Sɛwɛ shyɛn woo ŋa Pɔli wìla torogo
KORƐNTI
ca tagafɛnnɛ pe yeri
Pɔli wìla sɛwɛ wi torogo leele mbele yeri pe sharaga ye
1
1 Mi Pɔli ŋa Zhezu Kirisi wi pitunŋɔ ma yala Yɛnŋɛlɛ li nandanwa kala li ni,
naa we sefɔ Timote,
woro waa ki sɛwɛ ŋa wi torogi Yɛnŋɛlɛ li legilizi ŋa wa Korɛnti ca wi kan,
naa mbele fuun pe yɛn Yɛnŋɛlɛ li leele kpoyi wa Akayi tara ti ni fuun ti ni pe yeri.
2 We To Yɛnŋɛlɛ lo naa we Fɔ Zhezu Kirisi wi ni pe yinmɛ naa yɛyinŋge kan ye yeri!
Pɔli wila Yɛnŋɛlɛ li shari
3 Ye ti waa Yɛnŋɛlɛ li sɔnni,
lo na li yɛn we Fɔ Zhezu Kirisi wi To we.
Lo li yɛn To ŋa wi maa leele yinriwɛ taa,
ma pye Yɛnŋɛlɛ na li maa leele kotoro sogo pe na kala li ni fuun ni.
4 Lo li maa we kotoro ti sogo we na wa we jɔlɔgɔ ki ni fuun ki ni,
jaŋgo mbele pe yɛn na jɔlɔgɔ cɛnlɛ ŋga fuun jɔlɔ,
woro jate kotogo sogowo mba wè ta Yɛnŋɛlɛ li yeri,
we ya waa pe kotoro ti sogo pi ni.
5 Jɔlɔgɔ ŋga Kirisi wì jɔlɔ,
yɛgɛ ŋga na we yɛn naga cɛnlɛ lɛgɛrɛ jɔlɔ,
ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun,
Kirisi wì we kotoro ti sogo we na fɔ jɛŋgɛ.
6 Na we kaa jɔlɔ,
ko ma pye mbe ye kan ye kotoro ti sogo ye na,
ye shɔwɔ pi ta.
Na we kotoro ti ka sogo we na,
ko ma pye mbe ye kan ye kotoro ti sogo ye na,
jaŋgo jɔlɔgɔ ŋga waa jɔlɔ,
ye ya yaa ki nuŋgba ki kunni ye yɛɛ ni.
7 Kì pye ma,
we jigi wi yɛn ma cɛn jɛŋgɛ ye kala na;
katugu wège jɛn ma yo yɛgɛ ŋga na yaa ye tasaga taa wa jɔlɔgɔ ŋga we yɛn na jɔlɔ ki ni,
ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun,
kotogo sogowo mba wè ta Yɛnŋɛlɛ li yeri,
ye yaa ye tasaga ta wa pi ni fun.
8 Ki kala na,
sefɛnnɛ,
jɔlɔgɔ ŋga wè jɔlɔ wa Azi kinda wi ni,
we yɛn na jaa yege jɛn.
Ki jɔlɔgɔ kìla gbɔgɔ we na jɛŋgɛ fɔ ma wɛ we fanŋga ki ni fuun ki na,
a we jigi wì kɔn we na,
a wège yan ndɛɛ we se koro yinwege na naa.
9 Wàa pye naga yaan we gbosɛnrɛ pèri yo,
a tì yere makɔ.
Ɛɛn fɔ,
ko la pye ma,
jaŋgo waga ka we jigi wi taga we yɛɛ na,
fɔ Yɛnŋɛlɛ lo na,
lo na li yaa kuulo pe yɛn mbe pe yirige wa kunwɔ pi ni we.
10 Lo lì we shɔ ki kunwɔ tipewe pi ni,
lo li yaa si we shɔ naa.
Ee,
we jigi wi yɛn ki na fɔ li yaa we shɔ naa.
11 Katugu yoro jate ye yaa we saga ye Yɛnŋɛlɛ yɛnrɛwɛ pi ni.
Kiga pye ma,
yɛnrɛwɛ mba lelɛgɛrɛ na yɛnri we kan,
Yɛnŋɛlɛ li yaa pi logo,
mbege kajɛŋgɛ ki pye we kan.
Kona,
lelɛgɛrɛ yaa lali shari we kala na.
