Pàa kari Zhezu wi ni wa Pilati wi yeri
23
1 A janwa wi ni fuun wì si yiri,
mɛɛ kari Zhezu wi ni wa kumanda Pilati wi yeri.
2 Wama,
a pe nɛɛ baga wi na,
na yuun fɔ:
«Wè saa ki naŋa ŋa wi ta wi yɛn na we tara woolo pe fanla na pe punŋgu,
ma yo pe yiri pe je paga kaa wunlumbolo to wi nizara wi woo.
Wì yo wo jate wi yɛn Kirisi,
fɔ wi yɛn wunlunaŋa wa.»
3 Kona,
a Pilati wì suu yewe ma yo fɔ:
«Mboro ma yɛn Zhufuye pe wunlunaŋa we le?»
A Zhezu wì suu pye fɔ:
«Koyi ŋga mà yo we.»
4 A Pilati wì si saraga wɔfɛnnɛ teele poro naa janwa wi pye fɔ:
«Mii kajɔɔgɔ kpɛ yan ki naŋa ŋa wi na.»
5 Ɛɛn fɔ,
a pè si yanra sɛnrɛ nuŋgba ti na,
ma yo fɔ:
«Wi yɛn na leele pe sunnu na pe waa wi nagawa sɛnrɛ ti ni.
Wìgi lɛ wa Galile tara,
ma toro fɔ wa Zhude tara ti ni fuun ti ni,
ma pan ma gbɔn fɔ lagamɛ.»
Pàa kari Zhezu wi ni wa Erɔdi yeri
6 Naa Pilati wìla kaa Galile mɛgɛ ki logo,
a wì si pe yewe,
na kaa pye Zhezu wi yɛn Galile tara fɛnnɛ woo.
7 Naa wìla kaa ki logo ma yo Erɔdi wìla pye tara nda go na pa Zhezu wìla yiri wa,
a wì suu torogo wa Erɔdi wi yeri.
Ki piliye yi ni,
kìla yala Erɔdi wìla pye wa Zheruzalɛmu fun.
8 Naa Erɔdi wìla kaa Zhezu wi yan sanga ŋa ni,
a kì si tanla wi ni fɔ jɛŋgɛ;
katugu wìla Zhezu wi tinmɛ ta,
nɛɛ ki jaa mboo yan yɛnlɛ ni maga yigi fɔ wagati titɔnlɔwɔ ni.
Wìla pye naga jate mboo yan wila kafɔnnɔ la piin.
9 Wìla Zhezu wi yewe maa jogori sɛnlɛgɛrɛ ni.
Ɛɛn fɔ,
Zhezu wi sila wi yɔn sogo sɛnpyɔ nuŋgba ni.
10 Saraga wɔfɛnnɛ teele poro naa lasiri sɛwɛ jɛnfɛnnɛ pe ni,
pàa pye ma yere wa,
na baga wi na ŋgbanga.
11 A Erɔdi wo naa wi sorodasheele pe ni,
pe nɛɛ wi tifaga,
na tɛgɛ wi na,
mɛɛ wunlumbolo yaripɔgɔ tiyɔngɔ ka le wi kan,
mɛɛ wi sɔngɔrɔ naa wa Pilati wi yeri.
12 Ki pilige ki ni,
Erɔdi naa Pilati pàa wɛɛnrɛ le pe yɛɛ ni.
Ma si yala,
pàa pye ma pe yɛɛ mbɛn faa.
Pàa yo pe Zhezu wi gbo
13 A Pilati wì si saraga wɔfɛnnɛ teele poro naa fanŋga fɛnnɛ pe yeri,
naa leele sanmbala pe ni ma pe gbogolo,
14 mɛɛ pe pye fɔ:
«Ki naŋa ŋa,
yè pan wi ni na kɔrɔgɔ ma pan mala pye ma yo wi yɛn na leele pe fanla.
Wi si ŋa,
mùu yewe ye ni fuun ye yɛgɛ na.
Kapere nda fuun yè baga wi na ma yo wì pye,
mii ka yan wì pye.
15 Erɔdi fun,
wii kapege jɛn wi na,
ŋga wì pye;
katugu wùu sɔngɔrɔ laga we kan.
Yege wele,
wii kala la pye,
na li daga poo gbo.
16 Ki kala na,
mi yaa ti poo gbɔn sapige ni,
mbe suu wa.»
17 [Kìla pye Paki fɛti pyew,
Pilati wila daga mbe kasopiile nuŋgba wa pe kan.]
18 Ɛɛn fɔ,
a pe ni fuun pe nɛɛ gbele ŋgbanga ja,
na yuun fɔ:
«Ki naŋa ŋa wo kan poo gbo,
ma Barabasi wo wa!»
