Zhezu wìla para Samari tara fɛnnɛ jɔ wa ni
4
1 Ko puŋgo na,
a Fariziye pè sigi logo ma yo Zhezu wìla pye na fɔrɔgɔfɛnnɛ lɛgɛrɛ taa na pe batize ma wɛ Zhan wi na.
2 Ma si yala,
Zhezu wo jate ma wila pye na leele pe batize.
Ɛɛn fɔ,
wi fɔrɔgɔfɛnnɛ poro pàa pye na pe batize.
3 Naa Zhezu wìla kaa ki wogo ki logo,
a wì si yiri wa Zhude tara mɛɛ sɔngɔrɔ wa Galile tara.
4 Wi karisaga,
kila daga wi Samari tara ti pari wi kari.
5 A wì si saa gbɔn Samari tara ca ka ni,
pege yinri Sikari.
Zhakɔbu wìla kɛrɛ nda kan wi pinambyɔ Zhozɛfu wi yeri,
pa ki ca kìla pye wa ti tanla.
6 Pa Zhakɔbu kɔlɔ wìla pye wa ki laga ki na.
Naa Zhezu wìla kaa tanga ma te,
a wì si saa cɛn wa ki kɔlɔ wi yɔn na.
Yɔnlɔfugo sanga la wi.
7 A Samari tara fɛnnɛ jɔ wà si pan mbe ko,
a Zhezu wì suu pye fɔ:
«Tɔnmɔ pa kan na yeri mbe wɔ.»
8 Ko sanga wo ni,
Zhezu wi fɔrɔgɔfɛnnɛ pàa kari wa ca nawa sa yaakara lɔ.
9 A Samari tara fɛnnɛ jɔ wì si Zhezu wi pye ma yo fɔ:
«A!
Mboro yɛn Zhufuye woo,
muu yɛn Samari tara fɛnnɛ woo,
mɛlɛ,
a ma nɛɛ tɔnmɔ yɛnri na yeri?»
Jɛlɛ wìla ko yo ma,
katugu Zhufuye pe sila pye na yɛnlɛgi mbaa kanuŋgbaŋga piin Samari tara fɛnnɛ pe ni.
10 A Zhezu wì suu pye fɔ:
«Ndɛɛ ki pye Yɛnŋɛlɛ li yarikanga maga jɛn,
konaa ŋa wila ma yɛnri tɔnmɔ pi ni mboo wɔ,
ndɛɛ ki pye maa jɛn fun,
mboro ma jɛn na wo yɛnri tɔnmɔ ni,
wi jɛn na yinwege tɔnmɔ kan ma yeri.»
11 A jɛlɛ wì suu pye fɔ:
«Na fɔ,
kɔlɔ yarikogo woro ma yeri,
kɔlɔ jate wi yɛn ma jugo.
Ki yinwege tɔnmɔ ma yaa pi ta se suu ko?
12 We tɛlɛ Zhakɔbu wo wìgi kɔlɔ ŋa wi kan we yeri.
Wo jate wùu tɔnmɔ pa wɔ.
A wi piile naa wi yaayoro tì pa wɔ.
Maa ki sɔnri ndɛɛ ma wɛ Zhakɔbu wi na wi le?»
13 A Zhezu wì suu pye fɔ:
«Lere ŋa fuun wila ki tɔnmɔ mba pi woo,
wɔgɔ yaa kaa yigi naa fɔnŋgɔ.
14 Ɛɛn fɔ,
tɔnmɔ mba mi yaa kan,
ŋa ka pa wɔ,
wɔgɔ soo yigi naa fyew;
katugu tɔnmɔ mba mi yaa kan wi yeri,
pi yaa kanŋga mbe pye pulugo wa wi ni mbaa fuun mbe yinwege mbakɔgɔ ki kan wi yeri.»
15 A jɛlɛ wì suu pye fɔ:
«Na Fɔ,
ki tɔnmɔ pa kan na yeri mboo wɔ,
jaŋgo wɔgɔ ka kanla yigi naa,
mbe sɔngɔrɔ mbe pan mbe ko laga naa!»
16 A Zhezu wì suu pye fɔ:
«Kari ma sɔɔn pɔlɔ wi yeri ye pan laga!»
17 A jɛlɛ wì suu pye fɔ:
«Naŋa woro na yeri.»
A Zhezu wì suu pye fɔ:
«Kaselege ko mà yo ma yo naŋa woro ma yeri;
18 katugu naŋa kaŋgurugo wo mà cɛn wi yeri.
Ma yɛn ŋa yeri yiŋgɔ,
ma pɔlɔ ma.
Kaselege mà yo.»
19 A jɛlɛ wì suu pye fɔ:
«Na Fɔ,
mɔ̀ɔ wele mɔɔ yan,
Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ wo wawi mboro.
