YƐRƐWƐ PUŊGO WOO KONAA SƐWƐ WI KƆSAGA SƐNRƐ
13.1-25
Tangalɔmɔ mba pi yɛn ma Yɛnŋɛlɛ li ndanla
13
1 Ye koro ye ye yɛɛ ndanla suyi paa sege nuŋgba woolo yɛn.
2 Yaa nawa tuun ki na fɔ ye daga mbaa nambanmbala pe yaara woo,
katugu leele pèle laga pye ma,
ma mɛrɛgɛye yigi jɛŋgɛ,
ma sigi ta pe sila ki jɛn.
3 Yaa nawa tuun mbele pe yɛn wa kaso pe na ndɛɛ ye yɛn pe ni ja wa kaso.
Yaa nawa tuun pe yɛn na mbele jɔlɔ pe na ndɛɛ pe yɛn na ye jɔlɔ ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun paa pe yɛn.
4 Leele pe ni fuun pe daga mbaa pɔrɔgɔ ki gbogo,
naŋa naa wi jɔ pe pye sinmbele pe yɛɛ kan;
katugu Yɛnŋɛlɛ li yaa ka kiti kɔn kɛɛnrɛ lifɛnnɛ poro naa jataala naa nandaala pe na.
5 Yaga ka ye yɛɛ yaga penjara ti ndanlawa pi fanŋga ta ye na wa ye tangalɔmɔ pi ni.
Ɛɛn fɔ,
yaara nda yè ta,
ye ti to mbe yala ye ni,
katugu Yɛnŋɛlɛ lo jate lì yo fɔ:
Mi sɔɔn yaga fyew,
mi se sɔɔn wa fyew.
6 Ko kì ti we mbe ya mbe kotogo ta mbege yo fɔ:
We wo wi yɛn na Sagafɔ we,
mi se fyɛ.
Yiŋgi sɛnwee mbe ya pye na na?
7 Yaa nawa tuun ye yɛkeele lɛɛlɛ pe na,
poro mbele pàa keli ma Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ ti yo ma ye kan we.
Pàa pe yinwege ki pye yɛgɛ ŋga na ma saa ku,
yaa jatere piin ki na.
Yaa pe tagawa pi fɔrɔgi.
8 Zhezu Kirisi nuŋgba wowi malɛ yunmbaan,
naa nala,
fɔ sanga pyew.
9 Yaga ka ti pe ye fanla pe ye puŋgo nagawa fɔnmbɔ cɛnlɛ lɛgɛrɛ ni.
Ki yɛn ma yɔn we kotoro ti fanŋga ta Yɛnŋɛlɛ li yinmɛ po fanŋga na,
kiga ka pye yaakara ŋgasegele koro fanŋga na.
Mbele pe maa tanri ki ŋgasegele ke na pe fa tɔnli ta wa ke ni.
10 Saraga wɔsaga yɛn we yeri,
saraga wɔfɛnnɛ mbele pe maa saara ti woo wa Zhufuye paraga go ki ni,
ki kologo woro pe yeri pe yaara nda pè wɔ wa saraga ta ka.
11 Zhufuye saraga wɔfɛnnɛ to wi ma ye yaayoro kasanwa ni wa lajɛŋgɛ kpoyi ki ni mboo wɔ saraga leele pe kapere ti kala na,
ɛɛn fɔ,
pe ma saa ki yaayoro kuro ti sogo wa leele pe cɛnsaga ki puŋgo na.
12 Ko kì ti Zhezu fun wìla jɔlɔ ma ku wa ca ki puŋgo na,
jaŋgo mbe leele pe pye kpoyi wi yɛɛ kasanwa pi ni.
13 Ki kala na,
ye ti waa kee wi kɔrɔgɔ wa ca ki puŋgo na,
pòo tifaga yɛgɛ ŋga na,
wege nuŋgba ki kun we yɛɛ ni.
14 Katugu ca woro we yeri laga tara na,
ŋga ki yaa koro laga fɔ sanga pyew.
Ɛɛn fɔ,
ca ŋga kila paan wa,
ko we yɛn na lagajaa,
kɔsaga woro ko na.
15 Ki kala na,
ye ti waa Yɛnŋɛlɛ li sɔnni suyi ndɛɛ waa saraga woo li yeri Zhezu wi fanŋga na,
ko kɔrɔ wo yɛn fɔ waa li mɛgɛ ki sɔnni suyi wa we yɔn.
16 Mbaa kajɛŋgɛ piin mbaa ye yɛɛ sari ye kɛɛ yaara ti ni yaga ka fɛgɛ ki na,
katugu ki saara cɛnlɛ to ti yɛn ma Yɛnŋɛlɛ li ndanla.
17 Yaa ye yɛkeele pe sɛnrɛ ti nuru,
yaa pe gbogo,
katugu pe yɛn na ye yinŋgele ke kɔrɔsi,
ma jɛn pe yaa ka pe tunŋgo ki yɛgɛ yo Yɛnŋɛlɛ li kan ke kala na.
Yaa pe sɛnrɛ ti nuru pe ta paa pe tunŋgo ki piin nayinmɛ ni,
paga kaa ki piin yɛsanga ni.
Nakoma ki yaa pye ye yeri tɔnli fu.
18 Yaa yɛnri we kan.
Wè taga ki na ma yo we nawa jatere wi yɛn jɛnŋɛ,
katugu we yɛn naga jaa we tangalɔmɔ pi pye jɛmbɛ yɛgɛ ki ni fuun na.
19 Mi yɛn na ye yɛnri jɛŋgɛ,
fɔ yaa Yɛnŋɛlɛ yɛnri na kan,
jaŋgo mbe sɔngɔrɔ mbe kari ye kɔrɔgɔ fyaw.
Yɛnŋɛlɛ yɛnrɛwɛ
20 Yɛnŋɛlɛ na li yɛn yɛyinŋge kanfɔ,
lì we Fɔ Zhezu wi yɛn maa yirige wa kuulo pe sɔgɔwɔ,
wo ŋa wi yɛn simbaala kɔnrifɔ gbɔɔ wi kunwɔ pi fanŋga na,
po mba pì yeresaga kan yɔn finliwɛ mbakɔɔ pi yeri we.
21 Yɛnŋɛlɛ li ye pye ye ya yaa ŋga fuun ki yɛn jɛŋgɛ ki piin,
jaŋgo yaa li nandanwa kala li piin.
Ŋga ki yɛn mali ndanla,
ligi pye wa ye nawa Zhezu Kirisi wi fanŋga na.
Gbɔgɔwɔ mbe pye Zhezu Kirisi wi woo fɔ sanga pyew!
Anmiina.
Sɛnrɛ puŋgo woro naa sharaga
22 Sefɛnnɛ,
mi yɛn na ye yɛnri fɔ sɛnrɛ nda mì yo ye kan ma ye yɛri,
yeri kun ye yɛɛ ni,
katugu nda mì yɔnlɔgɔ laga ki sɛwɛ ŋa wi ni ma torogo ye kan,
tii tɔnlɔ.
23 Mila jaa yege jɛn fɔ pè we sefɔ Timote wi wɔ wa kaso.
Na wiga gbɔn laga na na fyaw,
pa mi naa wo ni,
we yaa pinlɛ mbe sa ye shari.
24 Ye ye yɛkeele pe ni fuun pe shari naa Yɛnŋɛlɛ li leele kpoyi pe ni fuun pe ni.
Sefɛnnɛ mbele pe yɛn wa Itali tara,
pè ye shari.
25 Yɛnŋɛlɛ li yinmɛ pi pye ye ni fuun ye ni!