PƆRƆGƆ, NAA PƆRƆGƆ JƆƆGƆ KONAA MBAPƆRƆWƆ SƐNRƐ
7.1-40
Yewige ŋga kìla yewe japɔrɔgɔ sɛnrɛ ti na, konaa sɛnrɛ nda tìla kan mari yɔn sogo
7
1 Koni,
mi yaa para kagala ŋgele yànla yewe wa ye sɛwɛ wi ni ke na.
Ki kagala ke kanŋgɔlɔ,
na naŋa wii jɛlɛ pɔri,
ki yɛn ma yɔn.
2 Ma si yala,
paa kɛɛnrɛ ti yɛn ma lɛgɛ ki kala na,
ki yɛn ma yɔn naŋa nuŋgba nuŋgba pyew wi jɛlɛ pɔri.
Jɛlɛ nuŋgba nuŋgba pyew wi yɛɛra pɔlɔ wi pye wi yeri.
3 Ŋga ki daga jɛlɛ wi ni,
naŋa wigi pye wi kan.
Ŋga ki daga naŋa wi ni fun,
jɛlɛ wigi pye wi kan.
4 Jɛlɛ wo ma wi yɛn wi yɛɛ wire ti go na,
ɛɛn fɔ,
wi pɔlɔ wo wi yɛn ti go na.
Ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun,
naŋa wo ma wi yɛn wi yɛɛ wire ti go na,
ɛɛn fɔ,
wi jɔ wo wi yɛn ti go na.
5 Yaga kaa jege ye yɛɛ na,
fɔ ndɛɛ ye ni fuun shyɛn ye yo ye fili ki na,
mbe wagati jɛnri wa,
mbe ta mbe Yɛnŋɛlɛ yɛnri.
Ko puŋgo na,
ye sɔngɔrɔ ye yɛɛ kɔrɔgɔ,
jaŋgo Sɔtanla wiga ka ye fanla mbe ye le kapege,
ye yɛɛ mbayingiwɛ pi kala na.
6 Ŋga mila yuun ye kan namɛna,
mi woro naga konɔ kaan ye yeri,
ɛɛn fɔ,
ki mbe ya pye.
7 Kaselege ko na,
ki ja da mi na,
anmɛ lere pyew wi pye paa na yɛn.
Ɛɛn fɔ,
Yɛnŋɛlɛ lì yarikanga kan lere nuŋgba nuŋgba pyew wi yeri.
Wa wogo ma pye yɛgɛ ka na,
sanŋa wi wogo ki ma pye yɛgɛ ka na.
8 Mi yɛn naga yuun mbele pe fa jɛɛlɛ pɔri poro naa naŋgunjaala pe kan,
fɔ:
Ki yɛn ma yɔn pe koro paa na yɛn.
9 Ɛɛn fɔ,
na pe se ya mbe pe yɛɛ yigi,
pe pɔrɔgɔ pye;
katugu na maga pɔrɔgɔ pye,
ko mbɔnrɔ ma na ki la mbaa ma taa kila ma jɔlɔ ko na.
10 Tagafɛnnɛ mbele pè pɔrɔgɔ pye makɔ,
mi ma mi yɛn naga konɔ kaan pe yeri,
ɛɛn fɔ,
we Fɔ wowi,
fɔ:
Jɛlɛ wiga ka laga wi pɔlɔ wi na.
11 Na wiga si laga wi pɔlɔ wi na,
wiga ka pɔri naa naŋa wa yɛgɛ yeri.
Nakosima,
wi sɔngɔrɔ wi pɔlɔ wi kɔrɔgɔ.
Naŋa fun wiga kaa jɔ wi wa.
12 Ŋga mila yuun tagafɛnnɛ sanmbala pe kan,
we Fɔ wo sɛnyoro ma,
mi na woyoro ri,
fɔ:
Jɛlɛ ŋa wii shɛri ,
na wa ka pye we sefɔ naŋa wa yeri,
na jɛlɛ wi ka yɛnlɛ mbe yo wi yaa koro wi ni,
wi ka kaa wa.
13 Ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun,
na jɛlɛ tagafɔ wa ka pye naŋa ŋa wii shɛri wa yeri,
na naŋa wi ka yɛnlɛ mbe yo wi yaa koro wi ni,
jɛlɛ wi ka kaa wa.
14 Naŋa ŋa wii shɛri wi yɛn kpoyi,
naa wì pye nuŋgba wi jɔ ŋa wì taga wi ni we.
Jɛlɛ ŋa wii shɛri fun,
wi yɛn kpoyi,
naa wì pye nuŋgba wi pɔlɔ ŋa wì taga wi ni we.