20 Faa woro Samari tara fɛnnɛ pa we tɛlɛye pàa pye na Yɛnŋɛlɛ li gbogo laga ki yanwiga ŋga ki na.
Ɛɛn fɔ,
yoro Zhufuye wele,
ye ma yo laga ŋga leele pe daga mbaa Yɛnŋɛlɛ li gbogo,
ko ki yɛn Zheruzalɛmu we?»
21 A Zhezu wì suu yɔn sogo ma yo fɔ:
«Jɛlɛ,
taga sɛnrɛ nda mi yaa yo ti na!
Wagati wa na paan,
ye yaa kaa Yɛnŋɛlɛ na li yɛn To li gbogo,
ki se kaa piin laga ki yanwiga ŋga ko na,
nakoma wa Zheruzalɛmu.
Ki kala na,
leele pe maa Yɛnŋɛlɛ li gbogo laga ŋga na ko woro yaraga.
22 Yoro Samari tara fɛnnɛ wele,
ŋga ye maa gbogo,
ye sigi jɛn.
Woro Zhufuye,
ŋga we maa gbogo wège jɛn;
katugu wège jɛn ma yo pa shɔwɔ pì yiri wa Zhufuye pe yeri.
23 Ɛɛn fɔ,
wagati wa na paan,
ki wagati wì gbɔn makɔ yɛrɛ,
Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔfɛnnɛ jɛmbɛlɛ pe yaa kaa li gbogo yinnɛ naa kaselege ni;
katugu mbele pe maa li gbogo ko gbɔgɔlɔmɔ po na,
poro li yɛn na jaa.
24 Yɛnŋɛlɛ li yɛn yinnɛ.
Ki kala na,
mbele paa li gbogo,
ki daga paa li gbogo yinnɛ naa kaselege ni.»
25 Kona,
a jɛlɛ wì suu pye fɔ:
«Mìgi jɛn ma yo Mɛsi wi yaa ka pan,
Mɛsi ko kɔrɔ wo ŋa Shɔfɔ.
Na wiga ka pan,
wi yaa ka kagala ke ni fuun ke yɛgɛ yo mbe we kan.»
26 A Zhezu wì suu pye fɔ:
«Mi ŋa mila para ma ni,
muwi.»
27 Ko sanga wo ni,
a Zhezu wi fɔrɔgɔfɛnnɛ pè si sɔngɔrɔ ma gbɔn le wi na.
Naa pàa kaa wi yan wila para jɛlɛ wi ni,
a kì si pe pari.
Ɛɛn fɔ,
wa kpɛ sila ya mboo yewe mbe yo fɔ:
«Yiŋgi maa jaa wi yeri?
Nakoma yiŋgi na ma nɛɛ para ki jɛlɛ ŋa wi ni?»
28 Kona,
a jɛlɛ wì suu cɔkogo ki yaga le mɛɛ sɔngɔrɔ wa ca,
ma saa ki yo ca woolo pe kan fɔ:
29 «Ye pan ye sa naŋa wa wele!
Kagala ŋgele fuun mì pye,
wì ke ni fuun ke yo mala kan.
Ye yo Kirisi wo ma?»
30 Kona,
a leele pè si yiri wa ca nɛɛ kee Zhezu wi kɔrɔgɔ.
31 Ko sanga wo ni,
Zhezu wi fɔrɔgɔfɛnnɛ pàa pye naa yɛnri na yuun fɔ:
«We nagafɔ,
pan ma ka ma!»
32 Ɛɛn fɔ,
a Zhezu wì si pe pye fɔ:
«Yaakara ta yɛn na yeri mbe ka,
nda yee jɛn.»
33 Kona,
a fɔrɔgɔfɛnnɛ pe nɛɛ pe yɛɛ yewe na yuun fɔ:
«Lere wa pan ma yaakara kan wi yeri wi le?»
34 A Zhezu wì si pe pye fɔ:
«Na yaakara to ti yɛn mbaa na tunvɔ wi nandanwa kala li piin,
mbe tunŋgo ŋga wì kan na yeri ki pye mbege yɔn fili.
35 Yoro wo na,
ye maa ki yuun ma yo fɔ:
Kì koro yeŋge tijɛrɛ yarilire ti kɔnsanga wii gbɔn.
Ɛɛn fɔ,
mila ki yuun ye kan,
ye yɛgɛ yirige ye kɛɛrɛ ti wele.
Yarilire ti lɛ makɔ.
Ti kɔnsanga wì gbɔn.
