Ŋgayinnɛ sɛnrɛ
3
1 Sefɛnnɛ,
ye lɛgɛrɛ ka kaa ki jaa mbe pye nagafɛnnɛ,
katugu yège jɛn ma yo woro mbele we yɛn nagafɛnnɛ,
kiti wi yaa ka ŋgban woro na mbe wɛ.
2 We ni fuun we maa punŋgu pyelɔmɔ lɛgɛrɛ ni.
Na lere ŋa woro na punŋgu wa wi sɛnyoro ti ni,
ko fɔ wo sin ma yɔn fili.
Wi mbe ya mboo yɛɛ yingiwɛ jɛn.
3 We maa karafeye pe nii wa shɔnye pe yɔnrɔ ti ni,
jaŋgo paa nuru we yeri.
Kiga pye ma,
we ma ya na pe wire lombondo ti kɔnri.
4 Ye tɔnmɔkɔɔrɔ fun ti wele.
Ti yɛn ma tugbɔlɔ fɔ jɛŋgɛ,
tifɛliŋgbɔrɔ ti maa ti wɔnrɔgi na kee ti ni.
Ɛɛn fɔ,
konaa ki ni fuun,
ti fevɛnnɛ pe maa ti sinni tɔnmɔkɔrɔ mbirige jɛɛlɛ ni na kee ti ni wa laga ŋga pe maa jaa we.
5 Lere wi ŋgayinnɛ fun li yɛn wire ti laga jɛɛlɛ ka,
ɛɛn fɔ,
li maa kagbɔgɔlɔ yuun na li yɛɛ gbogo.
Ye kasɔn jɛɛlɛ li wele,
li ma si ya ma kɔlɔgɔ gbeŋge ki yigi maga sogo!
6 Ŋgayinnɛ fun li yɛn paa kasɔn yɛn.
Li yɛn ma yin kapere pyew ti ni.
Li cɛnsaga ki yɛn wa we wire ti ni na ti lombondo ti kaan,
a tila fyɔngɔ kagala piin.
Li maa kasɔn nii we yinwege sanga wi ni fuun wi ni,
ŋga ki maa paan na yinrigi wa jaganama wi ni.
7 Woŋgaala mbele fuun pe yɛn tɔɔrɔ tijɛrɛ tijɛrɛ ni,
naa sannjɛrɛ ti ni,
naa yaara nda ti maa fulolo lara na ti ni,
naa tɔnmɔ yaara ti ni,
ti cɛngɛlɛ ke ni fuun lere wi mbe ya mberi koro,
wìri koro makɔ.
8 Ɛɛn fɔ,
ŋgayinnɛ le,
lere kpɛ na ya mbe lo yingiwɛ jɛn.
Li yɛn yaripege ŋga lere se ya koro.
Li yɛn ma yin shɔnrɔ ni,
nda ti maa leele kuun.
9 We ma ŋgayinnɛ li tɛgɛ na we Fɔ ŋa wi yɛn we To wi sɔnni li ni.
We mali tɛgɛ fun na leele pe daŋgi,
poro mbele Yɛnŋɛlɛ lì da ma pe pye li yanlɛɛ we.
10 Wa yɔn nuŋgba ki ni,
Yɛnŋɛlɛ li sɔnmɔ sɛnrɛ naa daŋga sɛnrɛ ti maa yinrigi wa.
Sefɛnnɛ,
kii daga kila piin ma.
11 Tɔnmɔ taan naa tɔnzorowo pi se ya pinlɛ mbaa pulo wa lawege nuŋgba ki ni.
12 Na woolo,
figiye tige ki se ya mbe oliviye tige pyɔ sɛ.
Ɛrɛzɛn tirige ki se ya mbe figiye tige pyɔ sɛ.
Ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun,
lawege ŋga ki tɔnmɔ pi yɛn kɔ ni,
ki se ya mbe tɔnmɔ taan pulo.
Tijinliwɛ mba pi maa yinrigi wa yɛnŋɛlɛ na
13 Ambɔ wi yɛn tijinliwɛ fɔ naa kajɛnŋɛ ye ni?
Ki fɔ wigi naga wa wi kapyegele koro naa wi tangalɔmɔ jɛmbɛ pi ni,
kotoyinŋge naa tijinliwɛ ni.
14 Ɛɛn fɔ,
na yenjapege naa kashara ka pye wa ye kotogo na,
yaga kaa ye yɛɛ gbogo,
mbaa finlɛlɛ mbe je kaselege ki na.
15 Ki tijinliwɛ cɛnlɛ po ma pi yɛn mba pi maa yinrigi wa yɛnŋɛlɛ na.
Ki tijinliwɛ pi yɛn laga tara to ni.
Pi yɛn sɛnwee piile poro woo naa gboshugulo woo.
16 Ko kì ti yenjaga naa kashara jatere wiga pye laga ŋga na,
kafaara naa tipewe pi cɛnlɛ pyew pi ma pye wa fun.
17 Ɛɛn fɔ,
tijinliwɛ mba pi maa yinrigi wa yɛnŋɛlɛ na na paan,
ki koŋgbanŋga,
pi yɛn kpoyi,
ko puŋgo na,
pi yɛn yɛyinŋge ni,
ma pye pɔw,
ma pye tanwa jaga ni leele pe ni.
Pi ma pye leele yinriwɛ taga ni,
na kapyere jɛndɛ piin.
Pila lere wɔ lere ni,
pila la kopiire piin.
18 Leele mbele pe maa yɛyinŋge nii leele pe sɔgɔwɔ na pe yɛɛ mari,
na pe kagala ke piin yɛyinŋge na,
tɔnli ŋa pe ma ta wo wi yɛn yinwege ŋga ki yɛn ma sin.