Pitunŋɔ wi tunŋgo, konaa ŋga ki daga paa piin wi kan
9
1 Mi Pɔli,
mi woro lesee wi le?
Mi woro pitunŋɔ wi le?
Mii we Fɔ Zhezu wi yan wi le?
Mì yo yoro ye yɛn yaraga ŋga ki yɛn naga nari ma yo mì tunŋgo pye we Fɔ wi kan?
2 Ali na kaa pye mi woro pitunŋɔ pele yeri,
yoro wo na,
mi yɛn pitunŋɔ ye yeri;
katugu wa ye gbogolomɔ pi ni we Fɔ wi ni,
yoro ye yɛn yaraga ŋga ki yɛn naga nari fɔ mi yɛn pitunŋɔ.
3 Mbele pe yɛn nala sanga,
mi yɛn na pe yɔn sogo yɛgɛ ŋga na ki ŋga:
4 Ki kologo woro na yeri mbaa nii mbaa woo na tunŋgo ki na wi le?
5 Ki kologo woro na yeri mbe jɛlɛ tagafɔ wa pɔri fun wila pinlɛlɛ na ni paa yɛgɛ ŋga na pitunmbolo sanmbala poro naa we Fɔ wi nɔsepiile pe ni,
naa Sefasi ni pe yɛn naga piin wi le?
6 Nakosima,
mi naa Barinabasi woro cɛ we daga mbaa tunŋgo piin mbaa we yɔn suro ti taa we yɛ wi le?
7 Ambɔ la ka logo fɔ lere wa kari sorodasheya,
ma sɔngɔrɔ naa yɛɛ go kala li lee?
Nakoma ambɔ wi ma ɛrɛzɛn tiire sanri,
ti pire tiga ka lɛ,
wila la ta kaa?
Nakoma ambɔ wi maa yaayoro kɔnri,
wila sila ti nɔnɔ wa woo?
8 Yaga kaa ki jate ndɛɛ mila na sɛnrɛ ti yuun mala kɛɛ ki kan sɛnwee piile pe kapyege ko na;
katugu,
Moyisi lasiri wi yɛn naga nuŋgba ki yuun fun.
9 Ki yɛn ma yɔnlɔgɔ wa wi ni ma yo fɔ:
«Nɛgɛ ŋga ki maa bile wi tangala naa pyɔ wi woo,
maga kaga yɔn ki pɔ.»
Nɛrɛ wogo ko kì Yɛnŋɛlɛ li jori,
a lì si ko yo ma wi le?
10 Woro kala ma ki ti,
a lì si ko yo ma wi le?
Kaselege ko na,
ki sɛnrɛ tìla yɔnlɔgɔ woro kala na.
Ki daga ŋa wi maa fali wo naa ŋa wi maa bile wi suun na wi pyɔ wi woo,
paa pe tunŋgo ki piin,
pe jigi wi pye ki na fɔ pe yaa ka pe tasaga ta.
11 Wè Yinnɛkpoyi yariluguro ti lugu wa ye nawa,
na we kaa ye kɛɛ yaara ta taa,
ko yɛn kagbɔgɔ ma toro wi le?
12 Na kaa pye ki kologo yɛn pele yeri paa taa ye yeri,
ki kologo woro woro yeri waa taa ye yeri mbe wɛ poro na wi le?
Ma si yala,
we sila ki kologo ki ja ki pye ma we kan.
Ɛɛn fɔ,
we yɛn na kala li ni fuun li kunni we yɛɛ ni,
jaŋgo waga ka kala la pye li Kirisi wi Sɛntanra ti yɛgɛ pari tiga kaa yari.
13 Yège jɛn ma filige ki na ma yo mbele pe maa tunŋgo piin wa shɛrigo gbɔgɔ ki ni,
pa pe maa pe yɔn suro ti taa na yinrigi wa shɛrigo gbɔgɔ yaara ti ni.
Mbele pe maa tunŋgo piin wa saraga wɔsaga ki na,
pe maa pe tasaga taa wa ki saraga yaara ti ni.
14 Ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun,
we Fɔ wìgi konɔ kan ma yo mbele paa Sɛntanra ti yari,
yaraga ŋga kila taa wa Sɛntanra yarawa tunŋgo ki ni,
paa pe yɔn suro ti taa wa ki ni.
