Jɔlɔgɔ la gbɔn Pɔli naa Silasi pe na wa Tesaloniki ca
17
1 A Pɔli naa Silasi pè si toro ma yiri wa Anfipolisi ca naa Apoloni ca,
mɛɛ gbɔn wa Tesaloniki ca.
Zhufuye pe shɛrigo kà la pye wa ki laga ki na.
2 A Pɔli wì si ye wa shɛrigo ki ni,
paa yɛgɛ ŋga na wi maa ki piin faa we.
A wì si cɛnpilige taanri pye,
na Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ sɛwɛ wi nawa sɛnrɛ ti yuun nari finligi leele pe kan.
3 Wìla pye naga yɛgɛ nari naga finligi pe kan,
fɔ mbe yala Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ sɛwɛ wi ni,
kila daga Kirisi wi jɔlɔ wi ku,
ko puŋgo na,
wii yɛn wi yiri wa kunwɔ pi ni.
A wì sho fɔ:
«Ki Zhezu ŋa mila wi sɛnrɛ yuun na ye kaan,
wo wi yɛn Kirisi we.»
4 Pe ni,
a pèle taga ki na,
ma pinlɛ Pɔli naa Silasi pe ni,
konaa Girɛsi tara fɛnnɛ mbele pàa pye na Yɛnŋɛlɛ li gbogo pe lɛgɛrɛ ni,
naa jɛɛlɛ mɛgbɔgɔ fɛnnɛ pe lɛgɛrɛ ni.
5 Ɛɛn fɔ,
a Zhufuye pè si yin yenjara ni,
mɛɛ saa lejagala pele gbogolo wa ca nawa,
ma janwa wi pye maa yirige,
ma tinmɛ gbɔɔ pa yirige wa ca nawa.
A pè si gbinri ma kari wa Zhasɔn go,
ma saa na Pɔli naa Silasi pe lagajaa mbe pe yigi,
mbe kari pe ni wa janwa wi pilesaga.
6 Naa kì kaa la pee pe yan,
a pè si Zhasɔn naa tagafɛnnɛ pele tilele ma kari pe ni wa ca ki kiti kɔnfɛnnɛ pe yeri,
nɛɛ jɔrɔgi na yuun fɔ:
«Ki nambala mbele yɛɛn,
pè dunruya lomboŋgo ki gbɔn maga piri,
pè pan lagamɛ yiŋgɔ,
7 a Zhasɔn saa pe yaara wɔ wa wi go.
Ki leele mbele pe ni fuun pe yɛn na wunlumbolo to wi ŋgasegele ke jogo,
katugu pe yɛn naga yuun ma yo wunlunaŋa wa fɔnŋɔ wa,
ŋa pe yinri Zhezu.»
8 Ki sɛnrɛ tìla janwa wo naa kiti kɔnfɛnnɛ pe jatere wi piri pe na.
9 A pè si Zhasɔn naa nambala pe pye,
a pè penjara yɔn ka sara,
ko puŋgo na,
mɛɛ pe wa paa kee.
Bere ca fɛnnɛ pe lɛgɛrɛ la taga Pɔli wi sɛnrɛ ti na
10 Naa yembinɛ làa kaa wɔ,
le ki yɔngɔlɔ nuŋgba ke ni,
tagafɛnnɛ pè si Pɔli naa Silasi pe torogo,
a pè kari wa Bere ca.
Naa pàa ka saa gbɔn wa,
a pè si kari wa Zhufuye shɛrigo ki ni.
11 Poro jatere wo la yɛngɛ ma wɛ Tesaloniki ca fɛnnɛ Zhufuye poro na.
Pàa yɛnlɛ Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ ti na nawa jɛmbɛ ni.
Pàa pye na Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ ti kara nari cancan pilige pyew,
na kaa pye nda Pɔli wìla pye na yuun pe kan ti yɛn kaselege.
12 A pe lɛgɛrɛ taga Zhezu wi na.
Girɛsi tara fɛnnɛ pe ni,
jɛɛlɛ mɛgbɔgɔ fɛnnɛ pe lɛgɛrɛ la taga Zhezu wi na,
naa nambala lɛgɛrɛ ni.
13 Ɛɛn fɔ,
naa Tesaloniki Zhufuye pàa kaa ki logo ma yo Pɔli wìla pye na Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ ti yari wa Bere,
a pè si kari wa,
ma saa janwa wi yirige wila tinni,
maa sun maa wa pe na.
14 Kona,
a tagafɛnnɛ pè si Pɔli wi torogo le teere wa kɔgɔje kɛɛ ki yeri.
Ɛɛn fɔ,
a Silasi naa Timote poro si koro wa Bere.
15 Mbele pàa kari sa Pɔli wi torogo,
pàa wi torogo ma gbɔn wa Atɛni ca.
Pe sɔngɔrɔsaga,
a Pɔli wì si tunŋgo kan pe yeri ma yo Silasi naa Timote pe fyɛɛlɛ pe pan wi kɔrɔgɔ fyaw.
Pɔli wìla para Atɛni ca fɛnnɛ pe ni
16 Ma Pɔli wi ta wa Atɛni ca wila Silasi naa Timote pe singi,
wi jatere wìla piri wi na fɔ jɛŋgɛ,
naa wìla ki ca ki yan kì yin yarisunndo ti ni we.
17 Wìla pye na yuun Zhufuye pe ni wa shɛrigo ki ni,
naa mbele pe woro Zhufuye mɛɛ pye Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔfɛnnɛ pe ni.
