Pɔli wìla Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ yo wa Korɛnti ca
18
1 Ko puŋgo na,
a Pɔli wì si yiri wa Atɛni ca,
mɛɛ kari wa Korɛnti ca ki ni.
2 A wì si saa fili Zhufuye naŋa wa ni,
pàa pye naa yinri Akilasi,
pa pàa wi se wa Pɔn kinda wi ni.
Wìla pan fɔnŋgɔ ma yiri wa Itali tara,
wo naa wi jɔ Pirisili wi ni;
katugu wunlumbolo to Kulodi wìla konɔ kan Zhufuye pe ni fuun pe yeri ma yo pe yiri wa Ɔrɔmu ca.
A Pɔli wì si kari pe kɔrɔgɔ,
3 mɛɛ saa cɛn pe ni na tunŋgo piin ja pe ni,
katugu tunŋgo cɛnlɛ nuŋgba pe ni fuun pàa pye na piin.
Paara yinrɛ gbegelefɛnnɛ la wɛlɛ.
4 Pɔli wìla pye na Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ ti yuun wa shɛrigo ki ni cɛnpilige pyew ki ni,
na Zhufuye poro naa Girɛsi tara fɛnnɛ pe jatere wi kanŋgi pe na.
5 Naa Silasi naa Timote pàa kaa yiri wa Maseduwani tara ma gbɔn wa,
a Pɔli wì suu wagati wi ni fuun wi lɛ,
na Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ ti yuun nari finligi Zhufuye pe kan,
ma yo Zhezu wo wi yɛn Kirisi we.
6 Ɛɛn fɔ,
Zhufuye pàa pye na kendige woo Pɔli wi ni naa tegele.
Kì kaa pye ma,
a Pɔli wì suu yaripɔrɔ ti yangara pe mɛgɛ ni ma yo fɔ:
«Na yaga puŋgo Yɛnŋɛlɛ li na,
yoro jate go kala li!
Mi na wogo woro wa ki ni.
Mbege lɛ yiŋgɔ wo na,
mi yaa la kee mbele pe woro Zhufuye pe kɔrɔgɔ.»
7 Kona,
a wì si yiri wa,
mɛɛ kari naŋa wa go,
pàa pye naa yinri Titiyusi Zhusitusi.
Wìla pye na Yɛnŋɛlɛ li gbogo.
Wi go kìla pye wa shɛrigo ki tanla.
8 A shɛrigo to Kiripusi wì si taga Zhezu wi na,
naa wi go woolo pe ni fuun pe ni.
Korɛnti ca fɛnnɛ mbele pàa pye na nuru Pɔli wi yeri,
pe lɛgɛrɛ la taga Zhezu wi na,
a pè pe batize.
9 Yembinɛ la ni,
a Pɔli wì si yariyanga ka yan.
Wa ki ni,
we Fɔ wìla wi pye ma yo fɔ:
«Maga ka fyɛ,
ta para suyi,
maga ka pyeri,
10 katugu mi yɛn ma ni,
lere se ya to ma na mbe kapege pye ma na;
katugu na woolo pe lɛgɛrɛ yɛn laga ki ca ŋga ki ni.»
11 A Pɔli wì si koro wa Korɛnti ma yɛlɛ nuŋgba naa walaga pye wa,
na leele pe nari Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ ti ni.
12 Sanga ŋa ni Galiyɔn wìla pye Ɔrɔmu tara fɛnnɛ gboforonɛri wa Akayi kinda wi go na,
a Zhufuye pè si yɔn wa nuŋgba mɛɛ yiri Pɔli wi kɔrɔgɔ.
A pè si kari wi ni wa kiti kɔnsaga,
13 ma yo fɔ:
«Ki naŋa ŋa,
wi yɛn naga jaa mbaa leele pe jatere wi kanŋgi pe na paa Yɛnŋɛlɛ li gbogo gbɔgɔlɔmɔ mba na,
pi yɛn na we lasiri wi jogo.»
14 Sanga ŋa ni Pɔli wi yaa sɛnrɛ ti lɛ mbaa para,
a Galiyɔn wì si Zhufuye pe pye fɔ:
«Yoro Zhufuye,
ki pye kambasinŋge,
nakoma kapege gbɔgɔ yi,
ki woro nala kɔɔn shyɛn,
mi jɛn na logo ye yeri.
15 Ɛɛn fɔ,
kì kaa pye kendige ki yɛn na woo sɛnrɛ naa mɛrɛ na,
naa ye lasiri wogo na,
yoro jate ye daga mbe to yɛgɛ wɔ.