19 Ma si yala,
Barabasi wo la ye wa kaso,
katugu wìla yiri ma je wa ca nawa,
ma lere gbo.
20 Pilati wo la pye naga jaa mbe Zhezu wo wa.
A wì si sɛnrɛ ti lɛ naa,
ma para janwa wi ni.
21 Ɛɛn fɔ,
a pè si gbele ŋgbanga maa pye fɔ:
«Wi kan tiparaga na!
Wi kan tiparaga na!»
22 A Pilati wì si sɛnrɛ ti lɛ naa taanri wogo ki na,
mɛɛ pe yewe ma yo fɔ:
«Yiŋgi kapege wì pye!
Mii kala la jɛn wi na,
na li daga poo gbo.
Ki kala na,
mi yaa ti poo gbɔn sapige ni,
mbe suu wa.»
23 Ɛɛn fɔ,
a pè si koro na gbele naa ŋgbanga,
ma yo pe Zhezu wi kan tiparaga na,
a gbelege ŋgbanga kì si fanŋga ta Pilati wi na.
24 Kì kaa pye ma,
a Pilati wì si yere ki yerewe mbe ŋga pàa pye na jaa ki pye.
25 Ŋa wìla yiri ma je ma lere gbo,
a pòo le kaso,
a wì si wo wa,
wo ŋa pàa pye na jaa we.
A wì si Zhezu wo le pe kɛɛ poo pye pe pyewe.
Pàa Zhezu wi kan tiparaga na
26 Naa pàa kaa na kee Zhezu wi ni,
a pè si fili Sirɛni ca fɛnnɛ naŋa wa ni.
Wìla yiri kɛrɛ na paan.
Pàa pye naa yinri Simɔ.
A pè si wo yigi ma yo wi Zhezu wi tiparaga ki tugo wi taga ki ni wi puŋgo na.
27 Janwa gbɔlɔ là la taga Zhezu wi na konaa jɛɛlɛ lɛgɛrɛ pele ni.
Ki jɛɛlɛ pàa pye na gbele na kawa Zhezu wi kala na.
28 A Zhezu wì si wa ma kanŋga,
mɛɛ pe pye fɔ:
«Yoro Zheruzalɛmu jɛɛlɛ wele,
yaga kaa gbele mi kala na.
Yaa gbele ye yɛɛ wogo konaa ye piile wogo ko kala na.
29 Katugu piliye ya wa na paan,
pe yaa kaa yuun fɔ:
‹Jɛɛlɛ mbele pe woro na siin,
naa mbele pe fa se faa konaa mbele pe fa yinnɛ kan piile yeri,
fɛrɛwɛ yɛn pe woo.›
30 Kona,
leele pe yaa kaa ki yuun yanwira ti kan fɔ:
Yanwira,
ye toori we na;
mbaa ki yuun tinndiye pe kan fɔ:
Ye we lara!
31 Na pe kaa ki piin tige tipirige ko na yɛɛn,
tiwaga ko wogo ko yaa ka pye mɛlɛ?»
32 Pàa kari nambala kapere pyefɛnnɛ shyɛn ni fun,
mbe sa pe pinlɛ mbe pe gbo ja Zhezu wi ni.
33 Naa pàa ka saa gbɔn wa laga ŋga pàa pye na yinri «Yuŋgɔrɔgɔ laga»
ki na,
a pè si Zhezu wi kan wa tiparaga ki na konaa kapere pyefɛnnɛ shyɛn pe ni.
Nuŋgba la pye Zhezu wi kalige kɛɛ ki na,
sanŋa wìla pye wi kamɛŋgɛ kɛɛ ki na.
34 A Zhezu wì sho fɔ:
«Na To,
pe kapere ti kala yaga pe na,
katugu ŋga paa piin pe sigi jɛn.»
A pè si pɛtɛ gbɔn wi yaripɔrɔ ti na,
mɛɛ ti yɛɛlɛ pe yɛɛ na.
35 Leele pe ni fuun pàa pye ma yere wa na wele.
Zhufuye teele pàa pye na tɛgɛ wi na,
nɛɛ yuun fɔ:
«Ye wele,
wì pele shɔ!
Yiŋgɔ wuu yɛɛ shɔ ye,
na kaa pye wo wi yɛn Kirisi,
ŋa Yɛnŋɛlɛ lì wɔ we!»
36 Sorodasheele fun pàa pye na tɛgɛ wi na.
Pàa fulo wa wi tanla ma duvɛn tangara kan wi yeri wuu wɔ,
37 nɛɛ wi piin fɔ:
«Na kaa pye mboro ma yɛn Zhufuye pe wunlunaŋa,
ma yɛɛ shɔ ye!»
38 Pàa ki yɔnlɔgɔ wa Zhezu wi tiparaga ki go na ma yo fɔ:
«Ŋa yɛɛn,
wo wi yɛn Zhufuye pe wunlunaŋa we.»
