Maga kaa ma tagafɔ yɛnlɛ wi jɛrɛgi
14
1 Lere ŋa wi tagawa pì kologo,
yoo yigi jɛŋgɛ.
Yaga kaa kendige woo kagala ŋgele wila jate koro na.
2 Lere wa yɛn wa,
wo ma taga ki na ma yo wi mbe ya mbaa yaara ti ni fuun ti kaa.
Ma si yala,
ŋa wi fanŋga kì kologo wa tagawa pi ni,
sɛrɛ yaara wo maa kaa cɛ.
3 Ŋa wi maa yaakara ti ni fuun ti kaa,
wiga ka ŋa wi ma ta naga ma yo wi saa ti kaa wi tifaga.
Ŋa wi ma ta naga ma yo wi saa ti kaa,
wiga kaa ŋa wi maa ti ni fuun ti kaa wi jɛrɛgi,
katugu Yɛnŋɛlɛ lùu yigi jɛŋgɛ.
4 Ambɔ wi mboro,
ma sila wa tunmbyee jɛrɛgi?
Wi yɛgɛ sin wi tunŋgo ki na o,
wi to o,
wi fɔ wo kala li lo.
Wi yaa si pye mbe yɛgɛ sin ki na,
katugu yawa yɛn we Fɔ wi ni wuu pye wi yere.
5 Lere wa maa ki jate ndɛɛ piliye ya yɛn piligbɔyɔ ma wɛ ya na.
Ma si yala,
wa maa piliye yi ni fuun yi jate yi yɛn ja.
Ki daga lere nuŋgba nuŋgba pyew,
ŋga wila jate ki yɛn sinŋge wa wi kotogo na,
wi yɛnlɛ ki na.
6 Ŋa wi maa piliye ya jate piligbɔyɔ,
wi maa yi jate piligbɔyɔ na we Fɔ wo gbogo.
Ŋa wi maa yaakara ti ni fuun ti kaa,
wi maa ti kaa na we Fɔ wo gbogo;
katugu wi ma Yɛnŋɛlɛ li shari wi yaakara wogo ki na.
Ŋa wila la yaakara ti ni fuun ti kaa,
wi maa ki piin na we Fɔ wo gbogo,
wi ma sila Yɛnŋɛlɛ li shari.
7 Wa kpɛ woro naa yinwege ki piin wi yɛɛ kan,
wa na si ku wi yɛɛ kan.
Na we kaa we yinwege ki piin,
we maa ki piin we Fɔ wo kan.
8 Na we yaa si ku,
we yaa ku we Fɔ wo kan.
Ki kala na,
we yɛn na we yinwege ki piin o,
we ku o,
we yɛn we Fɔ wo woolo.
9 Ko kì ti Kirisi wì ku ma sɔngɔrɔ ma yɛn ma yiri wa kunwɔ pi ni,
jaŋgo mbe pye kuulo poro naa weele pe Fɔ.
10 Ɛɛn fɔ,
mboro we,
yiŋgi na ma sila ma sefɔ wi jɛrɛgi?
Yiŋgi na ma sila ma sefɔ wi tifaga?
We ni fuun we yaa ka yere wa Yɛnŋɛlɛ li kiti kɔnsaga li kiti kɔn we na.
11 Katugu Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ sɛwɛ wi yɛn naga yuun ma yo fɔ:
We Fɔ wìgi yo ma yo fɔ:
Mi yɛn yinwege na,
sɛnwee piile pe ni fuun pe yaa ka kanŋguuro kan na yɛgɛ sɔgɔwɔ.
Leele pe ni fuun pe yaa kaa mi Yɛnŋɛlɛ na gbogo.
12 Kì pye ma,
we ni fuun nuŋgba nuŋgba we yaa ka we kapyegele ke yɛgɛ yo Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na.
Maga ka ti tagafɔ wa mbe to kapege
13 Ki kala na,
waga kaa we yɛɛ jɛrɛgi naa.
Ɛɛn fɔ,
ye yere ki yerewe fɔ ye se kala la pye,
na li mbe sefɔ wa kan wi kurugo,
nakoma mboo kan wi to wa kapege ki ni.
14 Wa we gbogolomɔ pi ni we Fɔ Zhezu wi ni,
mìgi jɛn ma filige ki na ma yo yaraga ko ka na pye fyɔngɔ ni Yɛnŋɛlɛ yɛgɛ na ki yɛ.
Ɛɛn fɔ,
na lere wa kaa yaraga ka jate ki yɛn fyɔngɔ yaraga Yɛnŋɛlɛ yɛgɛ na,
ki ma kanŋga ma pye fyɔngɔ yaraga wi kan.
15 Na sefɔ wa ka yɛgɛ san yaakaga ŋga maa kaa ki kala na mbe yo ki yɛn fyɔngɔ ni,
kona,
ma woro na tanri ndanlawa ni.
Kirisi wì ku lere ŋa kala na,
maga ka ti wi puŋgo Yɛnŋɛlɛ li na yaraga ŋga maa kaa ki kala na.
16 Ŋga ki yɛn yarijɛŋgɛ yoro yeri,
kii daga mbe kanŋga mbe pye sanmbala pe yeri yaraga ka,
paa sɛnpere yuun ki na.
17 Katugu Yɛnŋɛlɛ li wunluwɔ pi woro mbaa kaa mbaa woo kala.
Ki yɛn ma pye ma sin,
ma pye yɛyinŋge na,
naa nayinmɛ ni,
mba Yinnɛkpoyi li maa kaan we.
18 Ŋa wi maa tunŋgo piin Kirisi wi kan ko pyelɔmɔ po na,
wi ma Yɛnŋɛlɛ li ndanla.
Wi ma mɛtanga ta leele pe yeri fun.
19 Kì pye ma,
ŋga ki ma yɛyinŋge le leele pe sɔgɔwɔ,
naa ŋga ki yaa we kan we fanŋga le we yɛɛ ni jɛŋgɛ wa tagawa pi ni ja,
waa ko lagajaa.
20 Maga ka Yɛnŋɛlɛ li tunŋgo ki jɔgɔ yaakara kala na.
Ki yɛn kaselege fɔ yaakara ti ni fuun ti mbe ya mbaa kaa.
Ɛɛn fɔ,
ki yɛn tipege,
na maga sefɔ wa kan wi to wa kapege ki ni yaakaga ŋga maa kaa ki kala na we.
21 Ŋga ki yɛn ma yɔn ki ŋga:
Maga kaa kara kaa,
maga kaa sinmɛ woo,
ma je yaraga ŋga fuun ki mbɔɔn sefɔ wi kan wi to wa kapege ki na.
22 Tagawa mba pi yɛn ma ni ki wogo ki na,
maa yigi ma yɛɛ kan Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na.
Lere ŋa wi ma yere kala la yerewe mbe pye,
na wi nawa pi woro naa kɔɔn shyɛn ki wogo ki na,
fɛrɛwɛ yɛn wi woo.
23 Ɛɛn fɔ,
ŋa nawa kaa wi kɔɔn shyɛn yaakaga ka wogo na,
na wiga ki ka,
Yɛnŋɛlɛ li yaa kiti kɔn wi na,
katugu wii tanga mbe yala tagawa konɔ li ni.
Kala o kala lii pye tagawa ni,
lo yɛn kapege.