Zhezu wi pitunmbolo kɛ ma yiri shyɛn wele
10
1 Kona,
a Zhezu wì suu fɔrɔgɔfɛnnɛ kɛ ma yiri shyɛn pe yeri,
mɛɛ fanŋga kan pe yeri,
paa yinnɛ tipegele ke puro paa ke woo leele pe ni.
Paa yama naa yandewe pi ni fuun pi koo.
2 Zhezu wi pitunmbolo kɛ ma yiri shyɛn pe mɛrɛ ti nda:
Ki koŋgbanŋga Simɔ ŋa pàa pye na yinri Pyɛri,
naa wi nɔsepyɔ lenaŋa Andire;
naa Zebede pinambiile shyɛn Zhaki naa Zhan;
3 naa Filipu,
naa Baritelemi,
naa Toma,
naa Matiye.
Wo la pye faa nizara shɔfɔ;
naa Alife pinambiile shyɛn Zhaki naa Tade;
4 naa Simɔ Zelɔti,
konaa Zhudasi Izikariyɔti.
Wo wìla kaa Zhezu wi le wi mbɛnfɛnnɛ pe kɛɛ.
Zhezu wìla wi pitunmbolo kɛ ma yiri shyɛn pe tun
5 A Zhezu wì sigi nambala kɛ ma yiri shyɛn pe tun,
ma pe pye fɔ:
«Leele mbele pe woro Zhufuye,
yaga kaa kee poro kɔrɔgɔ.
Yaga ka ye Samari tara ca ka ni!
6 Ɛɛn fɔ,
yaa kee Izirayɛli tara woolo poro kɔrɔgɔ,
poro mbele pe yɛn paa simbaala yɛn,
mbele pè puŋgo we.
7 Na ye kaa kee,
yaa ki yari leele pe kan,
yaa yuun fɔ:
Yɛnŋɛlɛ ca wunluwɔ pì yɔngɔ.›
8 Yaa yambala pe sagala,
yaa gboolo pe yɛnni yaa pe yinrigi wa kunwɔ pi ni!
Yaa yayɛnwɛ fɛnnɛ pe sagala kpoyi!
Yaa yinnɛ tipegele ke puro yaa ke woo leele pe ni!
Yège ta waga,
yoro fun yaa ki kaan waga!
9 Yaga ka tɛ,
nakoma warifuwe,
naa penjara tunmɔɔrɔ le ye yɛɛ go na!
10 Yaga ka cana karikasha lɛ,
nakoma deere shyɛn,
naa sawira,
naa gbɔtangala;
katugu tunmbyee wi ma daga paa wi kaan wila nii.
11 «Na yaga sa ye ca o ca,
cagbɔgɔ yi o,
kapige yi o,
ye lejɛnŋɛ ja,
ŋa wi mbe ye yigi we,
ye sa tugu wo na!
Ye koro wa wi yeri fɔ ye karipilige ki sa gbɔn!
12 Yaga ye go ŋga fuun ni,
ye go fɛnnɛ pe shari ye yo fɔ:
Yɛyinŋge ki pye ye ni!
13 Na ki go woolo paga yɛnlɛ mbe ye yaara wɔ,
ye yɛyinŋge sharaga ki koro pe ni.
Na paga si je mbe yo pe se ye yaara wɔ,
ye yɛyinŋge sharaga ki sɔngɔrɔ ye na.
14 Na pee yɛnlɛ mbe ye yaara wɔ,
nakoma mbe logo ye yeri go ka ni,
nakoma ca ka ni wi yo,
ye kari ye wɔ wa ki laga ki ni!
Ye karisaga ye ye tɔɔrɔ gbanŋgban wi pɛ yoo wo wa ki laga ki na.
15 Kaselege ko na,
mila ki yuun ye kan,
na kiti kɔnpilige kiga ka gbɔn,
Sodɔmu ca naa Gomɔri ca woolo pe jɔlɔgɔ ki yaa ka mbɔnrɔ ki ca woolo pe wogo ki na.
