Sɛwɛ ŋa pàa torogo
EBURUYE
pe yeri
Yɛnŋɛlɛ lì para li Pinambyɔ wo yɔn
1
1 Faa,
Yɛnŋɛlɛ làa para we tɛlɛye pe ni wagati lɛgɛrɛ ni naa pyelɔmɔ lɛgɛrɛ ni li yɔn sɛnrɛ yofɛnnɛ pe yɔn.
2 Ɛɛn fɔ,
ki puŋgo piliye yan yi ni,
lì para we ni li Pinambyɔ wo yɔn.
Wo fanŋga na Yɛnŋɛlɛ lì dunruya wi da.
Wo lì tɛgɛ yaara ti ni fuun ti kɔrɔgɔ lifɔ.
3 Wo wi yɛn na Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔwɔ yanwa mba pila yɛngɛlɛ pi nari,
Yɛnŋɛlɛ li yɛn yɛgɛ ŋga na pa wi yɛn ma cɛ.
Wì yaara ti ni fuun ti tɔgɔ wi yawa sɛnrɛ ti ni.
Kala na li yaa leele pe kapere ti laga pe na mbe pe pye kpoyi,
naa wì kaa lo pye ma li yɔn fili,
a wì si cɛn wa Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ li kalige kɛɛ ki na,
wa yɛnŋɛlɛ na.
YƐNŊƐLƐ LI PINAMBYƆ WI YƐN LERE ŊA CƐNLƐ
1.4–4.13
Zhezu Kirisi wì gbɔgɔ ma wɛ mɛrɛgɛye pe na
4 Yɛnŋɛlɛ li Pinambyɔ wì gbɔgɔ ma wɛ mɛrɛgɛye pe na,
ko kì ti Yɛnŋɛlɛ lì mɛgɛ kan wi yeri,
ŋga kì gbɔgɔ ma wɛ pe wogo ki na.
5 Yɛnŋɛlɛ li faga yo li mɛrɛgɛye wa kan mbe yo fɔ:
Ma yɛn na Pinambyɔ,
a mì pye ma To nala.
Li fa sigi yo mɛrɛgɛ wa kanŋgɔlɔ mbe yo fɔ:
Mi yaa ka pye ma To, ma yaa ka pye na Pinambyɔ.
6 Sanga ŋa ni Yɛnŋɛlɛ li yaa li Pinambyɔ koŋgbanŋa wi torogo laga dunruya wi ni,
a lì sho fɔ:
Kì daga Yɛnŋɛlɛ li mɛrɛgɛye pe ni fuun paa wi gbogo.
7 Ŋga Yɛnŋɛlɛ làa yo mɛrɛgɛye pe kanŋgɔlɔ ki ŋga fɔ:
Yɛnŋɛlɛ li maa li mɛrɛgɛye pe piin paa tifɛɛrɛ yɛn,
na li tunmbyeele pe piin paa kasɔn yinŋgele yɛn.
8 Ɛɛn fɔ,
Yɛnŋɛlɛ làa ki yo li Pinambyɔ wi kanŋgɔlɔ ma yo fɔ:
E,
Yɛnŋɛlɛ,
ma wunluwɔ jɔngɔ ki yaa koro wa fɔ sanga pyew.
Ma yɛn nɔɔ wunluwɔ pi yɛgɛ sinni kasinŋge ni.
9 Kasinŋge ki yɛn mɔɔ ndanla,
a tipege kɔ̀ɔn mbɛn.
Ko kì ti Yɛnŋɛlɛ,
ma Yɛnŋɛlɛ lɔ̀ɔn wɔ
ma sinmɛ kpoyi wa ma go ki na,
mba pi yɛn yɔgɔrimɔ woo,
mɔɔ kala li mbɔnrɔ ma wɛ ma pinlɛyɛɛnlɛ pe na.
10 Lìgi yo naa ma yo fɔ:
We Fɔ,
mboro mà tara ti da maga lɛ wa ki lɛsaga ki na.
Naayeri wi yɛn ma kɛɛ yɔnlɔ tunŋgo.
11 Ti yaa ka kɔ,
ɛɛn fɔ,
mboro yaa koro wa fɔ sanga pyew.
Ti ni fuun ti yaa ka lɛ paa yaripɔrɔ yɛn.
12 Ma yaa kari kuuro paa derigbɔgɔ yɛn.
Ti yaa ka kanŋga paa yaripɔrɔ yɛn.
Ɛɛn fɔ,
mboro wo na,
ma yaa koro wa ma cɛnlɔmɔ nuŋgba pi na,
ma yɛgɛlɛ ke se kɔ.
13 Yɛnŋɛlɛ li faga yo li mɛrɛgɛye wa kan mbe yo fɔ:
Pan ma cɛn wa na kalige kɛɛ ki na fɔ mbe sɔɔn mbɛnfɛnnɛ pe ŋgbanga mbe pe pye ma tɔɔrɔ ti tɛgɛsaga.
14 Mɛrɛgɛye pe yɛn yiŋgi?
Pe ni fuun pe yɛn yinŋgele ŋgele ke maa tunŋgo piin Yɛnŋɛlɛ li kan.
Mbele pe daga mbe shɔwɔ pi ta pi pye paa kɔrɔgɔ yɛn,
Yɛnŋɛlɛ li maa mɛrɛgɛye pe tunnu pe yeri paa pe sari.