39 Kapere pyefɛnnɛ mbele pàa kan tipaara ti na,
nuŋgba la pye naa tegele na yuun fɔ:
«Mboro ma ma yɛn Kirisi we!
Ma yɛɛ shɔ,
ma we shɔ fun ye!»
40 Ɛɛn fɔ,
a kapere pyefɔ sanŋa wì si gbanla wi nimbye wi na,
ma yo fɔ:
«Mboro ŋa maa ki jɔlɔgɔ cɛnlɛ nuŋgba ki jɔlɔ,
ma woro na fyɛ Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ.
41 Woro wo na,
ndɛ ki daga we ni,
katugu kapere nda wè pye to jɔlɔgɔ ko we yɛn ki na.
Ɛɛn fɔ,
ki naŋa ŋa,
wii kapege ka kpɛ pye.»
42 Ko puŋgo na,
a wì si Zhezu wi pye fɔ:
«Zhezu,
na maga ka pan mbe cɛn wa ma wunluwɔ pi ni sanga ŋa ni,
ma nawa to na na!»
43 A Zhezu wì suu yɔn sogo ma yo fɔ:
«Kaselege ko na,
mila ki yuun ma kan,
nala ma yaa pye na ni wa Yɛnŋɛlɛ li lajɛŋgɛ ki ni
Zhezu wi kunwɔ we
44-45 Yɔnlɔfugo ko kìla pye na kee sa gbɔn,
a yɔnlɔ kì si ye.
A wɔwɔ pì si ye wa ki tara ti lagapyew ki ni,
fɔ ma saa gbɔn yɔnlɔparaga ki na.
Paraga ŋga pàa pɔ ma shɛrigo gbɔgɔ ki kɔn shyɛn,
a kì si wali wa ki nandogomɔ.
46 A Zhezu wì si gbele ŋgbanga ma yo fɔ:
Na To,
mila na yinnɛ li nii ma kɛɛ.
Naa wìla kaa to yo, a wì si ku.
47 Naa Ɔrɔmu tara sorodasheele tojɛɛ wìla kaa ko yan ma,
a wì si Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔ,
ma yo fɔ:
«Kaselege ko na,
ki naŋa ŋa,
lesinŋɛ lawi.»
48 Janwa ŋa fuun wìla pan ma gbogolo wa naga kala li wele,
ŋga kìla pye,
naa pàa kaa ki yan,
a pe nɛɛ sɔngɔrɔ,
na pe kotoro ti gbɔɔn yɛsanga ki kala na.
49 Zhezu wi jɛnfɛnnɛ pe ni fuun pàa pye ma yere wa lege,
nɛɛ ki kala li wele konaa jɛɛlɛ mbele fuun pàa taga wi na ma yiri wa Galile tara pe ni.
Pàa Zhezu gboo wi le
50-51 Wa Zhufuye ca ŋga pàa pye na yinri Arimate,
naŋa wà la pye wa,
pàa pye naa yinri Zhozɛfu.
Ki naŋa wìla pye lejɛnŋɛ ma sin,
na Yɛnŋɛlɛ li wunluwɔ pi singi pi pan.
Wìla pye kiti kɔnfɛnnɛ ŋgbelege ki woo wa.
Ɛɛn fɔ,
kiti kɔnfɛnnɛ sanmbala ŋga pàa yere ki na ma pye,
wi sila yɛnlɛ ki na.
52 A wì si kari Pilati wi kɔrɔgɔ,
ma saa wi yɛnri Zhezu gboo wi ni.
53 Ko puŋgo na,
a wì si saa Zhezu gboo wi tirige wa tiparaga ki na,
maa fo parifige ni,
mɛɛ saa wi le fanga ka ni,
pàa ki kɔn walaga na.
Fanga fɔnŋgɔ layi,
pe sila gboo le wa ki ni faa.
54 Warijuwan lawi,
cɛnpilige ki lɛsanga wo wìla pye na jaa mbe gbɔn.
55 Jɛɛlɛ mbele pàa yiri wa Galile tara,
ma pan Zhezu wi ni,
pàa taga Zhozɛfu wi na ma saa fanga ki wele konaa yɛgɛ ŋga na pàa Zhezu gboo wi le we.
56 Ko puŋgo na,
a pè si sɔngɔrɔ wa pe yinrɛ,
mɛɛ saa latikɔrɔ nuwɔ taan naa sinmɛ nuwɔ taan gbɛgɛlɛ,
mbe ka sari gbɔn Zhezu gboo wi na.
Naa cɛnpilige kìla kaa gbɔn,
a pè si cɛn ma wogo,
paa yɛgɛ ŋga na Yɛnŋɛlɛ li ŋgasele làa ki naga we.