Leele pele yaa ka je tagawa pi na
4
1 Yinnɛkpoyi li yɛn naga yuun naga finligi ma yo fɔ:
Dunruya kɔsanga ni,
leele pele yaa je tagawa pi na.
Yinŋgele ŋgele ke maa leele pe fanla koro naa gboshugulo nagawa sɛnrɛ to pe yaa kaa tanri ti na.
2 Pe yaa ka pe yɛɛ yaga kopiire fɛnnɛ naa yagbogolo yofɛnnɛ pe pe fanla pe pe puŋgo.
Poro mbele pe nawa jatere wì ku pe na ndɛɛ pè tugurɔn le kasɔn tì yanlaga ma yaraga sogo.
3 Pe yaa kaa leele pe nari mbe yo ki woro ma yɔn paa jɛɛlɛ pori,
mbe yaakara ta naga mbe yo paga kaa ti kaa.
Ma si yala,
Yɛnŋɛlɛ lo lìgi yaakara ti da,
jaŋgo mbele pè taga ma kaselege ki jɛn,
paa ti kaa,
na paga li yɛnri mbeli shari mbe kɔ we.
4 Yaraga ŋga fuun Yɛnŋɛlɛ lì da,
ki yɛn ma yɔn.
Yaraga ko ka woro wa lere mbe je ki na,
na wiga Yɛnŋɛlɛ li shari mbe si jɛn mbege ka we,
5 katugu ki ma pye kpoyi Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na,
li sɛnrɛ to naa yɛnrɛwɛ pi kala na.
Zhezu Kirisi wi tunmbyee jɛnŋɛ sɛnrɛ
6 Na ma kaa sefɛnnɛ pe nari ki kagala ke ni,
pa ma yaa pye Zhezu Kirisi wi tunmbyee jɛnŋɛ.
Pa ma yaa fanŋga kan ma yinnɛ li yeri tagawa sɛnrɛ to naa kaselege nagawa sɛnrɛ nda mà yigi na tanri ti na ti fanŋga na.
7 Ɛɛn fɔ,
ma je muŋgooro ti na,
ti yɛn go fu sɛnrɛ na kendige woo tagawa konɔ li ni;
ma bala ma koro maa Yɛnŋɛlɛ li gbogo.
8 Mbe wire ti tara kagala kele ni ti ta ti pagala,
ki yɛn tɔnli ni.
Ɛɛn fɔ,
mbe koro mbaa Yɛnŋɛlɛ li gbogo,
tɔnli yɛn ko ni ma wɛ kala li ni fuun na,
katugu Yɛnŋɛlɛ lì yɔn fɔlɔ kɔn mbe yinwege ki kan wi yeri nala konaa goto.
9 Ki sɛnrɛ nda ti yɛn kaselege sɛnrɛ,
ti daga lere pyew wiri lɛ.
10 Ko kì ti we yɛn na tunŋgo piin na ŋgbeli,
katugu wè we jigi wi taga Yɛnŋɛlɛ na yinwege wolo lo na.
Lo li yɛn leele pe ni fuun pe Shɔfɔ,
ɛɛn fɔ,
tagafɛnnɛ poro wogo ko wɛ.
11 Maa ki kagala ke yuun maa ke ŋgbanni,
maa leele pe nari ke ni.
12 Maga ka ti lere kpɛ mbaa ma tifaga naa ma yɛn lefɔnŋɔ ki kala na.
Ɛɛn fɔ,
ma pye tagafɛnnɛ pe yɛgɛ nagafɔ wa ma sɛnyoro to naa ma tangalɔmɔ pi ni,
naa ma ndanlawa po naa ma tagawa pi ni konaa ma pye kpoyi Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na.
13 Sanni mbe sa gbɔn wa ma na,
mboro jate ma bala maa Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ ti kara leele pe yɛgɛ na,
maa ti yuun pe kan,
maa ti nari pe na.
14 Yarikanga ŋga mà ta Yɛnŋɛlɛ li yeri,
maga kaga yigi sambalawa ni,
kìla kan ma yeri Yɛnŋɛlɛ li yɔn sɛnyoro to ni,
konaa lelɛɛlɛ pe kɛyɛn tagawa ma na pi ni.
15 Ma bala maa ki kagala ke piin.
Ma ke yigi jɛŋgɛ ma kotogo ki ni fuun ki ni,
jaŋgo leele pe ni fuun pege jɛn ma tunŋgo kila kee yɛgɛ.
16 Mboro jate mɔɔ yɛɛ yingiwɛ jɛn,
naa sɛnrɛ nda maa nari leele pe na ti ni.
Ma koro ma yɛgɛ sin ki kagala ke na.
Na ma kaa ki piin ma,
mboro jate ma yaa ma yɛɛ shɔ mbe mbele paa nuru ma yeri pe shɔ fun.