Mi se yɛnlɛ mbe pye ko yaara nda to kiti kɔnfɔ!»
16 A wì si pe purɔ ma pe yirige wa kiti kɔnsaga.
17 Kì kaa pye ma,
a pe ni fuun pè si shɛrigo to Sositɛni wi yigi maa gbɔn le kiti kɔnsaga ki yɔn na,
ɛɛn fɔ,
Galiyɔn wi sila yɔn le wa ki kala li ni.
Pɔli wìla sɔngɔrɔ wa Antiyɔshi ca, wa Siri tara ti ni
18 A Pɔli wì si koro naa wa Korɛnti ca ma wagati titɔnlɔwɔ pye wa.
Ko puŋgo na,
a wì si yiri wa tagafɛnnɛ pe yeri,
a wo naa Pirisili naa Akilasi pè si ye tɔnmɔkɔrɔ ka ni mbe kari wa Siri tara.
Sanni wi sa ye wa tɔnmɔkɔrɔ ki ni wa Sankere ca wila kee,
a wì suu go ki kan pège kulu,
katugu wìla yɔn fɔlɔ kɔn Yɛnŋɛlɛ li yeri.
19 Naa pàa kaa gbɔn wa Efɛzi ca,
a Pɔli wì si Pirisili naa Akilasi pe yaga le.
A wo jate wì si kari wa shɛrigo ki ni,
ma yo Zhufuye pe ni.
20 A Pè suu yɛnri ma yo wi wagati wa pye wa pe ni,
ɛɛn fɔ,
wi sila yɛnlɛ.
21 A wì si sara pe na ma yo fɔ:
«Mi yaa ka sɔngɔrɔ laga ye yeri naa,
na Yɛnŋɛlɛ li ka yɛnlɛ we.»
Kona,
a wì si ye wa tɔnmɔkɔrɔ ki ni wa Efɛzi mɛɛ kari.
22 Naa wìla kaa gbɔn wa Sesare ca,
a wì si kari wa Zheruzalɛmu ma saa legilizi wi shari,
ko puŋgo na,
mɛɛ kari wa Antiyɔshi.
23 Naa wìla kaa wagati wa pye wa,
a wì si yiri ma saa na Galasi kinda naa Firizhi tara ti yanri na tagafɛnnɛ pe ni fuun pe sari pe fanŋga ta wa tagawa pi ni.
PƆLI WI KONDANGALA TAANRI WOLO YƐNŊƐLƐ TUNŊGO KI NA
18.24–21.16
Apolɔsi wi Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ yowo wa Efɛzi naa Korɛnti cara ti ni
24 Zhufuye naŋa wà la pan wa Efɛzi,
pàa pye naa yinri Apolɔsi.
Alɛgizandiri ca fɛnnɛ woo lawi.
Wìla pye sɛnnjɛɛn ma Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ sɛwɛ wi jɛn fɔ jɛŋgɛ.
25 Pàa wi naga we Fɔ wi kologo ki ni.
Wìla pye na Zhezu wi sɛnrɛ ti yari na leele pe nari,
nari finligi pe kan wi jatere wi ni fuun wi ni.
Ɛɛn fɔ,
wi jɛnmɛ pa pìla yere le Zhan wi batɛmu sɛnrɛ to na.
26 A wì si sɛnrɛ ti lɛ ma kotogo ta na para wa shɛrigo.
Naa Pirisili naa Akilasi pàa kaa ki logo,
a pè si kari wi ni wa pe go,
mɛɛ saa Yɛnŋɛlɛ kologo ki naga wi na,
maga filige wi kan.
27 A Apolɔsi wi nɛɛ ki jaa mbe kari wa Akayi tara.
A tagafɛnnɛ pè suu kotogo kan ki wogo ki na,
ma sɛwɛ torogo wa ki laga ki tagafɛnnɛ pe yeri ma yo poo yigi jɛŋgɛ.
Naa wìla kaa gbɔn wa,
mbele pàa taga we Fɔ wi na Yɛnŋɛlɛ li yinmɛ pi fanŋga na,
a wì si pe saga fɔ jɛŋgɛ;
28 katugu wi sɛnrɛ tìla Zhufuye pe sɛnrɛ ti jan lere pyew wi yɛgɛ na.
Wìla pye naga nari naga finligi na yinrigi wa Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ sɛwɛ wi ni ma yo Zhezu wo wi yɛn Kirisi we.