Dunruya kɔyɛgɛ piliye sɛnrɛ
3
1 Ki daga maga jɛn jɛŋgɛ fɔ dunruya kɔyɛgɛ ni,
wagati wi yaa ka pye mbe ŋgban.
2 Katugu leele pe yaa kaa pe yɛɛ yɔnwɔ po nuŋgba jaa.
Pe yaa ka pye penjara jogo ni,
naa mɛgɛ jafɛnnɛ mbaa pe yɛɛ gbogo.
Pe yaa kaa Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ki jogo,
pe se kaa pe sevɛnnɛ pe sɛnrɛ ti nuru.
Pe yaa ka pye kagbariteele,
pe se kaa fyɛ Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ.
3 Pe yaa ka pye leŋgbaanla,
pe se kaa leele yinriwɛ taa.
Pe yaa ka pye leele mɛgɛ jɔgɔfɛnnɛ.
Pe se ka pe yɛɛ yingiwɛ jɛn.
Pe yaa ka pye mbe wɛli,
kajɛŋgɛ ki yaa pe mbɛn.
4 Pe yaa kaa pe nimbiile pe nii kɛɛ,
mbaa pe yɛɛ nandanwa kagala piin,
mbaa pe yɛɛ gbogo.
Pe nandanwa kagala koro yaa ka pe ndanla mbe wɛ Yɛnŋɛlɛ wogo ko na.
5 Pe yaa ka pe yɛɛ pye Yɛnŋɛlɛ konɔ li tangafɛnnɛ yɛgɛ yanwa po na,
ɛɛn fɔ,
mbe si je li fanŋga ko na.
Ma laga ki leele cɛnlɛ pe na.
6 Wa pe ni,
pele maa yiin yinrɛ ti ni na jɛɛlɛ mbele pe woro tijinliwɛ ni pe fanla.
Ki jɛɛlɛ wele,
pe kapere tuguro ti yɛn wa pe yɛɛ go na.
Jogo cɛnlɛ pyew wi yɛn pe ni na pe tile.
7 Ki jɛɛlɛ pe maa ki jaa paa pe nari pilige pyew,
ɛɛn fɔ,
paa si ya mbe kaselege ki jɛn mbe wali ki na.
8 Ki leele pe maa kendige woo kaselege ki ni,
paa yɛgɛ ŋga na Zhanɛsi naa Zhambirɛ pàa pye na kendige woo Moyisi ni we.
Ki leele pe jatere wì jɔgɔ pe na,
pe tagawa pi se ya kala yɔn.
9 Ɛɛn fɔ,
pe se ya kari yɛgɛ ki ni naa,
katugu lere pyew wi yaa kaga jɛn mbe yo tijinliwɛ woro pe ni,
paa yɛgɛ ŋga na Zhanɛsi naa Zhambirɛ wogo kìla pye we.
Yɛrɛwɛ sɛnrɛ puŋgo woro nda Pɔli wìla kan Timote wi yeri
10 Ɛɛn fɔ,
mboro wo na,
mà taga na puŋgo na wa na nagawa sɛnrɛ ti ni,
naa na tangalɔmɔ po naa kagala ŋgele mì kɔn mbe pye ke ni,
naa na tagawa po naa ŋga mila kunni na yɛɛ ni ki ni,
naa na ndanlawa po naa na kapɔrɔ ti ni.
11 Naa na jɔlɔgɔ ko naa na tere ti ni.
Jɔlɔgɔ naa tere nda fuun tì gbɔn na na wa Antiyɔshi ca naa Ikoniyɔmu ca naa Lisiti ca ki ni,
mà ti ni fuun ti jɛn.
Mìla jɔlɔgɔ gbɔgɔ kun na yɛɛ ni,
ɛɛn fɔ,
we Fɔ wìlan shɔ ki ni fuun ki ni.
12 Mbele fuun paa jaa pe tangalɔmɔ pi sin Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na,
wa pe gbogolomɔ pi ni Zhezu Kirisi wi ni,
pe yaa ka pe jɔlɔ fun.
13 Ɛɛn fɔ,
lepeele poro naa yagbogolo fɛnnɛ pe ni,
pe yaa la kee yɛgɛ kapege pyege ki ni.
Pe yaa kaa leele sanmbala pe fanla mbaa pe punŋgu,
mbe pe yɛɛ fanla mbe pe yɛɛ puŋgo.
14 Mboro wo na,
kagala ŋgele mà fɔrɔgɔ ma taga ke na ma yo ke yɛn kaselege,
ma yɛgɛ sin ke na;
katugu mbele pɔ̀ɔn naga ke ni,
mà pe jɛn.
15 Mà Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ sɛwɛ kpoyi wi jɛn maga lɛ wa ma puwɛn pi na.
Wi mbe ya tijinliwɛ kan ma yeri ma ta ma shɔ,
tagawa mba mà taga Zhezu Kirisi wi na pi fanŋga na.
16 Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ nda fuun tì yɔnlɔgɔ,
Yɛnŋɛlɛ lo lìri le wa ti yɔnlɔgɔfɛnnɛ pe nawa.
Ti yɛn tɔnli ni mbaa leele pe nari kaselege ki ni,
mbaa pe puŋgosara ti nari pe na,
mbaa pe yɛgɛ sinni,
mbaa pe koro wa tangalɔmɔ mba pì sin pi ni,
17 jaŋgo ŋa fuun wi yɛn Yɛnŋɛlɛ lere,
wi gbɛgɛlɛ wi yala,
wi ya wila kajɛŋgɛ ki ni fuun ki piin.