Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔkala laga tara na konaa wa naayeri
9
1 Wa yɔn finliwɛ koŋgbanmba pi ni,
koŋgolo la pye wa Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔlɔmɔ pi na.
Shɛrigo gbɔgɔ la pye wa pi ni laga tara ti na.
2 Pàa paraga go kan.
Ki yumbyɔ koŋgbanŋa pàa pye naa yinri laga kpoyi.
Fitanladaga naa tabali naa buru ŋa pàa pye na kaan Yɛnŋɛlɛ li yeri,
tìla pye wa ki laga ki ni.
3 Paraga shyɛn wogo ŋga pàa pari ma paraga go ki kɔn shyɛn,
wa ki puŋgo na,
yumbyɔ wà la pye wa pàa pye naa yinri lajɛŋgɛ kpoyi.
4 Wusuna nuwɔ taan saraga wɔsaga ŋga pàa gbegele tɛ ni,
pa kìla pye wa ki laga ki ni,
naa yɔn finliwɛ kɛsu wi ni.
Pàa tɛ wo ki kɛsu wi lagapyew ki na maa tɔn.
Wa wi nawa,
tɛ cɔlɔ la pye wa,
manɛ la pye wa li ni,
naa Arɔn gbɔtangala na làa fyɛɛnrɛ fi li ni,
naa sinndɛɛrɛ papara papara nda yɔn finliwɛ sɛnrɛ tìla pye ma yɔnlɔgɔ ti na ti ni.
5 Sherubɛnye mbele gbɔgɔwɔ pi yɛn pe yeri,
pàa pye wa kɛsu wi go na naga nari ma yo Yɛnŋɛlɛ li yɛn le.
Wa laga ŋga pàa pye na kasanwa pi woo saraga na kapere ti kala yagawa jaa,
pe kanwira tìla pye ma sanga ma jiile wa ki go na.
Ɛɛn fɔ,
ki wagati wo ma ŋa we ki kagala ke yo nuŋgba nuŋgba we ke filige.
6 Ki yaara nda ti ni fuun,
naa tìla kaa gbegele ma,
a saraga wɔfɛnnɛ pe nɛɛ yiin wa paraga go yumbyɔ koŋgbanŋa wi ni pilige pyew,
na pe tunŋgo ki piin.
7 Ɛɛn fɔ,
saraga wɔfɛnnɛ to wo nuŋgba wi ma ye wa yumbyɔ shyɛn woo wi ni yesaga nuŋgba yɛlɛ li ni.
Wi ma daga mbe ye wa yaayoro kasanwa ni mboo wɔ saraga Yɛnŋɛlɛ li yeri wi yɛɛ kapere ti wogo na,
konaa leele pe woro ti kala na,
to nda pè pye wa pe kambajɛnmɛ pi ni we.
8 Ki pyelɔmɔ pi na,
Yinnɛkpoyi li yɛn naga nari fɔ mbe paraga go yumbyɔ koŋgbanŋa wi ta wa bere,
lajɛŋgɛ kpoyi ki konɔ li sila yɛngɛ gbɛn.
9 Ki paraga go yumbyɔ koŋgbanŋa wi yɛn nala kagala ke yanlɛɛ,
naga nari we na ma yo yarikanra to naa yaayoro saara nda tì wɔ Yɛnŋɛlɛ li yeri,
ti se ya mbe lere ŋa wi maa Yɛnŋɛlɛ li gbogo ma wi kotogo ki pye kpoyi mbege yɔn fili.
10 Ti yɛn na para wire kapyere to sɛnrɛ na cɛ:
to yɛn yaakara naa yaara nda pe maa woo,
naa wologo cɛngɛlɛ ŋgele fuun ke maa piin mbe ta mbe pye kpoyi.
Tì pye ŋgasegele ma cɛn leele pe go na mbe sa gbɔn sanga ŋa Yɛnŋɛlɛ li yaa yaara ti ni fuun ti gbegele naa fɔnŋgɔ mberi sin we.
11 Ɛɛn fɔ,
Kirisi wì pan ma pye yarijɛndɛ nda tila paan ti saraga wɔfɛnnɛ to.
Wi yɛn naa tunŋgo ki piin paraga go ŋga ni,
kì gbɔgɔ ma yɔn fili ma wɛ.
Leele ma pe ko kan,
ko ki naga ma yo ki woro dunruya ŋa wì da yɛɛn wo wogo.
12 Naa Kirisi wìla ye wa lajɛŋgɛ kpoyi ki ni yesaga nuŋgba wagati wi ni fuun wogo,
wi sila sikapɛnɛ naa napire kasanwa wɔ saraga.
Wi kasanwa kpaw po wìla wɔ saraga,
mɛɛ shɔwɔ mbakɔɔ pi ta we kan.
13 Sikapɛnɛ naa napɛnɛ kasanwa,
po naa nasumboro ŋa pe ma sogo wi cɔnrɔ ti ni,
pàa pye nari yanragi yanragi mbele pe yɛn fyɔngɔ ni ma yala shɛrɛgɛ ŋgasele li ni pe na,
a tila pe wire ti piin kpoyi.
14 Ki kala na,
Kirisi wi kasanwa pi yaa pye fanŋga ni po na naa mbe wɛ fɔ jɛŋgɛ.
