Kagala ŋgele ma daga mbaa piin tagafɛnnɛ pe kanŋgɔlɔ
5
1 Maga ka sɛnŋgbanra yo lelɛɛ wa na,
ɛɛn fɔ,
maa wi yɛrɛgi paa ma to yɛn.
Maa lefɔnmbɔlɔ pe yɛrɛgi paa ma sefɛnnɛ nambala yɛn.
2 Maa jɛɛlɛ lelɛɛlɛ pe yɛrɛgi paa ma nɛɛlɛ yɛn.
Maa jasumbonɔ pe yɛrɛgi paa ma sefɛnnɛ jɛɛlɛ yɛn,
maa ki piin nawa kpoyi ni.
3 Naŋgunjaala mbele sagafɛnnɛ woro pe na,
maa pe gbogo.
4 Ɛɛn fɔ,
na piile ka pye naŋgunjɔ ŋa yeri,
nakoma pishyɛnwoolo mbe pye wi yeri,
ki daga ki piile pe kajɛŋgɛ pyege ki fɔrɔgɔ paa ki piin pe go woolo pe kan.
Kajɛŋgɛ ŋga pe sevɛnnɛ poro naa pe tɛlɛye pàa pye ma pe kan,
paa ki yɔngɔ piin pe kan fun;
katugu ko ki yɛn ma Yɛnŋɛlɛ li ndanla.
5 Naŋgunjɔ ŋa sagafɔ woro wi na,
lere si woro wi yeri,
wi maa jigi wi taga Yɛnŋɛlɛ li na nali yɛnri,
na sagawa jaa li yeri yɔnlɔ naa yembinɛ.
6 Ɛɛn fɔ,
ŋa wi maa wi nayinmɛ kagala piin wa wi yinwege ki ni,
wo ku makɔ,
ali maga ta wi yɛn yinwege na o.
7 Ma ki kagala ke yo ma ke ŋgban pe ni,
jaŋgo pe pye jɛrɛgisaga fu.
8 Na lere ŋa woro naa sege woolo pe kala li yɔngɔ pe kan,
si ka logo wi go woolo poro,
kona wì je tagawa pi na,
a wi kala lì pe ma wɛ ŋa wii taga wi na.
9 Na naŋgunjɔ ŋa fa yɛlɛ nafa taanri ta,
maga kaa mɛgɛ ki yɔnlɔgɔ mbege taga wa naŋgunjaala pe mɛrɛ ti na.
Ki daga ki pye wìla pye naŋa nuŋgba jɔ,
10 a pòo jɛn wi kajɛŋgɛ pyege ki na,
a wùu piile pe koro tiyɔngɔ.
Ki pye wìla pye nambanmbala yigifɔ na Yɛnŋɛlɛ li leele kpoyi pe tɔɔrɔ ti jogo.
Ki pye wìla pye na leele mbele pàa pye na jɔlɔ pe sari,
na kajɛŋgɛ cɛnlɛ pyew ki piin.
11 Naŋgunjaala mbele pe fa lɛlɛ,
maga ka wo wa mɛgɛ yɔnlɔgɔ;
katugu na naŋa la ka pe ta pe pɔri nambala yeri naa,
pe ma laga Kirisi wi na.
12 Kiga pye ma,
pe ma pye kajɔɔgɔ fɛnnɛ yɔn fɔlɔ koŋgbanna na pàa kɔn ki wogo ki na li jɔgɔwɔ pi kala na.
13 Mbe taga wa ko na naa,
pe ma pye tiyanmbala,
pe ma koro na yanri yinrɛ ti ni faa na toro.
Mbe pye tiyanmbala ko nuŋgba ma,
ɛɛn fɔ,
pe ma pye yogofɛnnɛ na yɔn nii leele pe kagala ke ni fuun ke ni,
na nda fuun ti woro yoworo ti yuun.
14 Ko kala kì ti mila jaa naŋgunjaala mbele pe yɛn jasumbonɔ pe pɔri nambala yeri naa,
pe piile se,
paa pe go tunndo ti piin tiyɔngɔ,
jaŋgo paga ka yesaga kan we winfɛnnɛ pe yeri paa sɛnpere yuun we na.
15 Katugu naŋgunjaala pèle kozinnɛ li wa makɔ ma taga Sɔtanla wi na.
16 Ɛɛn fɔ,
na naŋgunjaala pele ka pye tagafɔ jɛlɛ wa laga,
wi daga mbaa pe sari,
wiga ka pe go kala li yaga legilizi wi kan,
jaŋgo legilizi wi ya wila naŋgunjaala mbele leele woro pe yeri pe sari.
Legilizi lelɛɛlɛ sɛnrɛ
17 Legilizi lelɛɛlɛ mbele pe maa legilizi wi yɛgɛ sinni tiyɔngɔ,
ki yɛn ma yala paa pe jate fɔ pe daga sara shyɛnzhyɛn ni.
Mbele pe maa Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ ti yuun,
na leele pe nari ti ni,
poro wogo ko daga mbe wɛ.
18 Katugu Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ tìgi yo ma yo fɔ:
«Nɛgɛ ŋga ki maa bile wi tangala naa pyɔ wi woo,
maga kaga yɔn ki pɔ mɛrɛ ni.»
Ma nuru naa ma yo fɔ:
«Tunmbyee wi ma daga wi sara wi ni.»
19 Maga ka sɛrɛya pee yigi legilizi lelɛɛ wa na,
fɔ ndɛɛ sɛrɛfɛnnɛ shyɛn,
nakoma taanri mbege kala li yo.
20 Na mbele ka si kapege pye,
ma para pe na ŋgbanga leele pe ni fuun pe yɛgɛ na,
jaŋgo sanmbala paa fyɛ paga ka ka pye.
21 Mila ki yuun naga ŋgbanni ma ni Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na,
naa we Fɔ Zhezu Kirisi wo naa mɛrɛgɛye mbele pè wɔ pe yɛgɛ na,
fɔ:
Maga sɛnrɛ ti yigi maa tanri ti na.
Maga ka lere mbɔnrɔ lere na,
maga ka lere wɔ lere ni.
22 Maga ka kɛyɛn taga lere wa na fyɛlɛgɛ na mboo tɛgɛ tunŋgo ka na wa legilizi.
Maga ka pinlɛ lere wa ni wi kapege pyege na.
Mɔɔ yɛɛ yigi,
ma koro kpoyi.
23 Maga kaa tɔnmɔ po nuŋgba woo,
ɛɛn fɔ,
ta duvɛn jɛɛnnjɛnri woo ma lara to naa ma yama lɛgɛwɛ pi kala na.
24 Leele pele kapere ma yiri funwa na ma jɛn,
na pe fa kiti kɔn pe na.
Ɛɛn fɔ,
pele woro na jɛn fɔ ki puŋgo na.
25 Ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun,
kapyere jɛndɛ ti ma yiri funwa na ma jɛn.
Ali nda si yiri funwa na fyaw,
ti se ya koro mbe lara.