Sɛwɛ ŋa Pɔli wìla torogo
TITE
wi yeri
Sɛwɛ wi nawa sɛnrɛ
Tite wìla pye Girɛkiye woo (Gala 2.1-3). Mbele pàa pinlɛ na we Fɔ wi tunŋgo ki piin ja pitunŋɔ Pɔli wi ni, Tite wìla pye wo wa. Pɔli wìla wi tun tunndo ta na wa Korɛnti ca konaa lara ta yɛgɛ ni (2 Korɛn 2.13; 7.6; 8.16; 2 Timo 4.10). Yɛgɛ ŋga na waa ki yaan laga ki sɛwɛ ŋa wi ni, Pɔli wìla Tite wi yaga wa Kirɛti tara ti ni, jaŋgo wi ta wila legiliziye fɔnmbɔlɔ pe sari (1.5).
Wa sɛwɛ wi ni, Pɔli wi yɛn naga yuun Tite wi kan ma yo wi yɛkelewe tɛgɛ legilizi nuŋgba nuŋgba pyew wi ni. Mbele pe yaa ka pye yɛkeele, tangalɔmɔ mba pe daga mbaa yaan wa pe yinwege ki ni, Pɔli wì Tite wi nawa to pi wogo na (1.5-9). Pɔli wìgi yo Tite wo naa tagafɛnnɛ pe kan fɔ pe taga nagawa kaselege woo pi ni, konaa pege naga Zhufuye mbele paa jaa mbe legilizi wi jɔgɔ pe na fɔ pe nagawa sɛnrɛ ti yɛn yagbogolo woro.
Wa sɛwɛ wi go (2.1-15) ki ni, Pɔli wi yɛn na yɛrɛwɛ kaan nambala, naa jɛɛlɛ, naa lefɔnmbɔlɔ naa sumbonɔ konaa kulolo pe yeri, poro mbele pe yɛn wa legilizi wi ni we.
Wa sɛwɛ wi go (3.1-15) ki ni, Pɔli wi yɛn na legilizi woolo pe nawa tuun ki na fɔ pe daga mbaa pe yinwege ki piin yɛyinŋge na, mbe yɛɛ kɔɔnlɔmɔ pi yaga.
Wa sɛwɛ wi kɔsaga (3.12-15), Pɔli wi yɛn na yɛrɛwɛ sɛnrɛ jɛnri kaan Tite wi yeri konaa sharaga.
Sɛwɛ wi yɛn ma kɔɔnlɔ yɛgɛ ŋga na
Sharaga 1.1-4
Legilizi lelɛɛlɛ pe yinwege ki daga mbe pye yɛgɛ ŋga na 1.5-16
Yɛrɛwɛ mba pi daga mbaa kaan tagafɛnnɛ pe ni fuun pe yeri 2.1-15
Tagafɛnnɛ pe tangalɔmɔ cɛnwɛ pi ni 3.1-11
Yɛrɛwɛ puŋgo woo naa duwaw sɛnrɛ 3.12-15