Nakoma ye piile pe jɛn na pye paa mbele pee shɛri pe piile pe yɛn,
ma si yala pe yɛn kpoyi.
15 Konaa ki ni fuun,
ŋa wii shɛri,
na wi kaa ki jaa mbe laga tagafɔ wi na,
wuu yaga wi laga wi na.
Ki ka pye ma,
naŋa tagafɔ we,
nakoma jɛlɛ tagafɔ we,
wi woro ma pɔ wa ki kala cɛnlɛ li ni naa,
katugu Yɛnŋɛlɛ lì we yeri we pye yɛyinŋge na.
16 Ma mbe ya mbege jɛn mɛlɛ,
mboro jɛlɛ tagafɔ,
fɔ ma yaa kɔɔn pɔlɔ wi shɔ?
Nakoma ma mbe ya mbege jɛn mɛlɛ,
mboro naŋa tagafɔ,
fɔ ma yaa kɔɔn jɔ wi shɔ?
Yaa tanri paa yɛgɛ ŋga na Yɛnŋɛlɛ lì ye yeri yaa ki piin
17 Mbe wɔ ko wogo ŋga ko ni,
ki daga lere nuŋgba nuŋgba pyew,
yarikanga ŋga we Fɔ wì kan wi yeri,
wi koro wila tanri wila yala ko ni,
wila tanri wila yala paa yɛgɛ ŋga na wìla pye,
naa Yɛnŋɛlɛ làa wi yeri wi pye li woo we.
Ko konɔ na lo mila kaan legiliziye pe ni fuun pe ni.
18 Na kaa pye Yɛnŋɛlɛ lì lere wa yeri ma yala wì kɛnrɛkɛnrɛ makɔ,
wi koro wa ki cɛnlɔmɔ pi ni ma.
Na kaa si pye lì wa yeri ma yala wi fa kɛnrɛkɛnrɛ,
wiga ka kɛnrɛkɛnrɛ.
19 Ma kɛnrɛkɛnrɛ o,
mɛɛ kɛnrɛkɛnrɛ o,
ko ka woro yaraga.
Mbaa tanri Yɛnŋɛlɛ li ŋgasegele ke na,
ko ki yɛn kagbɔgɔ.
20 Yɛnŋɛlɛ làa lere nuŋgba nuŋgba pyew wi yeri,
maa ta cɛnlɔmɔ mba na,
wi koro wa po ni.
21 Yɛnŋɛlɛ làa ma yeri mɔɔ ta kulo le?
Ko ka kɔɔn jatere wi lɛgɛ ma na.
Ɛɛn fɔ,
na ma mbe ya pyelɔmɔ ta mbe wɔ wa kulowo pi ni,
ma wɔ wa pi ni.
22 Katugu we Fɔ wi ka kulo ŋa yeri,
wi ma pye lesee ma koro we Fɔ wo cɛnwɛ na.
Ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun,
we Fɔ wi ka lesee ŋa yeri,
wi ma pye Kirisi wo kulo.
23 Yɛnŋɛlɛ lì we lɔ sɔnŋgbanga na.
Yaga ka kanŋga mbe pye leele pele kulolo.
24 Sefɛnnɛ,
naa Yɛnŋɛlɛ làa lere nuŋgba nuŋgba pyew wi yeri,
pàa pye cɛnlɔmɔ mba na,
pe koro po na.
Mbele pe fa pɔrɔgɔ pye gbɛn poro naa naŋgunjaala sɛnrɛ
25 Mbele pe fa jɛɛlɛ pɔri gbɛn poro na,
we Fɔ wii konɔ la kan na yeri mbe yo pe kanŋgɔlɔ.
Ɛɛn fɔ,
paa we Fɔ wìlan yinriwɛ ta,
mala kan mi yɛn tagawa ni we,
ki kala na,
ŋga mila sɔnri,
mi yaa ki yo.
26 Ki wagati ŋgbaan ŋa wi kala na,
ŋga ki yɛn ma yɔn na yɛgɛ na,
koyi ŋga fɔ ki yɛn ma yɔn lere wi koro paa yɛgɛ ŋga na wi yɛn we.
27 Ma jɛlɛ pɔri makɔ le?
Maga kaa ki lagajaa mbege pɔrɔgɔ ki jɔgɔ.
Ma fa jɛlɛ pɔri gbɛn le?
Maga kaa wa jaa.
28 Konaa ki ni fuun,
na maga pɔrɔgɔ pye,
mɛɛ kapege pye.
Na sumboro wa ka si pɔri naŋa yeri,
wii kapege pye.
Ɛɛn fɔ,
mbele paa pɔrɔgɔ ki piin,
pe yaa jɔlɔgɔ ta wa pe yinwege ki ni.
