Tagafɛnnɛ pe daga mbaa yɛnri lere pyew wi kan
2
1 Ki koŋgbanŋga mi yɛn na ye yɛrɛgi,
fɔ leele paa Yɛnŋɛlɛ li yɛnri paa li gbogo,
paa li yɛnri paa pe yɛɛ kaan,
paa li shari leele pe ni fuun pe kala na.
2 Paa yɛnri wunlumbolo poro naa fanŋga fɛnnɛ pe kan,
jaŋgo we yɛyinŋge ta wa we yinwege ki ni,
we jatere wi cɛn we na.
Waa fyɛ Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ,
we tangalɔmɔ pi pye pi yala.
3 Ki wogo ki yɛn ma yɔn,
ma we Shɔfɔ Yɛnŋɛlɛ li ndanla.
4 Li yɛn na jaa leele pe ni fuun pe shɔ,
pe ya pe kaselege ki jɛn.
5 Katugu Yɛnŋɛlɛ li yɛn nuŋgba to.
Kasuluwo nuŋgba wi yɛn Yɛnŋɛlɛ lo naa leele pe sɔgɔwɔ.
Wo wi yɛn Zhezu Kirisi ŋa pè se paa sɛnwee yɛn we.
6 Wùu yɛɛ kan ma pye leele pe ni fuun pe goshɔgɔ sara pe kapere ti ni.
Wì ko pye ma yala wagati ŋa Yɛnŋɛlɛ làa kɔn ma tɛgɛ wo ni,
maga naga fɔ laa jaa mbe leele pe shɔ.
7 Ko kì ti Yɛnŋɛlɛ lìlan tɛgɛ mbe pye li sɛnrɛ yofɔ konaa pitunŋɔ.
Lìgi kan na yeri mbaa leele mbele pe woro Zhufuye pe nari tagawa pi wogo ko naa kaselege ki ni.
Mi woro na finlɛlɛ,
kaselege ko mila yuun.
8 Ki kala na,
mila jaa nambala paa Yɛnŋɛlɛ li yɛnri lagapyew.
Paa pe kɛyɛn yi yinrigi wa naayeri,
paa li yɛnri kotogo kpoyi ni.
Kiga kaa piin naŋgbanwa naa kendige ni.
9 Ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun,
mila jaa jɛɛlɛ paa pe yɛɛ poo paara nda tì yala to ni.
Pe yɛɛ pɔgɔ ki pye ki yala pe ni,
ki pe fɛrɛ tɔn.
Paga kaa pe yɛɛ poo yimbɔgɔ sɔnŋgbanga wogo ni,
nakoma tɛ nuŋgbogolo,
naa somu sɔnŋgbanga woo ni,
nakoma paara sɔnŋgbanga woro ni.
10 Ɛɛn fɔ,
paa kapyere jɛndɛ piin,
paa yɛgɛ ŋga na ki yɛn ma yɔn jɛɛlɛ mbele yeri paa ki jaa mbege naga fɔ pe yɛn na Yɛnŋɛlɛ li gbogo.
11 Ki daga jɛɛlɛ pe cɛn yɛw,
go sogomɔ jɛmbɛ ni,
paa nagawa sɛnrɛ ti nuru.
12 Mi woro na konɔ kaan jɛlɛ wi yeri wi pye nagafɔ,
nakoma wi cɛn nambala pe go na.
Ɛɛn fɔ,
wi cɛn yɛw wi pyeri.
13 Katugu Adama wo pàa keli ma da,
ko puŋgo na mɛɛ Awa wi da.
14 Adama wo si ma wila wi yɛɛ yaga pòo fanla maa puŋgo.
Ɛɛn fɔ,
jɛlɛ wo wìla wi yɛɛ yaga pòo fanla maa puŋgo,
a wì Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ ti kɛ.
15 Ma si yala,
jɛlɛ wi yaa shɔ na wiga piile se,
mbe koro wa tagawa pi ni,
mbe pye ndanlawa ni,
mbe pye kpoyi Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na,
naa go sogomɔ ni.