Zhude tara tagafɛnnɛ pe sagawa wogo ye
9
1 Kaselege ko na,
kii daga mbe sɛwɛ torogo ye kan naa Yɛnŋɛlɛ li leele kpoyi mbele wa Zhude tara pe sagawa wogo ki na.
2 Katugu mì ye nandanwa jɛmbɛ pi jɛn.
Mìlan yɛɛ gbɔgɔ ye kala na wa Maseduwani tara tagafɛnnɛ pe yɛgɛ na ma yo fɔ:
«Akayi tara tagafɛnnɛ pè gbɛgɛlɛ mbe sagawa kan maga lɛ fɔ yelaye.»
Naa yè bala,
kì pe lɛgɛrɛ kan,
a pè bala fun.
3 Konaa ki ni fuun,
mi yɛn na sefɛnnɛ nambala mbele pe torogi wa ye yeri,
jaŋgo ye mɛtanga ŋga wè yeri kiga ka yiri waga ki wogo ki na.
Mi yɛn na jaa ye pye ye gbɛgɛlɛ jɛŋgɛ,
paa yɛgɛ ŋga na mìla ki yo we.
4 Nakoma,
na Maseduwani tara tagafɛnnɛ pele ka pinlɛ na ni mbe kari wa ye yeri,
mbe yala yee gbɛgɛlɛ,
pa we yaa fɛrɛ shɔ,
yoro fɛrɛ to yaa si wɛ,
katugu wàa taga ye na.
5 Ki kala na,
mìgi jate ma yo ki yɛn ma yɔn mbe we sefɛnnɛ mbele pe yɛnri,
pe keli pe kari na na wa ye yeri,
jaŋgo yarikanga ŋga yè yɔn fɔlɔ kɔn mbe kan,
pege wogo ki yɛgɛ wɔ sanni mbe sa gbɔn wa.
Kona,
ki yaa ki naga mbe yo yège kan nandanwa ni,
kii pye jorowo kala.
6 Yege jɛn ye yo fɔ ŋa wi ma yariluguro jɛnri lugu,
wi ma kaa yarilire jɛnri kɔlɔgi.
Ŋa wi ma si yariluguro lɛgɛrɛ lugu,
wi ma kaa yarilire lɛgɛrɛ kɔlɔgi.
7 Lere nuŋgba nuŋgba pyew,
ŋga wì yere ki yerewe wa wi nawa mbe kan,
wi kan wi yala ki ni.
Ki pyewe piga ka ŋgban wi na,
kiga ka pye jorowo kala;
katugu lere ŋa wi maa kaan nayinmɛ ni,
ko lerefɔ wo wi yɛn ma Yɛnŋɛlɛ li ndanla.
8 Yawa yɛn Yɛnŋɛlɛ li ni mbe yarijɛndɛ cɛnlɛ pyew ti kan ye yeri mberi lɛgɛ,
jaŋgo ye jori yaara nda kala,
yaa ti taa sanga pyew,
kala li ni fuun ni,
ta mbe koro ye yeri lɛgɛrɛ ye ta yaa kajɛŋgɛ ki ni fuun ki piin,
9 paa yɛgɛ ŋga na ki yɛn ma yɔnlɔgɔ wa Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ sɛwɛ wi ni ma yo fɔ:
Wi maa fyɔnwɔ fɛnnɛ pe kaan lɛgɛrɛ lɛgɛrɛ.
Wi kajɛŋgɛ pyege ki se kɔ fɔ sanga pyew.
10 Yɛnŋɛlɛ lo li maa yariluguro ti kaan yariluguro lugufɔ wi yeri,
na yarilire ti kaan wi yeri fun,
li yaa yariluguro lɛgɛrɛ kan ye yeri,
mberi pye ti yɔn, jaŋgo ye ya yaa kajɛŋgɛ lɛgɛrɛ piin.
11 Li yaa yarilɛgɛrɛ kan ye yeri jɛŋgɛ kala li ni fuun ni,
jaŋgo ye ya yaa kaan lɛgɛrɛ lɛgɛrɛ sanga pyew,
lelɛgɛrɛ mbe ta paa Yɛnŋɛlɛ li shari ye yarikanra nda we yaa la nii ti tafɛnnɛ pe kɛɛ ti kala na.
12 Katugu ki kanwa tunŋgo ŋga yaa piin,
ki se da Yɛnŋɛlɛ li leele kpoyi pe kayɔngɔ ko nuŋgba na,
ɛɛn fɔ,
ki yaa ti lelɛgɛrɛ mbaa Yɛnŋɛlɛ li shari mbaa kee ki ni yɛgɛ.
13 Ye yɛn yɛgɛ ŋga na,
ki kanwa tunŋgo ki yaa ki naga,
fɔ lelɛgɛrɛ yaa la Yɛnŋɛlɛ li gbogo,
naa yè Kirisi wi Sɛntanra ti yigi na ye tagawa pi nari ki kala na.
Pe yaa la li gbogo fun,
katugu ye yɛn na ye yaara ti yɛɛlɛ pe ni lɛgɛrɛ lɛgɛrɛ,
naa leele pe ni fuun pe ni.
14 Pe yaa la yɛnri ye kan ndanlawa ni,
yinmɛ gbɔɔ mba Yɛnŋɛlɛ lì kan ye yeri pi kala na.
15 Ye ti waa Yɛnŋɛlɛ li shari li yarikanga ŋga ki se jɛn mbe kɔ ki kala na.