Waa we yɛɛ go kagala ke lee we yɛɛ ni
6
1 Sefɛnnɛ,
na paga lere wa yigi wi yɛn na kapege ka piin,
yoro mbele Yinnɛkpoyi li yɛn na ye yɛgɛ sinni,
yoo saga ye pan wi ni wa kozinnɛ li ni naa.
Ɛɛn fɔ,
yege pye kotoyinŋge ni.
Mboro fun,
mɔɔ yɛɛ yigi,
jaŋgo Sɔtanla wiga kɔɔn fanla ma to wa kapege ki ni.
2 Yaa ye yɛɛ sari ye yɛɛ go kagala ke na.
Pa ye yaa Kirisi wi lasiri wi tanga mboo yɔn fili yɛɛn we.
3 Na lere ŋa kaa ki jate wi yɛn yaraga,
mbe sigi ta wi woro yaraga,
kona,
wila wi yɛɛ fanla.
4 Lere nuŋgba nuŋgba pyew wi daga mboo tangalɔmɔ pi taanla mbe wele.
Na wi kaa yan jɛmbɛ,
pa wi yaa la wi yɛɛ gbogo wi tangalɔmɔ pi kala na,
pa ki se pye sanmbala poro kala na.
5 Katugu lere nuŋgba nuŋgba pyew wi yaa kaa yɛɛ go kala li yɛgɛ yo.
6 Lere ŋa pe yɛn na nari Sɛntanra ti ni,
yarijɛndɛ nda fuun wila taa,
wi daga mbaa wi nagafɔ wi tasaga woo wa ti ni mbaa ki kaan wi yeri.
7 Yaga kaa ye yɛɛ fanla,
lere na la tɛgɛ Yɛnŋɛlɛ na.
Lere wiga yaraga ŋga lugu,
ko wi ma kaa kɔw.
8 Na wi kaa wi wire ti nandanwa kala li piin ndɛɛ wi yɛn na yariluguro nuru ti kanŋgɔlɔ,
wi yaa ka wire ti fɔngɔwɔ pi ta.
Na wiga sila Yinnɛkpoyi li nandanwa kala li piin ndɛɛ wi yɛn na yariluguro nuru li kanŋgɔlɔ,
wi yaa ka yinwege mbakɔgɔ ki ta Yinnɛkpoyi li yeri.
9 Yaga ka ti we te kajɛŋgɛ pyege ki ni;
katugu na wee te mbaa ki piin,
pa we yaa kaga tɔnli wi ta,
na ki wagati wiga ka gbɔn we.
10 Ki kala na,
na waga wagati jɛnŋɛ ŋa ta,
waa kajɛŋgɛ piin lere pyew wi kan,
tagafɛnnɛ poro wogo ko mbe wɛ.
Pɔli wi yɛrɛwɛ sɛnrɛ puŋgo woro naa wi sharaga
11 Yege sɛwɛ yɔɔnrɔ nda ti wele paa tì tugbɔlɔ!
Mi kpaw mìri yɔnlɔgɔ na yɛ maa torogo ye kan.
12 Leele mbele paa jaa mbe pe yɛɛ kala li pye li leele pe ndanla wire kapyere ti wogo na,
poro paa jaa mbe ye jori ye kɛnrɛkɛnrɛ.
Pe maa ko piin ma,
jaŋgo paga ka pe jɔlɔ Kirisi wi tiparaga sɛnrɛ yowo pi kala na.
13 Mbele jate pè kɛnrɛkɛnrɛ,
paa la tanri lasiri wi na.
Ɛɛn fɔ,
paa jaa ye kɛnrɛkɛnrɛ,
jaŋgo pe ta paa pe yɛɛ gbogo tɛgɛrɛ nda pè tɛgɛ ye na ti kala na.
14 Mi wo na,
mi woro na jaa mbaa na yɛɛ gbogo kala la na,
na we Fɔ Zhezu Kirisi wi tiparaga wogo ko ma.
Ki tiparaga ki fanŋga na,
dunruya yaara ti yɛn ndɛɛ ti ku mi wo yeri,
a mi fun mì ku ti yeri.
15 Ma kɛnrɛkɛnrɛ o,
mɛɛ kɛnrɛkɛnrɛ o,
ko ka woro yaraga.
Ŋga kì wɛ ki ni fuun na,
ko ki yɛn:
Ma kanŋga lere fɔnŋgɔ.
16 Mbele fuun paa tanri ko konɔ lo na,
mila ki yuun pe kan fɔ:
Yɛnŋɛlɛ li yɛyinŋge kan pe yeri,
li kagbaraga pye pe kan,
poro naa Yɛnŋɛlɛ li woolo pe ni fuun pe ni!
17 Mbege lɛ nala wo na,
lere ka kanla jɔlɔ naa;
katugu sagbantitɛrɛ nda ti yɛn na wire ti na,
tila ki nari ma yo mi yɛn Zhezu wi kulo.
18 Sefɛnnɛ,
we Fɔ Zhezu Kirisi wi yinmɛ kan ye ni fuun ye yeri!
Anmiina.