Ye daga mbe sin jɛŋgɛ Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na yɛgɛ ŋga na
3
1 Ki kala na,
yiŋgɔ,
sefɛnnɛ,
yaa yɔgɔri wa ye gbogolomɔ pi ni we Fɔ wi ni.
Mii te mbege kagala ke yɔnlɔgɔ naa mbe ke torogo ye kan.
Yoro wo na,
ke mbe ya mbe ye ndige kan.
2 Ye ye yɛɛ yingiwɛ jɛn tunmbyeele tipeele pe ni,
poro mbele pe yɛn paa pyɔɔnlɔ yɛn we.
Ki leele pe ma yo ki daga ye wire ti lara ta kɔɔnlɔ kɔɔnlɔ.
3 Woro mbele waa Yɛnŋɛlɛ li gbogo Yinnɛkpoyi li fanŋga ki na,
na we yɛɛ gbogo Zhezu Kirisi wi ni,
ma we jigi wi laga wire kapyere ti na,
woro wɛlɛ wè kɛnrɛkɛnrɛ kaselege na.
4 Ma si yala,
mbe ja ya mbanla jigi wi taga ki kapyere ti na fun.
Na kaa pye wa naga jate jigi tasaga yɛn wi yeri wire kapyere ti kala na,
tanga yɛn na yeri mbaa ki jate mbe wɛ ki fɔ wi na.
5 Na pàa na se,
pilige kɔlɔtaanri wogo ki na,
a pè silan kɛnrɛkɛnrɛ.
Izirayɛli tara pisee wi mi,
ma yiri wa Bɛnzhamɛ cɛnlɛ li ni.
Eburuye pisee wi mi.
Lasiri wo kanŋgɔlɔ,
mi yɛn Fariziye woo.
6 Mìla pye naa gbogo fɔ na Legilizi wi jɔlɔ.
Mbe pye mbe sin wa lasiri wi ni ko wogo ko na,
mìla pye tɛgɛlɛsaga fu.
7 Ɛɛn fɔ,
ki kagala ŋgele mìla pye na jate paa tɔnli yɛn,
kè pye na yeri paa towo yɛn Kirisi wi kala na.
8 Ki kagala koro cɛ ma,
ɛɛn fɔ,
mi yɛn na kala li ni fuun li jate paa towo yɛn na Fɔ Zhezu Kirisi wi jɛnwɛ mba mì jɛn,
a pì wɛ yaraga ki ni fuun na pi kala na.
Wo kala na,
mì yɛnlɛ ki na mbe to yaraga ki ni fuun ki ni.
Mila yaraga ki ni fuun ki jate paa kayangara yɛn,
jaŋgo mbe ta mbe Kirisi wi ta,
9 konaa mbe pye nuŋgba wi ni.
Mi woro naga piin ndɛɛ mì pye lesinŋɛ,
naa mila tanri lasiri wi na ko kala na.
Naa mì taga Kirisi wi na,
ko kì ti mì pye lesinŋɛ.
Mbe pye lesinŋɛ ki ma ta Yɛnŋɛlɛ lo yeri tagawa po kala na.
10 Ŋga fuun mila jaa,
ko yɛn mbe Kirisi wi jɛn konaa wi yɛnmɛ ma yiri wa kunwɔ pi ni ki yawa pi ni,
mbanla tasaga ta wa wi jɔlɔgɔ ki ni,
mbe pye paa wi yɛn wa wi kunwɔ pi ni.
11 Mbe jigi ta fɔ mi fun mi yaa ka yɛn mbe yiri wa kuulo pe sɔgɔwɔ.
Yaa fee yaa kee wa kala li go ki yeri
12 (Kirisi ŋa mì jɛn,)
ki woro mbe ka yo migi tɔnli wi ta makɔ,
nakoma na yinwege ki sin ma yɔn fili makɔ.
Ɛɛn fɔ,
mi koro na kee,
naga ŋgbanga mbege tɔnli wi ta,
katugu Zhezu Kirisi wìlan yigi.
13 Sefɛnnɛ,
mi woro naga jate migi tɔnli wi ta makɔ,
ɛɛn fɔ,
kala nuŋgba mila piin,
mì nawa wɔ kagala ŋgele mì pye kè toro koro na,
na jatere piin ŋgele ke yɛn wa na yɛgɛ koro na.
14 Kì pye ma,
mi yɛn na fee na kee feŋge ki kɔsaga ki kɔrɔgɔ,
jaŋgo mbe tɔnli wi ta,
ŋa Yɛnŋɛlɛ li yɛn na we yinri we ta wa naayeri Zhezu Kirisi wi fanŋga na.
15 Woro mbele fuun we tagawa pi yɛn ma yɔn fili,
ko jatere wo wi daga mbe pye we ni.
Na kaa si pye jatere wa yɛn ye yeri kagala kele na wi yɛ,
Yɛnŋɛlɛ li yaa ko fun ki naga ye na.
16 Kiga pye yɛgɛ o yɛgɛ,
we koro waa kee yɛgɛ mbe yala konɔ na wè tanga fɔ ma pan ma gbɔn yiŋgɔ li ni.
17 Sefɛnnɛ,
yaa piin paa na yɛn.
Mbele pe yɛn na tanri paa we yɛn,
yaa poro wele yaa tanri.
18 Lelɛgɛrɛ tangalɔmɔ yɛn naga nari ma yo Kirisi wi kunwɔ wa tiparaga ki na,
ki sɛnrɛ tila pe mbɛngɛ.
Mìgi wogo ki yo ye kan yosaga lɛgɛrɛ na,
mi nɛɛ ki yuun ye kan naa na yanli.
19 Pe kɔsaga ko ki yɛn pe punŋguwɔ we.
Pe fuŋgbogolo koro ke yɛn pe yɛnŋɛlɛ le.
Pe maa pe yɛɛ gbogo wa ŋga ki ja daga mbe fɛrɛ wa pe na ki ni.
Ki dunruya ŋa wi yaara to pe maa jatere piin ti na.
20 Woro wo na,
we ca pa ki yɛn wa yɛnŋɛlɛ na.
We yɛn na we Shɔfɔ wi singi wi yiri wa wi pan,
we Fɔ Zhezu Kirisi we.
21 Na wiga ka pan,
wi yaa wi yawa gbɔɔ pi lɛ mbe cɛn yaara ti ni fuun ti go na,
mbe si we wire nda ti fanŋga kì kologo ti kanŋga mberi pye paa wi wire nda ti yɛn gbɔgɔwɔ woro ti yɛn.