36 Ŋa wila yarilire ti kɔɔn,
wila wi sara wi taa makɔ na yarilire ti gbogolo,
nda ti yɛn yinwege mbakɔgɔ woro,
jaŋgo yarilire lugufɔ wo naa ti kɔnfɔ wi ni,
pe pinlɛ paa yɔgɔri ja.
37 Yomiyɛlɛ na pe maa waa ma yo fɔ:
‹Wa ma yarilire ti lugu,
wa ma kaa ti kɔn,›
li yɛn kaselege.
38 Ko ki yɛn paa ye wogo ki yɛn.
Kɛrɛ nda yee ti tunŋgo pye,
mì ye tun ye sari yarilire ti kɔn.
Pele wɛlɛ pàa ti tunŋgo pye,
a yoro nɛɛ tɔnli taa wa pe tunŋgo ki ni.»
39 Ki Samari ca woolo pe lɛgɛrɛ la taga Zhezu wi na,
jɛlɛ wìla sɛnrɛ nda yo ti kala na,
fɔ:
Kagala ŋgele fuun mì pye,
wì ke yo mala kan.
40 Naa ki ca woolo pàa kaa saa gbɔn wa Zhezu wi na,
a pè suu yɛnri ma yo wi koro wa pe ni.
A Zhezu wì si koro wa pe ni ma piliye shyɛn pye wa.
41 A leele pèle taga Zhezu wi na naa lɛgɛrɛ ma wɛ koŋgbanmbala pe na,
sɛnrɛ nda wìla pye na yuun ti kala na.
42 A pe nɛɛ jɛlɛ wi piin fɔ:
«Yiŋgɔ sɛnrɛ nda mà yo,
to nuŋgba ma ti ti wè taga wi na.
Ɛɛn fɔ,
woro jate wòo sɛnyoro ti logo we yɛ.
Wège jɛn ma yo kaselege wo wi yɛn dunruya woolo pe Shɔfɔ we.»
Zhezu wìla legbɔɔ wa pinambyɔ sagala
43 Naa Zhezu wìla kaa piliye shyɛn pye wa ki laga ki na,
a wì si yiri wa,
mɛɛ kari wa Galile tara.
44 Katugu Zhezu wo jate wìla ki yo ma yo fɔ:
«Paa la Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ wi gbogo wa wi tara jate ti ni
45 Naa wìla kaa saa gbɔn wa Galile tara,
a ki tara woolo pè suu yigi fɔ jɛŋgɛ;
katugu poro fun pàa kari wa Zheruzalɛmu Paki fɛti wi na,
kafɔnŋgɔlɔ ŋgele Zhezu wìla pye,
pàa ke yan.
46 A wì si kari naa wa Kana,
wa Galile tara.
Pa wìla tɔnmɔ pi kanŋga duvɛn wa ki ca ki ni.
Gboforonɛri wi legbɔɔ wà la pye wa ki laga ki na,
wi pinambyɔ la pye na yaa wa Kapɛrinawu ca.
47 Naa ki legbɔɔ wìla kaa ki logo ma yo Zhezu wì yiri wa Zhude tara ma pan wa Galile tara,
a wì si kari wi kɔrɔgɔ,
ma saa wi yɛnri ma yo wi kari wa Kapɛrinawu,
wi saa pinambyɔ wi sagala wi kan,
wo la pye na kuun.
48 A Zhezu wì suu pye fɔ:
«Na ye woro na kafɔnŋgɔlɔ naa kagbɔgɔlɔ yaan,
ye se yɛnlɛ mbe taga na na fyew.»
49 A legbɔɔ wì suu yɔn sogo ma yo fɔ:
«Na Fɔ,
shokari wa na go,
sanni na pinambyɔ wi sa ku.»
50 A Zhezu wì suu pye fɔ:
«Ta kee,
ma pinambyɔ wì sagala!»
A ki naŋa wì si taga Zhezu wi sɛnrɛ ti na,
mɛɛ kari.
51 Maa ta wa konɔ wila kee,
a wi tunmbyeele pè si pan maa fili,
ma suu pye fɔ:
«Ma pinambyɔ wì sagala.»
52 A wì si pe yewe wi pinambyɔ wìla sagala wagati ŋa ni wi ni.
A tunmbyeele pè suu pye fɔ:
«Yunmbaan yɔnlɔparaga ki na,
a wi witiwɛrɛwɛ pì si kɔ.»
53 Kona,
tofɔ wì sigi jɛn ma yo ko wagati wowi Zhezu wìla wi pye ma yo wi pinambyɔ wì sagala.
Wo naa wi go woolo pe ni fuun pe ni,
pè si taga Zhezu wi na.
54 Ko kìla pye Zhezu wi kafɔnnɔ shyɛn wolo na wìla pye,
naa wìla yiri wa Zhude tara ma sɔngɔrɔ wa Galile tara we.