Yarijɛndɛ nda ti yɛn wa leyaara nda pè fanri joro ni we
4
1 Yɛnŋɛlɛ lì we yinriwɛ ta,
mɛɛ ki tunŋgo ŋga ki kan we yeri,
ko kì ti waa kotogo la.
2 Fɛrɛ kagala ŋgele ke maa piin na lara,
wè je ke ni fuun ke na.
We woro na tanri tijinliwɛ pee na,
we si woro na Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ ti waa nari kanŋgi.
Ɛɛn fɔ,
kaselege ko waa yuun naga finligi pege jɛn,
jaŋgo leele pe ni fuun paa we mɛtanga yinri wa pe nawa Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na.
3 Na kaa pye Sɛntanra nda waa yuun ti yɛn ma lara,
pa tì lara mbele pe yɛn na punŋgu Yɛnŋɛlɛ li na poro na.
4 Pee taga ti na,
katugu Sɔtanla we,
wo ŋa wi yɛn ki dunruya ŋa wi yɛnŋɛlɛ pele,
wì pe tijinliwɛ pi wɔ pe na.
Wì pe yɛgɛ kɔn,
jaŋgo Sɛntanra nda ti yɛn na para Kirisi wi gbɔgɔwɔ pi sɛnrɛ na,
tiga ka yanwa yirige pe kan,
wo ŋa wi yɛn Yɛnŋɛlɛ li yanlɛɛ we.
5 Woro yɛɛra sɛnrɛ ma we yɛn na yari,
Zhezu Kirisi wo waa yari ma yo wi yɛn we Fɔ.
Woro wo na,
we yɛn naga yuun fɔ we yɛn ye tunmbyeele Zhezu wi kala na.
6 Yɛnŋɛlɛ lo lìgi yo ma yo fɔ:
«Yanwa pila yiin wa wɔwɔ pi ni
Lo lì yanwa pi pye fun,
a pì yin wa we kotoro na,
jaŋgo mbe Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔwɔ jɛnmɛ pi kan we yeri,
pi yanwa yirige we kan,
po mba pìla yɛngɛlɛ Kirisi wi yɛgɛ ki na we.
7 Kì pye ma,
we yɛn paa leyaara yɛn nda pè fanri joro ni,
ki yanwa mba pi yɛn yinnɛ yarijɛndɛ,
ti yɛn wa we ni,
jaŋgo leele pege yan fɔ ki yawa gbɔɔ pi yɛn Yɛnŋɛlɛ lo woo,
pi woro na yinrigi woro yeri.
8 We yɛn na jɔlɔ yɛgɛ ki ni fuun ki na,
ɛɛn fɔ,
wee te mbaa kaari.
We nawa pì piri we na,
ɛɛn fɔ,
we jigi wii kɔn we na.
9 Pe yɛn na we jɔlɔ,
ɛɛn fɔ,
Yɛnŋɛlɛ lii we wa.
Pè we gbɔn ma we jaanri tara,
ɛɛn fɔ,
wee ku.
10 We wire ti yɛn kunwɔ pi yɛgɛ sɔgɔwɔ pilige pyew paa yɛgɛ ŋga na Kirisi wìla pye kunwɔ pi yɛgɛ sɔgɔwɔ we,
jaŋgo yinwege ŋga Zhezu wì kan we yeri,
leele pe ni fuun paa ki yaan wa we wire ti ni.
11 Woro mbele we yɛn yinwege na,
sanga pyew we yɛn kunwɔ pi tanla tɔɔn Zhezu wi kala na,
jaŋgo yinwege ŋga Zhezu wì kan we yeri,
leele pe ni fuun paa ki yaan wa we wire nda ti yɛn kuworo ti ni.
12 Kì pye ma,
we Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ yogo ki kala na,
kunwɔ pi yɛn na tunŋgo piin we na,
ɛɛn fɔ,
a ko na yinwege kaan yoro yeri.
13 Ki yɛn ma yɔnlɔgɔ wa Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ sɛwɛ wi ni ma yo fɔ:
«Mì taga ki na,
ko kì ti mì para.»
Woro fun,
ko tagawa kotogo nuŋgba ko ki yɛn we yeri,
a wè si taga ki na;
ko kì ti we yɛn na para.
14 Wège jɛn ma yo Yɛnŋɛlɛ na lì we Fɔ Zhezu wi yɛn maa yirige wa kunwɔ pi ni,
lo li yaa woro fun we yɛn mbe we yirige wa kunwɔ pi ni Zhezu wi ni ja,
mbe si woro naa yoro ni we pye we yere li yɛgɛ sɔgɔwɔ.
15 Ko ki ni fuun ŋga ko yɛn na piin,
jaŋgo Yɛnŋɛlɛ li yinmɛ pila kaan lelɛgɛrɛ yeri pilige pyew,
lelɛgɛrɛ mbe ta paa Yɛnŋɛlɛ li shari paa li gbogo.
Waa tanri tagawa po fanŋga na
16 Ko kì ti we se kotogo la fyew.
Ali na kaa pye ka na woo we wire ti fanŋga ki ni jɛɛnnjɛnri,
we yinnɛ li yɛn na kanŋgi fɔnnɔ pilige pyew.
17 Jɔlɔgɔ jɛɛnnjɛnri ŋga we yɛn na jɔlɔ wagati jɛnri ŋa wi ni,
ki yɛn na gbɔgɔwɔ gbembe mbakɔɔ gbɛgɛlɛ we kan,
mba pi se jɛn mbe kɔ;
pi yɛn kagbɔgɔ fɔ jɛŋgɛ ma wɛ ki jɔlɔgɔ ŋga ki na.
18 Katugu we woro ma we yɛngɛlɛ ke kan yaara nda leele pe maa yaan to na,
we yɛn ma ke kan yaara nda ti se ya yan to na.
Yaara nda leele pe maa yaan,
wagati jɛnri to ma pye,
yaara nda leele pe se ya yan,
to yɛn wa fɔ sanga pyew.