Zhezu Kirisi wi kagala
NAGAWA
Zhan wi na
Sɛwɛ wi yɔnlɔgɔ go
1
1 Kagala ŋgele Zhezu Kirisi wì naga ke yɛn laga ki sɛwɛ ŋa wi ni.
Yɛnŋɛlɛ lìgi kan wi yeri wi ke naga,
jaŋgo sanni jɛnri ŋga ki daga mbe pye wigi naga wi tunmbyeele pe na.
Kirisi wìla wi mɛrɛgɛ wa tun wi tunmbyee Zhan wi yeri,
a wì saa ke naga wi na.
2 Kagala ŋgele fuun Zhan wì yan wì ke yɛgɛ yo.
Wi yɛn na Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ to naa kaselege ŋga Zhezu Kirisi wì naga ti sɛrɛya wi yuun lagamɛ.
3 Lere ŋa wi yɛn naga sɛwɛ ŋa wi kara,
naa mbele pe yɛn na Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro nda ti nuru,
ma nda ti yɛn ma yɔnlɔgɔ ti yigi na tanri ti na,
fɛrɛwɛ yɛn pe woo!
Katugu ti kagala ke yaa pye mbe yɔn fili sanga ŋa ni wì yɔngɔ.
Sharaga ŋga Zhan wìla kan legiliziye kɔlɔshyɛn pe yeri
4 Mi Zhan mila ki sɛwɛ ŋa wi torogi legiliziye kɔlɔshyɛn mbele pe yɛn wa Azi kinda wi ni pe kan.
Yinmɛ naa yɛyinŋge ti kan ye yeri ti yiri wa Yɛnŋɛlɛ li yeri,
lo na li yɛn wa,
lo na làa pye wa konaa lo na li yɛn na paan we;
ti kan ye yeri naa ti yiri wa yinŋgele kɔlɔshyɛn ŋgele ke yɛn wa li wunluwɔ jɔngɔ ki yɛgɛ sɔgɔwɔ ke yeri.
5 Ti kan ye yeri ti yiri wa Zhezu Kirisi wi yeri,
wo ŋa wi yɛn sɛrɛfɔ ŋa wi yɛn sɛnrɛ nuŋgba yofɔ we,
wo wì pye koŋgbanŋa ma yɛn ma yiri wa kuulo pe sɔgɔwɔ,
wo wi yɛn tara na wunlumbolo pe Wunluwɔ.
We yɛn maa ndanla,
a wì we kapere ti laga we na wi kunwɔ kasanwa pi ni,
6 ma we tɛgɛ we pye wunluwɔ naa saraga wɔfɛnnɛ waa tunŋgo piin wi To Yɛnŋɛlɛ li kan.
Gbɔgɔwɔ naa yawa pi pye Zhezu Kirisi wi woo fɔ sanga pyew!
Anmiina.
7 Ye wele,
wila paan wa kambaara!
ti ni!
Leele pe ni fuun pe yaa kaa yan,
ali mbele pàa wi sun njanraga ki ni.
Tara na cɛngɛlɛ woolo pe ni fuun pe yaa kaa kafɔnnɔ waa wi kala na.
Ee,
ki yaa ka pye ma Anmiina.
8 We Fɔ Yɛnŋɛlɛ lìgi yo ma yo fɔ:
«Mi yɛn Alifa naa Omeŋga
Lo li yɛn Yawa pi ni fuun fɔ,
lo na li yɛn wa,
lo na làa pye wa konaa lo na li yɛn na paan we.
Kirisi wìla wi yɛɛ naga Zhan wi na
9 Mi Zhan,
mi yɛn ye sefɔ,
wa we gbogolomɔ pi ni Zhezu wi ni.
Mi yɛn na jɔlɔ ye ni ja,
ma pye ye ni ja wa wunluwɔ pi ni konaa maga kun na yɛɛ ni na singi ye ni ja.
Pàa na yigi ma kari na ni wa lɔgɔ fugo ŋga pe yinri Patimɔsi ki na,
Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ to naa Kirisi wi sɛrɛya ŋa mìla yo ti kala na.
10 We Fɔ wi pilige ki ni,
a Yinnɛkpoyi lì si ye na ni,
a mì si magala gbɔlɔ la logo wa na puŋgo na paa mbanlaga magala yɛn.
11 Làa pye na yuun fɔ:
«Ŋga maa yaan ki yɔnlɔgɔ sɛwɛ na maa torogo ki legiliziye kɔlɔshyɛn mbele pe kan:
Efɛzi,
naa Simirini,
naa Pɛrigamu,
naa Tiyatiri,
naa Saridi,
naa Filadɛlifi konaa Lawodise.»
12 A mì si kanŋga ma wele mbe ŋa wila para na ni wi yan.
Mì kaa kanŋga ma wele,
a mì si tɛ fitanlaye kɔlɔshyɛn yan.
13 A mì si yaraga yɛnwege ka yan wa fitanlaye kɔlɔshyɛn pe sɔgɔwɔ,
kìla pye paa sɛnwee pyɔ yɛn.
Derege titɔnlɔgɔ la pye wi na ma gbɔn fɔ wa wi tɔndanra ti na.
Tɛ kurusijara la pye ma pɔ wi kotogo ki na maa maga.
14 Wi yinzire tìla pye ma filige wi na paa sumbyɔ sifire yɛn,
nakoma paa yaara nda pe yinri nɛzhi ti yɛn.
Wi yɛngɛlɛ kàa pye na yiin paa kasɔn yinnɛ yɛn.
15 Wi tɔndanra tìla pye paa tuguyɛnrɛ yɛn,
nda pè le kasɔn gbɔgɔ ni mari pe,
a tì yɔn na yɛngɛlɛ.
Wi magala làa pye paa tɔnŋgbɔɔ tinmɛ yɛn.
16 Wɔnŋgɔlɔ kɔlɔshyɛn la pye wa wi kalige ki ni.
Tokobi piyembye yɔn shyɛn taan woo la pye na yinrigi wa wi yɔn.
Wi yɛgɛ kìla pye na yɛngɛlɛ paa yɔnlɔ ki yɛn,
na ki kaa yinrigi ŋgbanga we.
17 Naa mìla kaa wi yan,
a mì si to le wi nɔgɔ ma pye paa gboo yɛn.
A wì suu kalige ki taga na na ma yo fɔ:
«Ma kaa fyɛ!
Muwi mi yɛn koŋgbanŋa naa puŋgofɔ.
18 Mi yɛn yinwege na.
Mìla ku,
ɛɛn fɔ,
kooŋga yiŋgɔ,
mi yɛn yinwege na fɔ sanga pyew.
Mì yawa ta kunwɔ po naa kuulo tara ti na.
19 Ki kala na,
kagala ŋgele maa yaan,
naa ŋgele kaa piin yiŋgɔ,
naa ŋgele ke yaa ka pye puŋgo na,
ma ke yɔnlɔgɔ.
20 Wɔnŋgɔlɔ kɔlɔshyɛn ŋgele maa yaan wa na kalige ki ni,
naa tɛ fitanlaye kɔlɔshyɛn pe ni,
ti ŋgundo wi kɔrɔ woo ŋa we:
Wɔnŋgɔlɔ kɔlɔshyɛn koro ke yɛn legiliziye kɔlɔshyɛn pe mɛrɛgɛye wele.
Fitanlaye kɔlɔshyɛn poro pe yɛn legiliziye kɔlɔshyɛn wele.»