Mɛrɛgɛ wo naa sɛwɛ pile sɛnrɛ
10
1 A mì si mɛrɛgɛ fanŋgafɔ wa yɛgɛ yan wì yiri wa yɛnŋɛlɛ na na tingi.
Kambaaga la pye maa fo.
Yaanŋgondi la pye maa go ki maga.
Wi yɛgɛ kìla pye paa yɔnlɔ ki yɛn,
a wi jegele ke yɛn paa kasɔn yinŋgele yɛn,
ŋgele ke yɛn ma tiyagala lɛ.
2 Sɛwɛ pile la pye wi kɛɛ yɛnlɛgɛ.
A wì suu kalige jele li kan wa kɔgɔje wi na,
mɛɛ wi kamɛŋgɛ jele li kan wa tara ti na.
3 A wì si gbele ŋgbanga paa yɛgɛ ŋga na jara maa gbele we.
Naa wìla kaa gbele ma,
a yɛnŋɛlɛ gbaanra kɔlɔshyɛn tì si gbanla.
4 Naa yɛnŋɛlɛ gbaanra kɔlɔshyɛn tìla kaa gbanla ma,
a mi nɛɛ jaa mbege yɔnlɔgɔ.
Ɛɛn fɔ,
a mì si magala la logo ma yiri wa yɛnŋɛlɛ na mala pye fɔ:
«Yɛnŋɛlɛ gbaanra kɔlɔshyɛn tì ŋga yo,
ki lara maga kaga yɔnlɔgɔ.»
5 Kona,
mɛrɛgɛ ŋa mìla yan yeresaga wa kɔgɔje wo naa tara ti na,
a wì suu kalige ki yirige wa naayeri,
6 mɛɛ wugu Yɛnŋɛlɛ na yinwege wolo fɔ sanga pyew li na,
lo na lì naayeri wi da naa wi yaara ti ni fuun ti ni,
ma tara ti da naa ti nawa yaara ti ni fuun ti ni,
ma kɔgɔje wi da naa wi nawa yaara ti ni fuun ti ni.
A wì si wugu ma yo fɔ:
«Wagati se sige naa!
7 Ɛɛn fɔ,
na mɛrɛgɛ kɔlɔshyɛn woo wiga kaa mbanlaga ki win,
kona,
Yɛnŋɛlɛ li ŋgundo kala li yaa pye mbe yɔn fili,
paa yɛgɛ ŋga na làa ki yari li tunmbyeele mbele pe yɛn li yɔn sɛnrɛ yofɛnnɛ pe kan we.»
8 Kona,
magala na mìla keli ma logo ma yiri wa yɛnŋɛlɛ na,
a lì si para na ni naa fɔnŋgɔ ma yo fɔ:
«Kari ma sa sɛwɛ pile na li yɛn ma yɛngɛ li shɔ mɛrɛgɛ ŋa wi yɛn yeresaga wa kɔgɔje wo naa tara ti na wi kɛɛ.»
9 A mì si kari mɛrɛgɛ wi kɔrɔgɔ maa pye ma yo wi sɛwɛ pile li kan na yeri.
A wì silan pye fɔ:
«Li shɔ mali ka mali yɔli.
Li yaa pye mbe sori wa ma lara ti ni,
ɛɛn fɔ,
wa ma yɔn ko ni,
li yaa pye mbe tanla paa sɛnrɛgɛ yɛn.»
10 A mì si sɛwɛ pile li shɔ mɛrɛgɛ wi kɛɛ mali ka.
A lì si tanla wa na yɔn paa sɛnrɛgɛ yɛn;
ɛɛn fɔ,
naa mìla kaa li yɔli,
a lì si sori wa na lara.
11 Kona,
a pè silan pye fɔ:
«Ki daga ma Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ yo naa dunruya woolo lɛgɛrɛ,
naa cɛngɛlɛ lɛgɛrɛ,
naa sɛnrɛ pyew ti leele,
naa wunlumbolo lɛgɛrɛ wogo na.»