2
1 Yoro naa Lawodise ca fɛnnɛ pe ni,
naa mbele fuun pe fanla yan pe ni,
mi yɛn na malaga gbɔɔn ŋgbanga ye kala na.
2 Mila ko piin,
jaŋgo pe kotogo ta,
pe pye nuŋgba wa ndanlawa pi ni,
tijinliwɛ jɛmbɛ pi maa tagawa mba kaan,
poo ta jɛŋgɛ.
Kiga pye ma,
pa pe mbe ya mbe Yɛnŋɛlɛ li ŋgundo wi jɛn,
wo wi yɛn Kirisi jate we.
3 Yarijɛndɛ nda fuun ti yɛn tijinliwɛ naa kajɛnmɛ woro,
na yinrigi wa Yɛnŋɛlɛ li yeri,
pa ti yɛn ma lara wa wi ni.
4 Mila ki yuun ye kan,
jaŋgo yaga ka lere wa yaga wi ye fanla wi tijinliwɛ sɛnrɛ ni.
5 Ali na kaa pye mi yɛn ma lali ye ni wire to na,
na jatere wo yɛn ye na.
Mi yɛn na yɔgɔri maga yan fɔ ye yɛn ma pinlɛ ma yeresaga ta wa ye tagawa mba yè taga Kirisi wi na pi ni.
Yinwege ŋga wè ta Kirisi wi yeri ki yɛn ma yɔn fili
6 Kì pye ma,
pa yè kaa yɛnlɛ Zhezu Kirisi wi na paa ye Fɔ yɛn,
ye gbogolo wi ni yaa tanri.
7 Ye ndire kan wo na,
ye yere jɛŋgɛ.
Ye koro ye yɛgɛ sin wa tagawa pi ni,
mbe yala sɛnrɛ nda pè ye naga ti ni.
Yaa Yɛnŋɛlɛ li shari jɛŋgɛ.
8 Ye ye yɛɛ yingiwɛ jɛn,
jaŋgo lere wa ka ka ye fanla lewee tijinliwɛ nagawa sɛnrɛ ni,
nakoma mbe ye puŋgo sɛnwara ni,
mbe yala leele pe kalɛgɛlɛ,
naa dunruya wi nagawa sɛnrɛ ti ni.
Tii yala Kirisi wi nagawa sɛnrɛ ti ni.
9 Katugu Yɛnŋɛlɛ li cɛnlɔmɔ pi ni fuun pi yɛn wa Kirisi wi wire ti ni.
10 Yè yaraga ki ni fuun ki ta,
a kì yɔn fili wa ye gbogolomɔ pi ni wi ni.
Wi yɛn yinŋgele ŋgele ke yɛn tegere na,
naa ŋgele fanŋga fɛnnɛ ke ni fuun ke go na.
11 Wa ye gbogolomɔ pi ni wi ni,
Yɛnŋɛlɛ lì ye kɛnrɛkɛnrɛ.
Ki kɛnrɛkɛnrɛ wii pye leele kɛyɛn ni,
ɛɛn fɔ,
Kirisi wo woo wi,
ki kɛnrɛkɛnrɛ wo yɛn mbe ye go shɔ kapege wire ti fanŋga ki kɛɛ.
12 Naa pàa ye batize,
ko laga naga ma yo pàa ye pinlɛ ma ye le Kirisi wi ni ja wa fanga ki ni,
a yè pinlɛ ma yɛn ma yiri wa kunwɔ pi ni wi ni ja;
katugu yè taga Yɛnŋɛlɛ li yawa pi na,
po mba pùu yɛn maa yirige wa kunwɔ pi ni we.
13 Faa yàa ku yinnɛ lo na ye kapere ti kala na,
katugu ye sila kɛnrɛkɛnrɛ,
yàa pye mbatagambala.
Ɛɛn fɔ koni,
Yɛnŋɛlɛ lì yinwege kan ye yeri naa,
Kirisi wi ni,
ma si we kapere ti ni fuun ti kala yaga we na.
14 Lasiri wi ŋgasegele ŋgele kàa yɔnlɔgɔ we kala na,
a waa ke jogo,
a kaa wiin we ni,
Yɛnŋɛlɛ lìgi sɛwɛ wi jɔgɔ maa laga we na,
maa kan wa tiparaga ki na.
15 Kirisi wi tiparaga ki fanŋga na,
Yɛnŋɛlɛ lì yawa pi shɔ yinŋgele ŋgele teele naa fanŋga fɛnnɛ ke yeri,
mɛɛ ke pye weleyaraga yaraga pyew ki yɛgɛ na,
ma cew ta ke na.
16 Ki kala na,
yaga ka ti lere wa mbe ye jɛrɛgi yaraga ŋga ye maa kaa naa ŋga ye maa woo ko kala na,
nakoma fɛti piliye,
naa yevɔnŋgɔ,
naa cɛnpilige wogo na.
17 Ko kagala ŋgele koro ke ni fuun yɛn paa yaara nda tila paan to yinmɛ yɛn.
Ɛɛn fɔ,
ti kaselege ko ki yɛn Kirisi we.
18 Yaga ka ye yɛɛ yaga lere wa mbe ye kan cew ŋa yè ta,
yege tɔnli wi la,
naa wila wi yɛɛ tinrigi leele pe yɛgɛ na konaa wi mɛrɛgɛ ye gbɔgɔwɔ pi kala na.
Ki lerefɔ wi maa jigi wi taga yariyanra nda wì yan ti na,
naa yɛɛ gbogo jaga wi sɛnwee jatere wi kala na.
19 Wila koro mbe mara Kirisi wi na,
wo ŋa wi yɛn wire ti go ye.
Kirisi wo fanŋga na wire ti lombondo tì baro,
ma ti yɛɛ yigi jɛŋgɛ sogosara naa kapannda ti kala na,
nɛɛ gbogo paa yɛgɛ ŋga na Yɛnŋɛlɛ li yɛn naga jaa.
Mbe ku mbe yɛn mbe pye yinwege na Kirisi wi ni
20 Yè pinlɛ ma ku Kirisi wi ni,
ma shɔ dunruya kalɛgɛlɛ ke ni.
Yiŋgi na,
a ye nɛɛ tanri ndɛɛ ye yɛn ki dunruya ŋa wo woolo?
Yiŋgi na,
a yè si yɛnlɛ na tanri ki ŋgasegele ŋgele ke na?
Ke ŋgele fɔ:
21 «Maga ka ŋga ki shɔ,
maga ka ŋga ko ka,
maga ka jiri ŋga ko na.»
22 Ki ŋgasegele ke yɛn yaara nda leele pe maa pe yɛɛ kala yɔngɔ ti ni,
ti yaa ka kɔ.
Ki ŋgasegele koro naa ki nagawa sɛnrɛ ti ni,
ti yɛn sɛnwee piile woro.
23 Kaselege ko na,
ki leele paa pe maa shɛri na yala pe nandanwa kagala ke ni,
na pe yɛɛ tinrigi,
na pe wire ti jɔlɔ jɛŋgɛ we,
ki ŋgasegele ke yɛn tijinliwɛ wogolo leele pe yɛgɛ na.
Ɛɛn fɔ tɔnli woro ke ni.
Ke se ya mbe fanŋga ta kagala ŋgele ke la maa wire ti taa ke na.