Pɔli naa Barinabasi pàa Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ yo wa Ikoniyɔmu ca
14
1 Wa Ikoniyɔmu,
a Pɔli naa Barinabasi pè si ye wa shɛrigo ki ni,
paa yɛgɛ ŋga na pege piin faa we,
mɛɛ para paralɔmɔ pa na,
fɔ a Zhufuye poro naa mbele pe woro Zhufuye pe lɛgɛrɛ taga Zhezu wi na.
2 Ɛɛn fɔ,
Zhufuye mbele pe sila taga,
a pè si mbele pe woro Zhufuye pe sun ma pe wa tagafɛnnɛ pe na.
3 Konaa ki ni fuun,
Pɔli naa Barinabasi pàa mɔ wa Ikoniyɔmu.
Pàa kotogo ta na para ma pe jigi wi taga we Fɔ wi na.
We Fɔ wìla pye naga nari fɔ sɛnrɛ nda pàa pye na yuun wi yinmɛ wogo ki na,
ti yɛn kaselege.
Yawa mba wìla kan pe yeri,
a paa kagbɔgɔlɔ naa kafɔnŋgɔlɔ piin pi kala na.
4 A ca woolo pè si kɔn shyɛn.
Pèle la pye Zhufuye pe puŋgo na,
a pèle taga pitunmbolo pe puŋgo na.
5 Zhufuye poro naa mbele pe woro Zhufuye,
naa pe teele pe ni,
pàa pye na pe yɛɛ gbɛgɛlɛ mbe kapege pye Pɔli naa Barinabasi pe na,
mbe pe wa sinndɛɛrɛ ni mbe pe gbo.
6 Naa pàa kaa ki jatere wi ta sanga ŋa ni,
a pè si fe ma kari wa Likawoni tara,
wa Lisiti ca naa Dɛribi ca ki ni,
naa ti kanŋgara na cara ti ni,
7 mɛɛ Zhezu wi Sɛntanra ti yari wa ki lara ti ni fun.
Pɔli naa Barinabasi pàa Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ yo wa Lisiti naa Dɛribi cara ti ni
8 Wa Lisiti,
naŋa wà la pye wa,
wìla pye cɛnsaga sanga pyew;
katugu pàa wi se murugu,
wi sila ya tanga bɔbɔbɔ.
9 Nda Pɔli wìla pye na yuun,
wìla pye nari nuru.
A Pɔli wì suu yɛngɛlɛ ke kan wi na,
ma suu yan tagawa yɛn wi ni mbe ya mbe sagala.
10 Kona,
a wì sigi yo naŋa wi kan ŋgbanga ma yo fɔ:
«Yiri ma yere ma sin ma tɔɔrɔ ti na!»
A naŋa wì si yew ma kan wi tɔɔrɔ ti na,
nɛɛ tanri.
11 Naa janwa wìla kaa Pɔli kapyege ki yan,
a pè si jɔrɔgɔ ŋgbanga Likawoni fɛnnɛ sɛnrɛ ti ni ma yo fɔ:
«Yarisunndo tà kanŋga leele ma pan laga we sɔgɔwɔ.»
12 A pe nɛɛ Barinabasi yinri Zusi,
nɛɛ Pɔli wo yinri Ɛrimɛsi,
katugu wo wìla pye na para.
13 Zusi gbɔgɔgo ŋga kìla pye wa ca ki yesaga ki na,
wi saraga wɔfɔ wìla pan napɛnɛ ni wa yeyɔnrɔ ti na,
pàa pe fere tige fyɛɛnrɛ ni.
Wìla pye na jaa,
wo naa janwa wi ni,
mbe saraga wɔ Barinabasi naa Pɔli pe yeri.
14 Naa pitunmbolo pe shyɛnmɛ,
Barinabasi naa Pɔli,
pàa kaa ko logo ma,
a pè si pe yaripɔrɔ ti walagi maga naga fɔ pè je ki na,
mɛɛ fe ma ye wa janwa wi sɔgɔwɔ,
mɛɛ gbele ŋgbanga ma yo fɔ:
15 «We wɛnnɛ,
yiŋgi na,
a ye nɛɛ ko piin?
We yɛn leele fun paa ye yɛn.
