4
1 Mila ma yɛnri ŋgbanga Yɛnŋɛlɛ lo naa Zhezu Kirisi pe mɛgɛ na,
wo ŋa wi yaa ka kiti wi kɔn weele poro naa kuulo pe na we.
Mila ma yɛnri Zhezu wi panga konaa wi wunluwɔ pi mɛgɛ ni,
2 fɔ maa Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ ti yuun leele pe kan.
Wagati wi tanla o,
wi ŋgban o,
ma bala maa ti yari maa kee yɛgɛ.
Maa pe kapere ti nari pe na.
Maa pe puŋgosara ti nari pe na,
maa pe yɛrɛgi,
maa pe nari Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ ti ni maa ki kunni ma yɛɛ ni jɛŋgɛ.
3 Katugu wagati wa na paan,
leele pe se ka yɛnlɛ kaselege nagawa sɛnrɛ ti na naa.
Ɛɛn fɔ,
pe yaa kaa tanri pe yɛɛra jogo kagala koro na,
mbe nagafɛnnɛ lɛgɛrɛ ja pe yɛɛ na,
poro mbe ta paa sɛnrɛ nda paa jaa mbaa nuru ti yuun pe kan.
4 Pe se kaa kaselege sɛnrɛ to nuru naa,
ɛɛn fɔ,
muŋgooro sɛnrɛ to pe yaa kaa nuru.
5 Mboro wo na,
mɔɔ yɛɛ yingiwɛ jɛn kala li ni fuun li ni.
Ma jɔlɔgɔ ki kun ma yɛɛ ni.
Maa sɛntanra yogo tunŋgo ki piin,
mɔɔ tunŋgo ki ni fuun ki pye maga yɔn fili.
6 Mi wo na,
mì pye paa saraga yɛn,
na kusanga wì gbɔn makɔ.
7 Mì malaga tiyɔngɔ gbɔn.
Mì kashara fenɛ li fe ma gbɔn wa li kɔsaga,
mì koro wa tagawa pi ni.
8 Koni,
wunluwɔ njala yɛn ma tɛgɛ na kan wa yɛnŋɛlɛ na,
na li yɛn kasinŋge wolo.
Kiti kɔnpilige,
we Fɔ ŋa wi yɛn kiti kɔnfɔ sinŋɛ,
wi yaa li kan na yeri.
Mi nuŋgba ma,
ɛɛn fɔ,
mbele fuun paa ki singi ndanlawa ni wi pan wuu yɛɛ naga,
wi yaa kali kan pe yeri.
Sɛnrɛ puŋgo woro nda Pɔli wìla yo ma Timote wi kan
9 Bala ma pan na kɔrɔgɔ fyaw.
10 Katugu Demasi wì laga na na,
naa ki dunruya ŋa wi yaara tùu ndanla ki kala na.
Wì kari wa Tesaloniki ca.
Kiresan wo kari wa Galasi tara,
a Tite wo kari wa Dalimati tara.
11 Luki wo nuŋgba wì koro laga na ni.
Na maga kaa paan,
maa paan Mariki wi ni,
katugu wi mbe ya pan mbanla saga na tunŋgo ki na.
12 Mì Tishiki wi torogo wa Efɛzi ca.
13 Na maga kaa paan,
derigbɔgɔ ŋga mìla toro wa Tirowasi ca wa Karipusi yeri,
maa paan ki ni na kan,
naa sɛwɛɛlɛ pe ni,
sɛɛrɛ sɛwɛɛlɛ poro wogo ko ki ŋgban na ni ma wɛ.
14 Alɛgizandire,
fɛnlɛnaŋa we,
wì kapege pye na na fɔ jɛŋgɛ.
We Fɔ wi yaa kaa sara mbe yala wi kapyege ki ni.
15 Mboro fun,
mɔɔ yɛɛ yingiwɛ jɛn wi ni,
katugu wì kendige wɔ we sɛnyoro ti ni fɔ jɛŋgɛ.
16 Pilige koŋgbanŋga ŋga mìla para mbanla yɛɛ shɔ wa kiti kɔnfɔ wi yɛgɛ na,
lere kpɛ wo sila pye wa na ni mbanla saga,
pe ni fuun pàa laga na na.
Yɛnŋɛlɛ liga ka pe yigi ko yingiwɛ!
17 Ɛɛn fɔ,
we Fɔ wìla pye na ni,
wìla fanŋga kan na yeri,
a mì ya maa sɛnrɛ ti yari mari yɔn fili,
mbele pe woro Zhufuye a pèri logo.
Ki wogo ki na,
Yɛnŋɛlɛ làa na go shɔ jara wi yeri.
18 We Fɔ wi yaa lanla go shoo tipere ti ni fuun ti ni,
mbanla pye mbe ye yinŋge wa li naayeri wunluwɔ pi ni.
Gbɔgɔwɔ pi yɛn wi woo fɔ sanga pyew.
Anmiina.
Sharaga puŋgo wogo
19 Ma Pirisili naa Akilasi pe shari na kan,
naa Onesifɔri go woolo pe ni.
20 Erasiti wo koro wa Korɛnti ca.
Mìla Tirofimu wo yaga wa Mile ca,
katugu wìla pye na yaa.
21 Ma bala ma pan were sanga wi yɛgɛ.
Ebulusi,
naa Pudansi,
naa Linusi,
naa Kulodiya konaa sefɛnnɛ pe ni fuun,
pɔ̀ɔn shari.
22 We Fɔ wi pye ma ni!
Yɛnŋɛlɛ li yinmɛ pi pye ye ni!
Anmiina.