Pala yaphiiri: Anaphulu
8
1 Nawiisha Nnyizinku khumuuza Munsa yoori: “Olawe wa Firawuuna wamuuze yoori Nnyizinku alupa toono: Owaalikhe atthu aka alawe akaaputu. 2 Amana weeyo ohitakhi owaalikha olawa, kintta operekha pala ya anaphulu nti awo wooshi. 3 Mmuttho Niilu wooshimo anttela ottheerelanamo anaphulu awaatta, awelele afiye owawo okatthi wawo mpakha voolili vawo na mmanyupa wa mashawuriiya awo mpakha wa atthu awo ooshi na mphule enkhattiwaamo na enoochiwaamu phaawu. 4 Anaphulu aya apo anttela wuuteela weeyo na mashawuriiya awo na atthu awo ooshi.”
5 Aphano Nnyizinku khumuuza Munsa araka: “Omuuze Arawu yoori: Wookole nkhono awo othuule pakhora wookolele mmuttho, mmilipu na mmatthatta yoori owaawelelise anaphulu Misuri yooshi.”
6 Arawu khookolela nkhono yawe maati a Misuri, anaphulu khuwelela khufinikha nti wooshi wa Misuri. 7 Aphano anamajintta na ojuwa waya woojivitha khuwaapuwisa anaphulu Misuri yooshi.
8 Firawuuna khuruma olawa okhuweliwa Munsa na Arawu khuwooza yoori: “Mwinvekele Nnyizinku akilaze anaphulu apa miiyo na atthu aka, yiiyaru etthiipo kintta owaalikha atthu apa alawe amwinkhe twaha Nnyizinku.”
9 Munsa khumuuza Firawuuna yoori: “Ruhusa ti yawo ya okuuza lini ontakhaaye yoori kuulompele weeyo na mashawuriiya awo, atthu awo ooshi, yoori weeyo na vaje vawo mwilaziwe anaphulu asale mmuttho paasi.”
10 Firawuuna khujipu araka: “Meesho.” Munsa khuri: “Enttela wiiya etthiipo ojipwiyeezo opatthe ojuwa yoori khaavo anlikananaaye Nnyizinku Nluku etthu. 11 Anaphulu antta wuulikha weeyo, vaje vawo, mashawuriiya awo na atthu awo; anttelaaye osala pi apale ari mmuttho paasi.”
12 Aphano, Munsa na Arawu khulaavo aphale aarivo Firawuuna, Munsa khunvekela Nnyizinku mwaasa wa anaphulu, nkhama etthiipo aasilaniyeezo na Firawuuna. 13 Nnyizinku khujipwelela oveka wa Munsa; anaphulu apale ooshi aari mmanyupa, vaje na mmashapa khufwa. 14 Khulokottheliwa khuukeliwa nti opule khusala onukha woohifwayivo. 15 Ila wakathi Firawuuna ajuwiyeevo yoori avumula, khurutela wuumisa rooho yawe khuhinsiilezi theenya Munsa na Arawu, khwa epile alupiyeezo Nnyizinku.
Pala yattaatthu: Shaawa
16 Nnyizinku khumuuza Munsa yoori: “Omuuze Arawu: Athuule pakhora yawo ookole nkhono ajaphe lifufu la vathi, lithatuwe liiye shaawa khwa Misuri yooshi.” 17 Khuretta etthiipo; Arawu khookola nkhono awe na pakhora etile khujapha lifufu ntthile khuthatuwa khwiiya shaawa khuweetaala atthu mpakha nyama na nti aya opule wooshi khwiitaala shaawa. 18 Anamajintta khweezelela etthiipo na ojuwa waya woovitheya ila khuhiwahi othatusha; shaawa epile khusala evira eweetaalaka atthu na nyama.
19 Aphano anamajintta apale khumuuza Firawuuna yoori: “Eti yaala ya Nluku,” ila rooho yawe Firawuuna khuumisa khuhitakhi owaasiileza, nkhama etthiipo Nnyizinku aalupiyeezo.
Pala yanne: Mempe
20 Aphano Nnyizinku khumuuza Munsa yoori: “Olankhe supuyeene wakutthanane Firawuuna ye onlawa omuttho, omuuze yoori: Nnyizinku alupa toono: Owaalikhe atthu aka alawe akaaputu. 21 Amana weeyo ohiwaalikhi atthu aka olawa, kintta wuuperekheza pala ya mempe zawaatta yoori ziwiiphirise weeyo, mashawuriiya awo, atthu awo na mmavaje mwaya. Manyupa a Misuri na vathi anluwatthaavo zinttela wiitaalavo mempe. 22 Ila siikhu yaya etile kinttela otthantta khwa nanna yoofwarikhana nti wa Gosheeni, okhule aniikhalaawo atthu aka; khinteela opuwawo hatha pala moote ya mempe, yoori weeyo ojuwe yoori miiyo Nnyizinku kiri mmuti nttumphu. 23 Kinlawa kawaafwarikhanise atthu aka na atthu awo. Meesho entta opuwa alama ya eto.
24 Nnyizinku khuretta etthiipo, mempe zawaatta khwiitaala nnyupa wa Firawuuna na mmanyupa wa mashawuriiya awe, nti wooshi khwiiya wootapanyeya mwaasa wa mempe.
25 Aphano Firawuuna khuruma okhuweliwa Munsa na Arawu khuwooza yoori: “Mwilawe mwamwinkhe twaha Nluku enu, mmuti nttumphu.”
26 Ila Munsa khujipu araka: “Khahi yoolikana fweeyo oretta toowo, maana twaha ninttelaaye omwinkha Nnyizinku Nluku eetthu, ti yoohifwayi khwa amisuri, amana niretta twaha nkhama eto anoonaaye ohifwayi, amisuri antta onuula na mawe. 27 Nina yooretta safwari ya siikhu ttatthu niri ntarikhi neettaka n'yaara olawa omwinkha twaha Nnyizinku, Nluku etthu, nkhama etthiipo anuuziyeezo.”
28 Aphano Firawuuna khulupa yoori: “Kintta wuulikhani mwilawe, mwamwaaputu Nnyizinku, Nluku enu n'yaara, ila mwiheette peetiwene, noofiya mwikilompele namiyo.”
29 Munsa khujipu yoori: “Nasaapi eti amana kilaavo vakatthi vawo kinttela onvekela Nnyizinku; meesho mempe epo entta owaattuwa weeyo na mashawuriiya awo na atthu awo, ila safwatali ohikittettekhe theenya ohiwaalikhi atthu apa olawa omwinkha twaha Nnyizinku.”
30 Aphano Munsa khulaavo vakatthi wa Firawuuna khunvekela Nnyizinku. 31 Nnyizinku khujipu lompa ya Munsa, mempe epile khumwaattuwa Firawuuna na mashawuriiya awe mpakha atthu awe, khuhisali hatha mempe moote. 32 Ila nalelo khusala ari wa wuumisa rooho, khuhitakhi owaalikha atthu apale olawa.