PƆLI WI KAKƆNNDƐGƐŊGƐLƐ KONAA KE PYEGO
1.12–6.13
Pɔli wila wi jatere wi kanŋgi
12 We mbe ya mbaa we yɛɛ gbogo kala na mɛgɛ ni li na:
We nawa jatere wi yɛn naga yuun we kan ma yo wè tanga yɛgɛ ŋga na laga dunruya wi ni,
naa yoro jate ye yɛgɛ na,
ki tangalɔmɔ pi yɛn ma sin ma pye jɛmbɛ Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na.
Kii pye lere tijinliwɛ fanŋga na,
ɛɛn fɔ,
kì pye Yɛnŋɛlɛ li yinmɛ po fanŋga na.
13 Wa we sɛwɛɛlɛ mbele waa torogi pe ni,
we woro na yaraga ka yɛgɛ yɔnlɔgi ye kan,
kaawɔ ŋga yaa kara na jɛnni ko.
Na jigi wi yɛn ki na fɔ ye yaa ki wogo ŋga ki jɛn mbege kɔ pew.
14 Yiŋgɔ ki jɛnri yè jɛn cɛ.
We Fɔ Zhezu wi panmbilige,
we yaa pye ye yɛɛ gbɔgɔwɔ pi go,
paa yɛgɛ ŋga na ye yaa pye woro fun we yɛɛ gbɔgɔwɔ pi go we.
15-16 Na jigi wìla pye ki wogo ki na jɛŋgɛ,
fɔ a mì yere ki yerewe ma yo na karisaga wa Maseduwani tara,
mi yaa toro wa ye yeri gbɛn,
mbe si jɛn mbaa kee.
Konaa na sɔngɔrɔsaga mbe yiri wa Maseduwani tara,
mbe toro wa ye yeri naa,
jaŋgo ye ta ye nayinmɛ tasaga shyɛn ta.
Kona,
ye mbe ya mbanla torogo na tangala li na wa Zhude tara.
17 Na mìla kaa yere ki yerewe ma yo mi yaa ki wogo ŋga ki pye,
ye nawa po ni na jatere wi sila pye mbe cɛn na na wi le?
Kagala ŋgele mì jate mbe pye,
ye nawa po ni mila ke piin na yala dunruya woolo pe pyelɔmɔ po ni wi le?
Fɔ ma cɛn ki cɛnwɛ na yuun «ee»
naa «ayoo»
wagati nuŋgba wi ni kɛ?
Ayoo dɛ.
18 Maga ta kaselege Yɛnŋɛlɛ li yɛn sɛnrɛ nuŋgba yofɔ yɛgɛ ŋga na,
ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun,
ŋga wàa yo ma ye kan,
ki sila pye «ee»
naa «ayoo»
wagati nuŋgba wi ni.
19 Katugu Yɛnŋɛlɛ li Pinambyɔ Zhezu Kirisi ŋa mi naa Silivɛn naa Timote wàa wi sɛnrɛ ti yo wa ye sɔgɔwɔ,
wi sila pye «ee»
naa «ayoo».
Ɛɛn fɔ,
wo wi yɛn Yɛnŋɛlɛ li «ee»
we.
20 Zhezu Kirisi wo wi yɛn «ee»,
ŋa wi yɛn na yɔn fɔgɔlɔ ŋgele Yɛnŋɛlɛ lì kɔn ke yɔn finli.
Ko kì ti we maa «anmiina»
wi yuun wi fanŋga na,
na Yɛnŋɛlɛ li gbogo.
21 Yɛnŋɛlɛ lo jate li yɛn na fanŋga kaan woro naa yoro yeri wa we gbogolomɔ pi ni Kirisi wi ni.
Yɛnŋɛlɛ jate lo lì we tɛgɛ we yɛ li yɛɛ kan.
22 Lo lì tɛgɛrɛ tɛgɛ we na li yɛɛ mɛgɛ ki na,
ma Yinnɛkpoyi li kan we yeri li cɛn wa we kotoro ti na,
mbe pye paa yarijɛndɛ nda lì tɛgɛ we kan ti yaraga koŋgbanŋga yɛn.
23 Ŋga mi yaa yo,
Yɛnŋɛlɛ li yɛn na sɛrɛfɔ ki na,
na mi ka finlɛ,
lilan gbo:
Mi woro na jaa mbe yɛsanga wa ye na,
ko kì ti na karaga mìgi sa wa yoro Korɛnti tagafɛnnɛ ye yeri.
24 We woro na jaa mbe cɛn ye go na mbaa ye yɛgɛ sinni tagawa po kanŋgɔlɔ,
katugu yè fanŋga ta wa tagawa pi ni.
Ɛɛn fɔ,
we yɛn naga jaa mbaa tunŋgo piin ye ni ja,
ye ta ye nayinmɛ ta.