Yinnɛkpoyi na li yɛn kɔsaga fu li fanŋga na,
wùu yɛɛ kan Yɛnŋɛlɛ li yeri saraga,
ŋga ki yɛn tulugo fu.
Wi kasanwa pi yaa we nawa jatere wi jogo mbe tɔnli fu kapyere ti wɔ wa wi ni,
jaŋgo we ya waa tunŋgo piin Yɛnŋɛlɛ na yinwege wolo li kan.
15 Ko kì ti Kirisi wì pan ma pye yɔn finliwɛ fɔnmbɔ pi lefɔ.
Leele pàa kapere nda pye yɔn finliwɛ lɛɛ wagati wi ni,
wì ku pe go shɔwɔ pi kala na,
jaŋgo mbele Yɛnŋɛlɛ lì yeri,
pe ta pe kɔrɔgɔ mbakɔgɔ ta,
ŋga làa yɔn fɔlɔ kɔn mbe kan pe yeri we.
16 Na kɔrɔgɔ lige sɛwɛ ka pye wa,
ki daga ki jɛn ki filige fɔ ki kanfɔ wi ku.
17 Katugu kɔrɔgɔ kanga yɔn fɔlɔ làa pye fanŋga ni sanga ŋa ni li kɔnfɔ wi yɛn yinwege na.
Li ma pye fanŋga ni na li kɔnfɔ wiga ku mbe kɔ we.
18 Ko kì ti yɔn finliwɛ lɛɛ pi sila pye fanŋga ni sanni kasanwa pi sa wo.
19 Ki koŋgbanŋga ki na,
Moyisi wìla Yɛnŋɛlɛ li ŋgasegele ke ni fuun ke yo leele pe ni fuun pe yɛgɛ na ma yala lasiri sɛwɛ wi ni.
Ko puŋgo na,
a wì si napire to naa sikapɛnɛ pe kasanwa pi lɛ,
naa tɔnmɔ ni,
mɛɛ yizɔpi tige njege naa sumbyɔ siyɛnrɛ tɛgɛ maa yanragi yanragi lasiri sɛwɛ wo naa leele pe ni fuun pe na,
20 ma sho fɔ:
Yɔn finliwɛ mba Yɛnŋɛlɛ lì le ye ni,
pi kasanwa pow mba yɛɛn.
21 Ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun,
a Moyisi wì si kasanwa pa yanragi yanragi paraga go ki na,
naa yaara nda pàa tɛgɛ na Yɛnŋɛlɛ li gbogo ti ni.
22 Mbe yala Moyisi lasiri wi ni,
yaara ti gbɔɔ ma pye kpoyi kasanwa ni.
Kapere ti kala nɛɛ yaga na kasanwa si wo.
KIRISI WI SARAGA ŊGA WƆ KI GBƆGƆ MA WƐ
9.23–10.39
Kirisi wi saraga wɔgɔ ki yɛn na kapere ti lari leele pe na
23 Ko kì ti ki yaara nda ti yɛn laga tara na,
ma pye naayeri yaara nda ti yɛn kaselege woro ti yanlɛɛ,
pa kila daga peri pye kpoyi ki pyelɔmɔ mba pi na ma.
Kì pye ma,
naayeri yaara nda ti yɛn kaselege woro,
ti daga mbe pye kpoyi fun saara nda tì mbɔnrɔ naa ma wɛ to ni.
24 Katugu Kirisi wi sila ye wa laga kpoyi ŋga leele pè kan ko ka ni,
ko ŋga ki yɛn ki kaselege wogo ki yanlɛɛ we.
Ɛɛn fɔ,
wì ye wa yɛnŋɛlɛ na jate,
jaŋgo mboo yɛɛ naga Yɛnŋɛlɛ li na yiŋgɔ we kala na.
25 Zhufuye saraga wɔfɛnnɛ to wi ma ye yɛlɛ nuŋgba nuŋgba pyew wa lajɛŋgɛ kpoyi ki ni yaayogo kasanwa ni.
Ɛɛn fɔ,
Kirisi wi sila ye wa mboo yɛɛ wɔ saraga wɔsaga lɛgɛrɛ na.
26 Ndɛɛ pa kì pye ma,
anmɛ Kirisi wi ja daga mbe jɔlɔ jɔlɔsaga lɛgɛrɛ na maga lɛ wa dunruya wi dasanga wi ni.
Ɛɛn fɔ,
yiŋgɔ,
ki dunruya kɔyɛgɛ ŋga kì yɔngɔ yɛɛn ki ni,
wùu yɛɛ naga nagasaga nuŋgba wagati wi ni fuun wogo,
jaŋgo mbe kapere ti kɔ,
naa wùu yɛɛ kan saraga we.
27 Kì kɔn ma tɛgɛ lere pyew wi kan wi ku kusaga nuŋgba,
ko puŋgo na,
Yɛnŋɛlɛ lii kiti kɔn wi na.
28 Ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na,
Kirisi fun wìla wɔ saraga wɔsaga nuŋgba,
jaŋgo mbe lelɛgɛrɛ kapere laga pe na.
Wi yaa ka pan mboo yɛɛ naga leele pe na naa nagasaga shyɛn wogo na,
ko se ka pye kapere laga kala,
ɛɛn fɔ,
mbe mbele pe yɛn naa singi poro shɔ.