15 Ɛɛn fɔ,
ki wogo ŋga mii ka pye.
Mi woro naga sɛwɛ ŋa wi torogi ye yeri,
mbe ye yɛnri yaa ki piin na kan.
Sanni lere mbe sanla gbɔgɔwɔ kala li jɔgɔ,
pa mbe ku ko mbe mbɔnrɔ na yeri ko na.
16 Mii daga mbaa na yɛɛ gbogo Sɛntanra nda mila yuun to kala na,
katugu ti yowo pì pye na yeri jorowo kala.
Na mi woro na Sɛntanra ti yari,
jɔlɔgɔ yɛn na wogo.
17 Ndɛɛ ki pye mi na nandanwa kala li ti mila ki tunŋgo ŋga ki piin,
mi jɛn naa ki jate mbe tɔnli ta.
Ɛɛn fɔ,
ki yɛn tunŋgo ŋga kì telege na na,
ki daga mbege pye.
18 Kì pye ma,
yiŋgi tɔnli mi yaa ta wa?
Ki tɔnli wo wi ŋa fɔ:
Mbaa Sɛntanra ti yuun,
mi ka kaa ki piin penjara na.
Tɔnli ŋa mbe ja ya mbaa lagajaa na yɛɛ kan wa Sɛntanra yowo pi ni,
mboo yaga wa.
19 Mi yɛn lesee,
mi woro lere wa kulo.
Ma si yala,
mìlan yɛɛ pye leele pe ni fuun kulo,
jaŋgo mbe lelɛgɛrɛ ta.
20 Na mi kaa tunŋgo piin wa Zhufuye pe sɔgɔwɔ,
mi maa piin paa Zhufuye woo yɛn,
jaŋgo mbe Zhufuye pe ta.
Mbele pe maa tanri Moyisi lasiri wi na,
mi kaa tunŋgo piin wa pe sɔgɔwɔ,
mi maa tanri ki lasiri nuŋgba wi na,
jaŋgo mbe pe ta.
21 Ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun,
mbele pee Moyisi lasiri wi jɛn,
na mi ka pye pe ni,
mi maa tanri paa pe yɛn,
mila la lasiri wogo ko jate,
jaŋgo mbe pe ta.
Ko woro mbe ka yo mi woro na Yɛnŋɛlɛ li lasiri wi gbogo,
katugu mi yɛn na tanri Kirisi wi lasiri wi na.
22 Mi ka pye mbele pe fanŋga kì kologo wa tagawa pi ni pe ni,
mi mala yɛɛ pye paa pe yɛn,
jaŋgo mbe mbele pe fanŋga kì kologo pe ta.
Mi yɛn nala yɛɛ piin pyewe pi ni fuun pi na leele pe ni fuun pe kan,
jaŋgo kiga pye yɛgɛ o yɛgɛ,
mbe ta mbe pele shɔ pe ni.
23 Mi yɛn na ko ki ni fuun ŋga ko piin Sɛntanra ti kala na,
jaŋgo mbanla tasaga ta wa ti yarawa pi ni.
24 Yoro jate yège jɛn ma yo mbele pe ma pye wa kashara fenɛ li fezaga,
pe ni fuun pe maa fee,
ɛɛn fɔ,
lere nuŋgba wi ma sara wi ta.
Ki kala na,
yaa fee ma fun,
ye ta yege sara wi ta.
25 Kashara fenɛ fevɛnnɛ pe ni fuun pe ma pe yɛɛ yigi kagala cɛngɛlɛ lɛgɛrɛ ni.
Pe maa ko piin ma,
mbe ta mbe mɛgɛ tanjala ta,
na li ma kaa jɔgɔ.
Ɛɛn fɔ,
woro wo naga piin,
mbe mɛgɛ tanjala ta,
na li yɛn mbajɔgɔwolo.
26 Ki kala na,
mi yɛn na fee mala yɛngɛlɛ ke kan na feŋge ki kɔsaga ki na.
Mi yɛn paa kɛŋguŋgolo jiire pyefɔ yɛn,
ŋa wila la gbɔɔn jaga.
27 Mi yɛn nala yɛɛ wire ti jɔlɔ ŋgbanga mari kanŋga na yɛɛ kulo,
jaŋgo mi jate na mi ka Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ ti yo leele pe kan mbe kɔ,
paga ka je na na.