Sɛntanra to wè pan mbe kan ye yeri,
nɛɛ ye yinri ma yo ye puŋgo le ki yarijagara nda ti ni,
ye ye yɛɛ kan Yɛnŋɛlɛ na yinwege wolo li yeri,
lo lì naayeri,
naa tara,
naa kɔgɔje,
naa ti nawa yaara ti ni fuun ti da.
16 Wagati ŋa fuun wì toro wi ni,
Yɛnŋɛlɛ làa cɛngɛlɛ woolo pe ni fuun pe yaga paa kee wa pe yɛɛ nandanwa kala koŋgolo ke ni.
17 Ma si yala,
lì li yɛɛ cɛnlɔmɔ pi naga wa kajɛŋgɛ ŋga fuun li maa piin ki ni.
Li ma tisaga ki kan ye yeri ma yiri wa yɛnŋɛlɛ na,
ma yarilire kan ye yeri ti wagati wi na,
ma yaakara lɛgɛrɛ kan ye yeri ma ye nawa pi yin nayinmɛ ni.»
18 Ali pitunmbolo pe yogo konaa ki ni fuun,
pe sila ya mbe janwa wi yerege wiga ka saraga wɔ pe yeri.
19 A Zhufuye pèle si yiri wa Pisidi tara,
wa Antiyɔshi naa Ikoniyɔmu cara ti ni ma pan,
mɛɛ janwa wi jatere wi wa maa kanŋga pe na.
A pè si Pɔli wi wa sinndɛɛrɛ ni mboo gbo,
mɛɛ wi tilele ma yiri wi ni wa kayege,
katugu pàa ki yan ndɛɛ wì ku.
20 Ɛɛn fɔ,
naa tagafɛnnɛ pàa ka saa gbogolo maa maga sanga ŋa ni,
a wì si yiri ma ye wa ca nawa.
Ki goto pinliwɛ pi ni,
a wo naa Barinabasi pè si yiri wa ma kari wa Dɛribi.
Pɔli naa Barinabasi pe sɔngɔrɔmɔ wa Antiyɔshi ca, wa Siri tara
21 A Pɔli naa Barinabasi pè si Sɛntanra ti yari wa Dɛribi ca nawa ma tagafɛnnɛ lɛgɛrɛ ta wa.
Ko puŋgo na,
a pè si sɔngɔrɔ wa Lisiti,
naa Ikoniyɔmu,
naa Antiyɔshi cara ti ni,
wa Pisidi tara.
22 Pàa pye na tagafɛnnɛ pe kotogo kanni na pe yɛrɛgi ma yo pe koro wa tagawa pi ni,
nɛɛ pe piin fɔ:
«Ki daga jɔlɔgɔ lɛgɛrɛ mbe we ta,
sanni we sa ye wa Yɛnŋɛlɛ li wunluwɔ pi ni.»
23 A pè si lelɛɛlɛ tɛgɛtɛgɛ legilizi nuŋgba nuŋgba pyew wi ni.
Naa pàa kaa yeŋge le ma Yɛnŋɛlɛ li yɛnri,
a pè si pe le we Fɔ wi kɛɛ,
wo ŋa pàa taga wi na we.
24 Ko puŋgo na,
a pè si Pisidi tara ti kɔn ma yiri,
mɛɛ gbɔn wa Panfili tara.
25 A pè si Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ ti yo wa Pɛrizhi ca,
kona,
mɛɛ kari wa Atali ca.
26 Wama,
a pè si ye tɔnmɔkɔrɔ ka ni mɛɛ kari wa Antiyɔshi,
wa Siri tara.
Pa pàa pe le Yɛnŋɛlɛ kɛɛ wa ki ca ki ni,
jaŋgo li yinmɛ tirige pe na tunŋgo ŋga pàa pye ma yɔn fili makɔ ki kala na.
27 Naa pàa ka saa gbɔn wa Antiyɔshi,
a pè si tagafɛnnɛ pe gbogolo.
Kagala ŋgele Yɛnŋɛlɛ làa pe saga,
a pè pye,
konaa làa tagawa konɔ li yɛngɛ mbele pe woro Zhufuye pe kan yɛgɛ ŋga na pe ta pe taga,
a pè si ke yɛgɛ yo ma pe kan.
28 A pè si koro wa tagafɛnnɛ pe ni,
ma wagati titɔnlɔwɔ pye wa pe ni.