7
1 Na wɛnnɛ,
ki yɔn fɔgɔlɔ ŋgele kè kɔn woro kan.
Ki kala na,
ye ti we we yɛɛ pye kpoyi we wɔ yaraga ŋga fuun ki ma wire to naa yinnɛ li tɛgɛ fyɔngɔ ni ki ni.
Waa ki ŋgbanga we pye kpoyi we yɔn fili,
waa we yinwege ki piin waa fyɛ Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ.
PƆLI WO NAA KORƐNTI CA TAGAFƐNNƐ PE NI
7.2-16
Pɔli nayinmɛ we
2 Ye we yigi jɛŋgɛ ye kotogo ki ni fuun ni!
Wee katijaanga pye lere wa kpɛ na.
Wee lere kpɛ jɔgɔ.
Wee si lere kpɛ fanla mboo li mbe pye yarijɛndɛ tafɛnnɛ.
3 Mi woro naga wogo ŋga ki yuun mbe ye jɛrɛgi;
katugu mì keli maga yo makɔ fɔ ye yɛn ma we ndanla jɛŋgɛ,
we yɛn yinwege na o,
we ku o,
we yɛn ye ni.
4 Na jigi wi yɛn ma cɛn jɛŋgɛ ye kanŋgɔlɔ,
a mila na yɛɛ gbogo ye kala na.
Wa na jɔlɔgɔ ki ni fuun ki ni,
na kotogo kì sogo na na jɛŋgɛ,
a mì nayinmɛ gbɔɔ ta.
5 Kaselege ko na,
maga lɛ wè gbɔn laga Maseduwani tara,
we fa wogo jɛnri fyew.
Ɛɛn fɔ,
wè jɔlɔ kanŋgeyɛgɛ ki ni fuun ki na.
Leele pàa pye ŋgbɛnlɛwɛ na we ni,
a fyɛrɛ ye wa we kotogo na.
6 Ɛɛn fɔ,
Yɛnŋɛlɛ le,
lo na li maa mbele pe nawa pì piri pe na pe kotoro ti sogo pe na,
lì we kotoro ti sogo we na,
naa Tite pan we.
7 Wi panga ko nuŋgba ma kì we kotoro ti sogo we na,
ɛɛn fɔ,
yɛgɛ ŋga na yoro fun yè Tite wi kotogo ki sogo wi na,
ko fun kì we kotoro ti sogo we na.
Wìgi yo we kan paa yɛgɛ ŋga na ye yɛn naga jaa mbanla yan we,
konaa yɛgɛ ŋga na ki yɛsanga wa ye na,
konaa yɛgɛ ŋga na na kala lì ŋgban ye ni,
fɔ a kìlan nawa pi yinŋgi na na naa ma wɛ.
8 Ali na kaa pye sɛwɛ ŋa mì torogo ye kan wi yɛsanga wa ye na,
kii ye na go na.
Kìla kaa ye na go na,
naa mìla kaa ki yan fɔ ki sɛwɛ wìla yɛsanga wa ye na wagati jɛnri ni we.
9 Yiŋgɔ wo ni,
mi yɛn na yɔgɔri.
Ɛɛn fɔ,
mi woro na yɔgɔri ye yɛsanga ko kala na,
mi yɛn na yɔgɔri,
katugu yɛsanga ki ti,
a yè sɔngɔrɔ ma ye tangalɔmɔ pi kanŋga.
Ye yɛsanga koyi Yɛnŋɛlɛ lì tɛgɛ ma tunŋgo pye ki ni,
fɔ yɛrɛ we tipege kpɛ si gbɔn ye na.
10 Katugu yɛsanga ŋga ki ma we ta ma yala Yɛnŋɛlɛ li nandanwa kala li ni,
ki ma we kan we ma we kapere ti jɛn mari yaga mbe shɔwɔ pi ta.
Ko wogo ko si daga mbe ye lere go na.
Ɛɛn fɔ,
yɛsanga ŋga ki yɛn dunruya woolo pe yeri,
ki maa kunwɔ kaan.
11 Yɛnŋɛlɛ lì tunŋgo pye ye yɛsanga ŋga yè ta ki ni,
ki puŋgo kala na lì yiri wa,
loli na yɛɛn we.
Yege wele paa yɛgɛ ŋga na ki yɛsanga kì ye kan,
a yaa yɛtogowo piin.
A yè tanga lagaja.
Kayaŋga yɛn ye ni jɛŋgɛ,
a yè fyɛ fɔ jɛŋgɛ.
A na la yè ta yanla yan.
Yè bala maga kapege pyefɔ wi jɛrɛgi.
Yège naga pyelɔmɔ pi ni fuun pi ni fɔ yàa pye kapege fu fɛnnɛ wa ki kala li ni.
12 Ali na kaa pye ki sɛwɛ ŋa mùu torogo ye kan,
mi suu torogo ŋa wì kapege ki pye wo kala na,
mi si suu torogo kapege kì pye ŋa na wo kala na.
Ɛɛn fɔ,
mùu torogo,
jaŋgo we kala li yɛn ma ŋgban ye ni yɛgɛ ŋga na,
ki naga ye na jɛŋgɛ Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na.
13 Ko kì we kotoro ti sogo we na.
Mbe taga wa we kotoro nda tì sogo we na ko na,
wè nayinmɛ gbɔɔ ta jɛŋgɛ nayinmɛ mba Tite wì ta pi kala na,
katugu yòo nawa pi yinŋgi wi na.
14 Mìla na yɛɛ gbɔgɔ jɛnri wi yɛgɛ na ye kala na,
yee fɛrɛ wa na na.
Ɛɛn fɔ,
yɛgɛ ŋga na wè kaselege ki yo ma ye kan pilige pyew,
ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na,
ye mɛjɛŋgɛ ŋga wè yeri ma Tite wi kan,
a kì pan ma pye ma kaselege.
15 Ye yɛn maa ndanla jɛŋgɛ,
na wi ka nawa to ki na paa yɛgɛ ŋga na yàa gbɛgɛlɛ naa sɛnrɛ ti nuru,
konaa paa yɛgɛ ŋga na yàa wi yigi jɛŋgɛ,
na fyɛ wi yɛgɛ,
na seri,
maga naga fɔ yaa wi gbogo.
16 Mi yɛn na yɔgɔri,
katugu mbe ya mbanla jigi wi taga ye na kala li ni fuun ni.