Wìla pye na finli mbele ni wa katoro,
wìla pye na yuun pe ni pilige pyew.
18 Kajɛnmbɛlɛ mbele pe yinri Epikuriye naa Sitoyisiye,
a poro pèle si sɛnrɛ ti lɛ Pɔli wi ni nɛɛ yuun fɔ:
«Ki yogofɔ ŋa,
yiŋgi sɛnrɛ wila yuun?»
A pele nɛɛ yuun fɔ:
«Ki yɛn ndɛɛ wi yɛn na para yarisunndo nambannda ta sɛnrɛ na.»
Katugu Pɔli wìla pye na para Zhezu sɛnrɛ naa kuulo pe yɛnmɛ sɛnrɛ na.
19 Kona,
a pè suu lɛ mɛɛ kari wi ni wa Aropagi,
pe kiti kɔnsaga ye,
ma sho fɔ:
«Nagawa fɔnmbɔ mba maa pi sɛnrɛ yuun,
we mbe ya mboo jɛn le?
20 Katugu maa yaara fɔnndɔ yuun wa we nuŋgbogolo,
we yɛn na jaa mberi kɔrɔ jɛn.»
21 Atɛni ca fɛnnɛ pe ni fuun,
ma pinlɛ nambanmbala mbele pàa pye ma cɛn wa pe ni,
pàa pye na pe wagati wi ni fuun wi piin na nagawa fɔnmbɔ pi sɛnrɛ yuun,
nakoma naa nuru.
22 A Pɔli wì si yiri ma yere wa Aropagi wi ni,
wa janwa wi yɛgɛ sɔgɔwɔ,
ma sho fɔ:
«Atɛni ca fɛnnɛ,
mìgi yan ye yɛn yarisunndo gbɔgɔfɛnnɛ jɛmbɛlɛ yɛgɛ ki ni fuun ni.
23 Naa mì pye na yanri laga ye ca na ye yarisunndo ti wele,
mì yɛrɛ ye saraga wɔsaga nuŋgba yan,
ki yɛn ma yɔnlɔgɔ wa ki na ma yo fɔ:
‹Yarisunŋgo ŋga kii jɛn,
ki saraga wɔsaga.›
Wele!
Ŋa yaa gbogo,
ma si yala,
ye suu jɛn we,
wo sɛnrɛ mila yuun na ye kaan.
24 Yɛnŋɛlɛ le,
lo na lì dunruya wo naa wi nawa yaara ti ni fuun ti da,
lo li yɛn naayeri wo naa tara ti Fɔ.
Li woro ma cɛn wa shɛriyinrɛ nda leele pè kan to ni.
25 Lii jori leele paa gbegele paa yaraga ka kaan li yeri;
katugu lo li maa yinwege ki kaan pe ni fuun pe yeri,
naa wɔnwɔn po naa yaara ti ni fuun ti ni.
26 Lì tara woolo pe ni fuun pe da ma pe yirige naŋa nuŋgba ni,
ma pe tɛgɛ tara ti lagapyew,
ma wagati wi kɔnkɔn pe kan,
ma tara nda pe yaa cɛn ti kɔngɔlɔ ke wɔ faa.
27 Lì ko pye ma,
pe ta paa lo na li yɛn Yɛnŋɛlɛ li lagajaa,
kana pa pe mbe kali yan,
na pe kaa talitali we.
Ma si yala,
li laga si lali wa kpɛ ni we ni,
28 katugu
lo fanŋga na,
yinwege ki yɛn we ni,
we ma si ya na tigile,
we si yɛn.
Yoro jate ye yurukɔɔlɔ pèle ki yo ma yo fɔ:
We yɛn li piile fun.
29 Kì kaa pye we yɛn Yɛnŋɛlɛ li piile,
wee daga mbaa ki jate ndɛɛ li yɛn paa tɛ yarisunŋgo yɛn,
nakoma warifuwe,
nakoma paa sinndɛlɛgɛ yɛn,
nda leele pè tɛ pe kɛyɛn yi ni,
ma yala pe kapyɔ jɛnmɛ naa pe jatere wo ni.
30 Leele pe kambajɛnmɛ wagati ŋa wì toro faa,
Yɛnŋɛlɛ li woro na wo wele naa.
Ɛɛn fɔ,
koni,
li yɛn na leele pe ni fuun pe yinri lagapyew ma yo pe pe kapere ti jɛn peri yaga;
31 katugu lì pilige tɛgɛ,
ŋga ni li yaa ka kiti sinŋɛ kɔn dunruya woo pyew wi na,
naŋa nuŋgba ŋa lì wɔ wo kɛɛ.
Lìgi wogo ki pye maga naga lere pyew wi na,
naa lìgi naŋa wi yɛn maa yirige wa kunwɔ pi ni we.»
32 Naa pàa kuulo pe yɛnmɛ wogo ki logo Pɔli wi yeri,
a pèle si tɛgɛ wi na.
A pèle sho fɔ:
«We yaa ka logo ma yeri naa pilifɔnŋgɔ.»
33 Kona,
a Pɔli wì si yiri wa pe sɔgɔwɔ mɛɛ kari.
34 Konaa ki ni fuun,
a pèle si pinlɛ wi ni,
ma taga Zhezu wi na.
Pe ni,
pàa pye na wa yinri Denisi.
Aropagi kiti kɔnfɛnnɛ wo wa lawi,
naa jɛlɛ wa ni,
pàa pye naa yinri Damari,
ma taga leele pele ni naa.