Japɔrɔwɔ naa nambɔrɔwɔ sɛnrɛ
3
1 Yoro jɛɛlɛ wele fun,
yaa ye pɛnɛ pe sɛnrɛ ti nuru,
jaŋgo pe ni,
na mbele si taga Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ ti na,
ye tangalɔmɔ pi kala na,
pe taga Kirisi wi na,
kiga ka pye sɛnyoro ni;
2 katugu ye tangalɔmɔ pi yɛn kpoyi ma pye leele gbɔgɔwɔ ni yɛgɛ ŋga na,
pe yaa ki yan.
3 Kii daga ye yɛɛ ferewe pi pye wire to woo,
ko yɛn fɔ:
Yimbɔgɔ,
naa tɛ lege naa paara tiyɔnrɔ pɔgɔ.
4 Ɛɛn fɔ,
ye yɛɛ ferewe pi daga mbe pye wa ye nawa,
mbe pye ferewe mba pi se jɔgɔ,
ko yɛn fɔ mbe pye kotoyinŋge ni konaa mbe pye pɔw.
Po pi yɛn sɔnŋgbanga woo Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na.
5 Faa jɛɛlɛ kpoyi mbele pàa pe jigi wi taga Yɛnŋɛlɛ li na,
pa pàa pye na pe yɛɛ fere ma.
Pàa pye na pe pɛnɛ pe sɛnrɛ ti nuru.
6 Pa Sara la pye ma,
wìla pye naa pɔlɔ Abirahamu wi gbogo naa yinri fɔ:
«Na tafɔ.»
Na ye kaa kajɛŋgɛ piin,
na ye jatere wii piri ye na fyɛrɛ ta kpɛ kala na,
pa ye yaa kanŋga mbe pye wi setirige sumborombiile.
7 Yoro nambala wele fun,
yaa ye yinwege ki piin ye jɛɛlɛ pe ni tijinliwɛ ni,
yege jɛn ye yo pe wire ti fanŋga kì kologo ma wɛ ye wogo ki na.
Yaa pe gbogo,
katugu Yɛnŋɛlɛ lì yinwege ŋga kan paa yarikanga yɛn,
ye yɛn ki kɔrɔgɔ lifɛnnɛ yɛɛnlɛ pe ni.
Kiga pye ma,
pa yaraga ka se ye Yɛnŋɛlɛ yɛnrɛwɛ pi yerege.
Mbaa jɔlɔ kasinŋge ŋga mà pye ki kala na
8 Ko ki ni fuun puŋgo na,
ye ni fuun ye ye jatere wi pye nuŋgba,
yaa ye yɛɛ yinriwɛ taa,
ye ye yɛɛ ndanla paa nɔsepiile yɛn.
Leele pe yuŋgbɔgɔrɔ mbaa ye taa,
yaa go sogo yaa ye yɛɛ kaan.
9 Yaga ka lere kapege fɔgɔ tɔn kapege ni,
nakoma mbe tɛgɛlɛ fɔgɔ tɔn tɛgɛlɛ ni.
Ɛɛn fɔ,
yaa duwaw piin pe kan,
katugu Yɛnŋɛlɛ lì ye yeri ko kala na,
jaŋgo ye pye duwaw kɔrɔgɔ lifɛnnɛ.
10 Ki yɛn paa yɛgɛ ŋga na Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ sɛwɛ wi yɛn naga yuun fɔ:
Lere ŋa wila ki jaa mbe yinwetanga ta,
mbe pilitanya yan,
wuu yɛɛ yigi sɛnpere yogo ki ni,
wuu yɔn ki yigi yagbogowo sɛnyogo ki ni.
11 Wi puŋgo le kapege ki ni wila kajɛŋgɛ piin.
Wila yɛyinŋge ki lagajaa wi mara ki na;
12 katugu we wi yɛgɛ yɛn lesinmbele pe na,
wi nuŋgbolo yɛn pe yɛnrɛwɛ pi na.
Ɛɛn fɔ,
wì yiri kapere pyefɛnnɛ pe kɔrɔgɔ.
13 Na yaga bala mbaa kajɛŋgɛ piin,
ambɔ wi yaa kapege pye ye na?
14 Ali na kàa pye ye yɛn na jɔlɔ kasinŋge ŋga yaa piin ko kala na,
fɛrɛwɛ yɛn ye woo.
Yaga kaa fyɛ leele pe yɛgɛ,
mbe ye jatere wi yaga wi piri ye na.
15 Ɛɛn fɔ,
yaa Kirisi wi gbogo wa ye kotoro ti na,
wo wi yɛn ye Fɔ we.
Jigi tagasaga ŋga ki yɛn ye yeri,
lere ŋa fuun ka ye yewe sɛnrɛ ta ni ki wogo na,
ye pye ye gbɛgɛlɛ sanga pyew mboo yɔn sogo.
16 Ɛɛn fɔ,
yaa ki piin kotoyinŋge ni yaa pe gbogo.
Ye nawa jatere jɛnŋɛ ta,
jaŋgo na pe kaa ye mɛpege yinri,
mbele pe yɛn na sɛnpere yuun ye tangalɔmɔ jɛmbɛ mba yaa tanri Kirisi wi ni pi na,
fɛrɛ mbe pe yigi pe sɛnrɛ ti kala na.
17 Na kaa pye ki yɛn Yɛnŋɛlɛ li nandanwa kala yaa jɔlɔ kajɛŋgɛ pyege ki kala na,
ko mbɔnrɔ yaa jɔlɔ kapege pyege kala na ko na.
18 Kirisi wo jate wì ku kusaga nuŋgba wagati wi ni fuun woo leele pe kapere ti kala na,
wo ŋa wi yɛn sinŋɛ wì ku mbele pee sin pe yɔnlɔ,
jaŋgo mbe kari we ni Yɛnŋɛlɛ li kɔrɔgɔ.
Pàa wi gbo wire to kanŋgɔlɔ,
ɛɛn fɔ,
wi yɛn yinwege na naa,
Yinnɛkpoyi li fanŋga na.
19 Ki Yinnɛkpoyi li fanŋga ki na,
wì kari yɛrɛ ma saa Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ yo kuulo pe yinŋgele ŋgele wa kaso ke kan,
20 ko kɔrɔ wo yɛn fɔ leele mbele pàa je Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ ti na faa,
pe yinŋgele wele.
Yɛnŋɛlɛ làa ki kun li yɛɛ ni ma pe sige ma saa gbɔn Nowe wi tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki tɛpiliye yi na.
Leele jɛnri pàa ye wa ki tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki ni,
ko kɔrɔ wo yɛn leele kɔlɔtaanri,
ma shɔ tɔnmɔ pi kɛɛ.
21 Ki tɔnmɔ pìla pye batɛmu wi yanlɛɛ,
ŋa wi yɛn na ye shoo yiŋgɔ.
Ki batɛmu wi woro mbe wire ti woli mbe fyɔngɔ ko laga ti na,
ɛɛn fɔ wi yɛn mbe Yɛnŋɛlɛ li yɛnri,
li ye kan nawa jatere jɛnŋɛ ni naa Zhezu Kirisi wì yɛn ma yiri wa kunwɔ pi ni ki fanŋga na.
22 Zhezu Kirisi wo wì kari wa yɛnŋɛlɛ na,
wi yɛn wa Yɛnŋɛlɛ li kalige kɛɛ ki na.
Wi yɛn mɛrɛgɛye poro naa fanŋga fɛnnɛ naa yawa fɛnnɛ mbele fuun pe yɛn wa naayeri pe go na.