Penjagbɔrɔ fɛnnɛ pe yɛrɛwɛ
5
1 Yoro penjagbɔrɔ fɛnnɛ wele,
yaa nuru na yeri yiŋgɔ!
Yaa gbele yaa jɛɛn jɔlɔgɔ kagala ŋgele ke yaa ye ta ke kala na.
2 Ye penjagbɔrɔ tì fɔngɔ,
a ndɔnŋɔ ye yaripɔrɔ ti ka.
3 So wì ye ye tɛ naa ye warifuwe wi ni.
Naa so wì ye ti ni,
ki yaa pye sɛrɛya ye kala na mbe ye wire ti jɔgɔ paa yɛgɛ ŋga na kasɔn ma yaraga jɔgɔ we.
Yè penjagbɔrɔ gbogolo ye yɛɛ kan ki piliye puŋgo woyo yan yi ni.
4 Tunmbyeele mbele pè tunŋgo ki pye wa ye kɛɛrɛ ti ni,
yee pe sara wi kan pe yeri.
Ye nuŋgbolo jan pe gbeere ti yeri!
Mbele pe yɛn na ye yarilire ti kɔɔn,
Yɛnŋɛlɛ lì pe gbeere ti logo,
lo li yɛn we Fɔ ŋa wi yɛn yawa pi ni fuun fɔ.
5 Yè legbɔɔlɔ lige li laga tara ti na,
ma katanra pye.
Yè li ma tɔrɔ paa yaayogo yɛn,
ŋga pè kan kì ka ma tɔrɔ naga gbosanga wi singi.
6 Yè kiti kɔn lesinŋɛ wi na maa gbo,
wii si ye win.
Mbaa kagala kunni ye yɛɛ ni konaa yɛnrɛwɛ
7 Sefɛnnɛ,
yaa kagala kunni ye yɛɛ ni fɔ we Fɔ wi sa pan.
Yege wele paa yɛgɛ ŋga na kɛrɛ kɔnfɔ wi maa tara yarilire tiyɔnrɔ ti singi naga kunni wi yɛɛ ni.
Wi maa ki kunni wi yɛɛ ni jɛŋgɛ fɔ wi sa tisara koŋgbannda to naa tisara puŋgo woro ti ta.
8 Yoro fun,
yaa kagala kunni ye yɛɛ ni ma,
ye kotogo ta,
katugu we Fɔ wi panga kì yɔngɔ.
9 Sefɛnnɛ,
yaga kaa kɔngɔri ye yɛɛ na,
jaŋgo Yɛnŋɛlɛ liga ka kiti kɔn ye na.
Kiti kɔnfɔ wì yɔngɔ,
wi yɛn ma yere le go yɔn ki na.
10 Sefɛnnɛ,
Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɛnnɛ mbele pè para we Fɔ wi mɛgɛ na,
ye nawa to pe na.
Jɔlɔgɔ ŋga pè jɔlɔ,
naa kagala ŋgele pè kun pe yɛɛ ni,
yaa piin ma fun.
11 Ye wele,
mbele pè wamawelewe pi kun pe yɛɛ ni ma koro sinmbele,
we yɛn naga yuun ma yo pè fɛri.
Zhɔbu wìla jɔlɔgɔ ŋga kun wi yɛɛ ni ki wogo pège sɛnrɛ yo,
a yège logo.
Wi jɔlɔgɔ ki kɔsaga,
Yɛnŋɛlɛ làa kajɛŋgɛ ŋga pye maa kan yège jɛn,
katugu Yɛnŋɛlɛ li leele yinriwɛ taga naa li kajɛŋgɛ pyege kì gbɔgɔ.
12 Sefɛnnɛ,
ŋga kì gbɔgɔ ma wɛ ki ni fuun na,
ko yɛn fɔ yaga ka wugu fyew.
Yaga ka wugu naayeri wi na,
nakoma tara ti na.
Yaga si ka wuguro ta yɛgɛ pye.
Ɛɛn fɔ,
ye yo ee,
na kala li ka pye «ee»,
nakoma ayoo,
na kala li ka pye «ayoo»,
jaŋgo Yɛnŋɛlɛ li kiti wiga ka to ye na.
13 Na kaa pye lere wa yɛn na jɔlɔ ye ni,
wila Yɛnŋɛlɛ li yɛnri.
Na kaa pye wa nawa yɛn ma yinŋgi,
wila yuuro shoo wila Yɛnŋɛlɛ li sɔnni.
14 Na kaa pye lere wa na yaa ye ni,
wi legilizi lelɛɛlɛ pe yeri pe pan pe Yɛnŋɛlɛ yɛnri wi kan pe sinmɛ fa wi na we Fɔ wi mɛgɛ ki na.
15 Ki Yɛnŋɛlɛ yɛnrɛwɛ mba pè yɛnri tagawa ni,
pi yaa yaŋa wi sagala.
Pa we Fɔ wi yaa yambagawa kan wi yeri.
Na kaa pye wi kapere pye,
pa ti yaa kala yaga wi na.
16 Ki kala na,
yaa ye kapere ti yuun yaa ye yɛɛ kaan,
yaa Yɛnŋɛlɛ li yɛnri yaa ye yɛɛ kaan,
jaŋgo ye ta ye sagala.
Lesinŋɛ wi Yɛnŋɛlɛ yɛnrɛwɛ mba wì yɛnri kapɔrɔ ni,
pi yɛn fanŋga ni fɔ jɛŋgɛ.
17 Eli wìla pye sɛnwee paa we yɛn.
Wìla Yɛnŋɛlɛ li yɛnri kapɔrɔ ni ma yo tisaga kiga ka pan.
Tisaga kii pan laga tara ti na maga yigi fɔ yɛlɛ taanri naa yeŋge kɔgɔlɔni.
18 Ko puŋgo na,
a wì Yɛnŋɛlɛ li yɛnri naa,
a tisaga kì pan,
a tara ti yarilire tì yɔn.
19 Sefɛnnɛ,
na wa ka puŋgo ye ni mbe kaselege konɔ li wa,
na wa kaa saga wi ka sɔngɔrɔ mbe pan wa li ni naa,
20 yege jɛn ye yo fɔ lere ŋa ka kapege pyefɔ wa sɔngɔrɔ mboo wɔ wa kombege ŋga wì puŋgo ki ni,
wi yaa ki kapege pyefɔ wi yinnɛ li shɔ kunwɔ pi ni,
mbege kan wi kapere lɛgɛrɛ mbe kala yaga wi na.