Zhezu wi yɛn kologo, ŋga ki maa kee wa we To Yɛnŋɛlɛ li tanla
14
1 A Zhezu wì si pe pye fɔ:
«Yaga ka ye jatere wi pinri yɛɛ na.
Ye taga Yɛnŋɛlɛ li na,
ye taga na na fun.
2 Cɛnsara lɛgɛrɛ wa na To wi go.
Ki pye ki woro kaselege,
mi se jɛn naga yo ye kan.
Mila kee sa laga gbegele wa ye kan.
3 Na mi ka sa laga ki gbegele ye kan,
pa mi yaa sɔngɔrɔ mbe pan mbe ye lɛ,
jaŋgo mi yɛn laga ŋga na,
yoro fun ye pye wa.
4 Mila kee laga ŋga na,
yège konɔ li jɛn.»
5 A Toma suu pye fɔ:
«We Fɔ,
wee ma karisaga ki jɛn,
we yaa pye mɛlɛ sigi konɔ li jɛn?»
6 A Zhezu wì suu pye fɔ:
«Muwi mi yɛn konɔ,
naa kaselege,
konaa yinwege ye.
Lere wo wa se ya gbɔn wa na To wi na mi puŋgo na.
7 Ndɛɛ ki pye yanla jɛn,
anmɛ yanla To wi jɛn fun.
Mbege lɛ yiŋgɔ wo na,
yòo jɛn,
maa yan.»
8 A Filipu wì suu pye fɔ:
«We Fɔ,
ma To wi naga we na,
pa ko yaa we bɔ.»
9 A Zhezu wì suu pye fɔ:
«Filipu,
wagati titɔnlɔwɔ ŋa fuun mì pye ye ni,
ali bere ma fanla yan jate!
Lere ŋa fuun wìlan yan,
wo na To wi yan.
Mɛlɛ,
a mà sho fɔ:
‹Ma To wi naga we na?›
10 Mɛɛ taga ki na mbe yo mi yɛn na To wi ni,
a na To fun wi yɛn na ni?
Sɛnrɛ nda fuun mila yuun ye kan,
mi woro nari yuun na yɛɛ fanŋga.
Ɛɛn fɔ,
na To ŋa wi yɛn na ni,
wo wila wi kapyegele ke piin.
11 Ye taga na na,
yege jɛn ye yo mi yɛn na To wi ni,
na To fun wi yɛn na ni.
Na yee taga na na,
na sɛnyoro to kala na,
ye taga na na kafɔnŋgɔlɔ ŋgele mì pye yè yan koro kala na.
12 Kaselege ko na,
mila ki yuun ye kan,
lere ŋa ka taga na na,
kapyegele ŋgele mila piin,
ki fɔ wi yaa kaa ke si piin.
Mbe kaa kele piin tugbɔŋgɔlɔ naa mbe wɛ koro na yɛrɛ,
katugu mila kee na To wi kɔrɔgɔ.
13 Yaraga ŋga fuun ye mbe yɛnri wi yeri na mɛgɛ ki na,
mi yaa ki pye mbe ye kan,
jaŋgo Tofɔ wi gbɔgɔwɔ ta Pinambyɔ wi kala na.
14 Na yaga yaraga ka yɛnri na mɛgɛ ki na,
mi yaa ki kan ye yeri.»
Zhezu wìla Yinnɛkpoyi li panga ki yɔn fɔlɔ kɔn
15 «Na mi ka pye mbe ye ndanla,
pa ye yaa la tanri na ŋgasegele ke na.
16 Mi yaa na To wi yɛnri,
wi yaa Sagafɔ torogo ye kan,
wi yaa koro ye ni sanga pyew.
17 Wo wi yɛn Yinnɛ na li maa kaselege yuun we,
dunruya woolo pe se ya mbeli ta;
katugu pe woro nali yaan,
pee sili jɛn.
Ɛɛn fɔ,
yoro wo na,
yèli jɛn;
katugu li yɛn ye ni,
li yaa ka pye wa ye nawa.
18 «Mi se ka ye yaga paa pijiriwele yɛn,
mi yaa ka pan ye kɔrɔgɔ.
19 Sanni jɛnri,
dunruya woolo pe sanla yan naa.
Ɛɛn fɔ,
yoro wo na,
ye yaa kanla yan,
katugu mi yɛn yinwege na,
yoro fun ye yaa ka pye yinwege na.
20 Na ki pilige kiga ka gbɔn,
ye yaa ki jɛn mbe yo mi yɛn na To wi ni,
yoro ye yɛn na ni,
a mi fun mi yɛn ye ni.
21 «Lere ŋa wilan ŋgasegele ke yigi na tanri ke na,
wo mi yɛn ma ndanla.
Mi yɛn ma ŋa ndanla,
wo yaa na To wi ndanla,
mi fun wi yaa na ndanla,
mi yaa kanla yɛɛ naga wi na.»
22 Zhude,
ŋa pe sila pye na yinri Izikariyɔti,
a wo suu yewe ma yo:
«We Fɔ,
yiŋgi na ma yaa sɔɔn yɛɛ naga woro na,
mɛɛ yaa sɔɔn yɛɛ naga dunruya woolo poro na?»
23 A Zhezu wì suu pye fɔ:
«Mi yɛn ma lere ŋa ndanla,
wi yaa lanla sɛnrɛ ti nuru.
Wi yaa na To wi ndanla.
Mi naa na To wi ni,
we yaa pan wi kɔrɔgɔ mbe koro wi ni.
24 Mi woro ma lere ŋa ndanla,
wo nala sɛnrɛ ti logo.
Sɛnrɛ nda yaa nuru na yeri mila yuun,
mi na woro ma,
na To ŋa wìlan tun,
pa tila yinrigi wa wi yeri.
25 «Mìgi kagala ke yo ye kan mala ta laga ye sɔgɔwɔ.
26 Ɛɛn fɔ,
na To wi yaa Sagafɔ ŋa torogo ye kan na mɛgɛ ki na,
Yinnɛkpoyi le,
lo li yaa ye naga kala li ni fuun li ni,
mbe ye nawa to kagala ŋgele fuun mì yo ma ye kan ke na.
27 «Mi yɛn na yɛyinŋge kaan ye yeri.
Na yɛyinŋge ko mì kan ye yeri.
Mi sigi kan ye yeri paa yɛgɛ ŋga na dunruya woolo pe maa ki kaan.
Yaga ka ye jatere wi piri ye yɛɛ na,
yaga si ka fyɛ.
28 Yège logo ma yo mìgi yo ye kan fɔ:
‹Mila kee,
ɛɛn fɔ,
mi yaa ka sɔngɔrɔ mbe pan ye kɔrɔgɔ.›
Na mi ka pye mbe ye ndanla,
pa ye yaa la yɔgɔri mbege jɛn mbe yo mila kee na To wi kɔrɔgɔ,
katugu na To wì gbɔgɔ ma wɛ na na.
29 Mìgi kagala ke yo ye kan yiŋgɔ sanni ke ka sa pye,
jaŋgo na kaga ka pye,
ye taga na na.
30 Mi se sɛnlɛgɛrɛ yo mbe ye kan naa,
katugu dunruya ŋa wi to wila paan.
Yawa kpɛ woro wi ni na na.
31 Ɛɛn fɔ,
ki daga dunruya woolo pege jɛn na To wi yɛn mala ndanla,
fɔ ŋga na To wì yo mbe pye ko mila piin.
Ye yiri na we kari.»