati oozizima, mwaasa wa ye wiiya nakhiyoni aka, kiniwuuza khweele yoori oto aya onlawa apwekhere tthuvo yawe.”