Kulolo pe daga mbaa pe tafɛnnɛ pe gbogo
6
1 Mbele fuun pe yɛn kulolo,
pe daga mbaa pe tafɛnnɛ pe jate fɔ pe daga gbɔgɔwɔ pi ni fuun ni,
jaŋgo lere wa ka ka sɛnpere yo Yɛnŋɛlɛ lo naa we nagawa sɛnrɛ ti na.
2 Kulolo mbele pe tafɛnnɛ pe yɛn tagafɛnnɛ,
pee daga mbaa pe tafɛnnɛ pe tifaga,
naa pè pye pe tagafɛnnɛ yɛɛnlɛ ko kala na.
Ɛɛn fɔ,
pe daga mbaa tunŋgo piin pe kan naa tiyɔngɔ mbe wɛ,
katugu tagafɛnnɛ mbele pe yɛn ma pe kulolo pe ndanla,
poro pe maa tɔnli taa wa pe kulolo pe tunŋgo jɛŋgɛ ki ni.
Yagbogowo nagawa sɛnrɛ naa yarijɛndɛ kaselege woro
Maa leele pe nari ki kagala ke ni,
maa ke yuun pe kan.
3 Na lere wa kaa leele pe nari nagawa sɛnrɛ ta yɛgɛ ni,
na tii yala we Fɔ Zhezu Kirisi wi kaselege sɛnrɛ to naa we tagawa pi nagawa sɛnrɛ ti ni,
4 kona,
ki fɔ wi yɛn yɛɛ gbɔgɔwɔ coli,
wii yaraga ko ka jɛn.
Wi jatere wì jɔgɔ wi na,
wi maa kendige woo na wiin sɛnpiile kala na.
Ki wogo ki maa paan yenjara,
naa yolɛgɛrɛ,
naa tɛgɛlɛ,
naa jatere pere ni,
naa kendige wɔgɔ ni,
ŋga kɔsaga woro ki na.
5 Mbele pe jatere wì jɔgɔ pe na,
pe maa ki woo pe yɛɛ ni.
Ki leele pee kaselege ki jɛn naa.
Pe maa ki jate ndɛɛ mbaa fyɛ Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ ko ki yaa ti pe pye penjagbɔrɔ fɛnnɛ.
6 Kaselege yi,
mbaa fyɛ Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ ki yɛn tɔnli gbɔɔ,
na lere ŋa kaa ŋga ki yɛn wi yeri ki jate kì yala wi ni we.
7 We sila pan yaraga ni laga dunruya ŋa wi ni,
we se si ka yiri laga yaraga ni mbe kari.
8 Ki kala na,
na waga yaakara naa yaripɔrɔ ti ta,
ti daga mbe we yɛgɛ tin.
9 Ɛɛn fɔ,
mbele paa ki jaa mbe pye penjagbɔrɔ fɛnnɛ,
wamawelewe pi ma pe jan.
Pe jogo pere nda ti yɛn go fu,
ti yaa pye paa pɛnɛ yɛn mbe pe yigi.
To ti maa leele pe punŋgu na pe nii jɔlɔgɔ we.
10 Katugu penjara ti ndanlawa ndorogo,
ko ki yɛn tipere cɛnlɛ pyew ti niŋge ye.
Leele pele yɛn na penjara ti jaa ki jawa pi na fɔ ma laga tagawa pi na ma jɔlɔgɔ lɛgɛrɛ ta wa pe kotoro na.
Yɛrɛwɛ sɛnrɛ nda Pɔli wìla kan Timote wi yeri
11 Mboro wo na,
mboro ŋa ma yɛn Yɛnŋɛlɛ li lere,
mɔɔ yɛɛ yigi ki kagala ke ni!
Maa kasinŋge piin,
maa fyɛ Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ,
ma pye tagawa ni,
naa ndanlawa ni.
Maa kagala kunni ma yɛɛ ni,
ma pye nandanwa ni.
12 Ma malaga jɛŋgɛ gbɔn wa tagawa pi ni.
Ma yinwege mbakɔgɔ ki yigi jɛŋgɛ,
katugu Yɛnŋɛlɛ lɔ̀ɔn yeri mbege kan ma yeri,
naa màa ma tagawa pi sɛrɛya jɛnŋɛ wi yo sɛrɛfɛnnɛ lɛgɛrɛ yɛgɛ na we.
13 Mi yɛn naga yuun naga ŋgbanni ma ni Yɛnŋɛlɛ na li maa yinwege ki kaan yaraga pyew ki yeri lo naa Zhezu Kirisi wi ni pe yɛgɛ na,
wo ŋa wìla sɛrɛya jɛnŋɛ yo kumanda Pɔnsi Pilati wi yɛgɛ na we.
14 Fɔ ma ŋgasele li yigi jɛŋgɛ li koro kpoyi,
ma pye jɛrɛgisaga fu mbe sa gbɔn pilige ŋga we Fɔ Zhezu Kirisi wi yaa wi yɛɛ naga ki na.
15 Yɛnŋɛlɛ li yaa kaa naga wagati ŋa lì kɔn wi ni.
Lo nuŋgba li yɛn fɛrɛwɛ po naa yawa pi ni fuun Fɔ,
naa wunlumbolo pe Wunluwɔ konaa tafɛnnɛ pe Fɔ.
16 Lo nuŋgba li se ku.
Li yɛn ma cɛn yanwa mba ni,
lere se ya fulo pi tanla.
Lere fali yan yɛnlɛ ni,
lere se si ya mbeli yan yɛnlɛ ni.
Gbɔgɔwɔ naa yawa mbakɔɔ pi yɛn li woo fɔ sanga pyew!
Anmiina.
17 Ki yo maga ŋgban ki dunruya ŋa wi penjagbɔrɔ fɛnnɛ pe ni,
fɔ paga kaa pe yɛɛ gbogo,
paga si ka pe jigi wi taga ki penjagbɔrɔ nda ti yaa ka kɔ to na.
Ɛɛn fɔ,
pe pe jigi wi ni fuun wi taga Yɛnŋɛlɛ li na.
Lo li maa yaara ti ni fuun ti kaan we yeri nari lege,
jaŋgo we nayinmɛ ta.
18 Maga yo pe kan fɔ paa kajɛŋgɛ piin,
pe penjagbɔrɔ tawa pi pye kapyere jɛndɛ pyege ni.
Paa kaan fyafyaw,
paga ka pye kɛŋgbanga ni.
19 Na pe kaa ki piin ma,
pa pe yaa kɔrɔgɔ tiyɔngɔ mbakɔgɔ gbogolo pe yɛɛ kan pe goto kala li na.
Kona,
pe yaa yinwege jɛŋgɛ ki ta.
20 Timote,
sɛnrɛ nda tì telege ma na,
mari yigi tiyɔngɔ.
Sɛnwara nda ti woro ma yala tagawa konɔ li ni,
mɔɔ yɛɛ yingiwɛ jɛn ti ni,
naa kendige ŋga leele pe maa woo naga yinri kajɛnmɛ wa pe yagbogowo pi ni we.
21 Leele pèle pe yɛɛ pye ma yo poro ki kajɛnmɛ pi ta,
ma puŋgo ma laga tagawa konɔ li na.
Yɛnŋɛlɛ li yinmɛ pi pye ye ni!