Ko jɔlɔgɔ ko mila jaa mbe ye shɔ ki ni.
29 Sefɛnnɛ,
ŋga mila jaa mbe yo koyi ŋga fɔ:
Wagati wì jerege.
Ki kala na,
mbege lɛ nala wo na,
mbele pè jɛɛlɛ pɔri,
pe pye ndɛɛ pele woro pe yeri.
30 Mbele paa gbele,
pe pye ndɛɛ pe woro na gbele.
Mbele paa yɔgɔri,
pe pye ndɛɛ pe woro na yɔgɔri.
Mbele paa loo,
pe pye ndɛɛ yaraga woro pe yeri.
31 Mbele paa pe yɛɛ yɔngɔ ki dunruya ŋa wi yaara ti ni,
pe pye ndɛɛ pe woro na pe yɛɛ yɔngɔ ti ni sɔbɛ ni;
katugu ki dunruya ŋa yɛɛn,
yɛgɛ ŋga na yaa wi yaan,
wi se mɔ naa,
wi yaa kɔ.
32 Mi woro na jaa ye jatere wi piri ye na.
Lere ŋa wii pɔrɔgɔ pye,
wo maa jatere wi taga we Fɔ wi kagala koro na,
wi kala li ta li we Fɔ wi ndanla.
33 Ɛɛn fɔ,
ŋa wì jɛlɛ pɔri,
wo maa jatere wi taga dunruya kagala koro na,
wo maa jaa wi kala luu jɔ wi ndanla.
34 Kiga pye ma,
wi jatere wi ma kɔn shyɛn wi na mbaa kagala shyɛn piin.
Ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun,
jɛlɛ ŋa wii pɔri naŋa yeri,
nakoma sumboro ŋa wi fa naŋa kala jɛn,
wi maa jatere wi taga we Fɔ wi kagala koro na,
katugu wi maa jaa mbe pye kpoyi wa wi kapyege naa wi jatere wi ni.
Ɛɛn fɔ,
jɛlɛ ŋa wì pɔri naŋa yeri,
wo maa jatere wi taga dunruya kagala koro na,
katugu wi maa jaa wi kala luu pɔlɔ wo ndanla.
35 Mila ko yuun ye yɔnwɔ po kala na,
mi woro naga yuun mbe kala la taga ye na,
li pye fanŋga kala.
Mi yɛn na jaa yaa tanri tangalɔmɔ mba pi yɛn ma yala po na,
jaŋgo ye koro ye mara we Fɔ wi tunŋgo ki na,
yaraga ka kpɛ ka ka ye jatere wi piri ye na.
36 Ɛɛn fɔ koni,
na lefɔnŋɔ wa kaga yan sumboro ŋa wì wɔ mbe pɔri,
ŋga wila piin wi na ki woro ma yala,
na kaa pye wi se ya mboo yɛɛ yigi,
nɛɛ ki jate wi daga mbe pɔrɔgɔ ki pye,
pe pɔri pe yɛɛ yeri,
paa yɛgɛ ŋga na wila ki jaa we.
Kapege ma.
37 Ɛɛn fɔ,
na lefɔnŋɔ wiga yere ki yerewe wa wi kotogo na,
na kii pye fanŋga kala wi yeri mbe pɔrɔgɔ ki pye,
na wi mbe cew ta wi yɛɛra nandanwa kala li na,
konaa mbe yere ki yerewe paa yɛgɛ ŋga na wi daga mbaa ki piin we,
kona,
kajɛŋgɛ wì pye ma sumboro wi yaga wi suu pɔri.
38 Kì pye ma,
naŋa ŋa ka sumboro ŋa wì wɔ wi pɔri,
wì kajɛŋgɛ pye,
ŋa wi suu woo pɔri,
wo kajɛŋgɛ pye naa ma wɛ.
39 Jɛlɛ ŋa wì pɔri naŋa yeri,
wi yɛn ma pɔ wi pɔlɔ wi na sanga ŋa ni naŋa wi yɛn yinwege na.
Ɛɛn fɔ,
na wi pɔlɔ wiga ku,
kona,
wi ma koro wi yɛɛ woo.
Naŋa ŋa fuun kaa ndanla,
wi mbe ya pɔri wi yeri naa,
ɛɛn fɔ,
ki naŋa wi pye tagafɔ.
40 Ma si yala,
mi wo yɛgɛ na,
na wiga koro ma,
ko mbɔnrɔ wi na pɔrɔgɔ ko na.
Ko mila sɔnri,
mì taga ki na fun ma yo Yɛnŋɛlɛ li Yinnɛ li yɛn na ni.