Jɔlɔgɔ ŋga ki yaa pan puŋgo na ki sɛnrɛ
16 «Ye wele,
mi yɛn na ye tunnu paa simbaala yɛn wa kombokara ti sɔgɔwɔ.
Ye pye tijinliwɛ ni paa wɔɔrɔ ti yɛn!
Ye pye pɔw paa ca keteŋgele ke yɛn!
17 Ye yɛɛ yingiwɛ jɛn leele pe ni,
katugu pe yaa kaa ye nii kiti kɔnfɛnnɛ pe kɛɛ,
mbaa ye gbɔɔn sapire ni wa pe shɛriyinrɛ ti ni.
18 Pe yaa kaa kee ye ni wa gboforonɛriye poro naa wunlumbolo pe yɛgɛ sɔgɔwɔ na mɛgɛ ki kala na,
jaŋgo ye ta yanla sɛrɛya wi yo poro naa leele mbele pe woro Zhufuye pe yɛgɛ na.
19 Na paga kaa kee ye wa kiti kɔnsaga sanga ŋa ni,
ye jatere wiga ka piri ye sɛnyoro to naa ye paralɔmɔ pi kala na.
Ki wagati nuŋgba wi ni,
sɛnrɛ nda ye yaa ka yo,
ti yaa ka tigi wa ye nawa.
20 Katugu yoro ma ye yaa kaa para.
Ɛɛn fɔ,
ye To Yɛnŋɛlɛ li Yinnɛ lo li yaa kaa para wa ye yɔn.
21 «Leele pele yaa kaa pe nɔsepiile jate pe nii kɛɛ pe ta pe pe gbo.
Ko nuŋgba koyi teele pe yaa kaa piin pe piile pe na.
Piile pe yaa kaa yinrigi pe sevɛnnɛ pe kɔrɔgɔ,
mbaa pe kaan pe pe gbo.
22 Leele pe ni fuun pe yaa ka ye panra na mɛgɛ ki kala na.
Ɛɛn fɔ,
ŋa fuun ka ya mbege kun wi yɛɛ ni sa gbɔn wa ki kɔsaga ki na,
wo yaa ka shɔ.
23 Na paga kaa ye jɔlɔ ca ka ni,
ye fe ye kari ka yɛgɛ ni.
Kaselege ko na,
mila ki yuun ye kan,
sanni ye sa yo ye toro Izirayɛli tara ca pyew ki ni,
pa Lere wi Pinambyɔ wi yaa pan.
24 «Lekɔlipyɔ wi mɛgɛ kila gbɔgɔ mbe wɛ wi nagafɔ wi na.
Tunmbyee fun wi mɛgɛ kila gbɔgɔ mbe wɛ wi kundigi wi na.
25 Lekɔlipyɔ wi kɔ wowi ŋa wi pye paa wi nagafɔ wi yɛn.
Tunmbyee fun,
wi kɔ wowi ŋa wi pye paa wi kundigi wi yɛn.
Na pe kaa na sege ki to wo yinri Beyɛzebuli,
mɛrɛ nda pe ya taga wi sege woolo poro na,
to yaa pe mbe wɛ.
Yaa fyɛ Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ
26 «Yaga kaa fyɛ leele pe yɛgɛ!
Katugu kagala ŋgele fuun ke yɛn ma lara,
koro ke ni fuun yaa ka yiri funwa na.
Ŋgele fuun ke yɛn ŋgundo,
koro ke ni fuun yaa ka jɛn.
27 Nda mila yuun ye kan laga wɔwɔ pi ni,
yaa ti yuun kpeŋgbeleŋgbe.
Kalɛgɛrɛ sɛnrɛ nda fuun pe maa yuun wa ye nuŋgbogolo,
yaa ti yari ŋgbanga paa pe ma kaa kɔnnɔ wa we.
28 Mbele pe ma lere wi gbo,
paa si ya yaraga ka pye wi yinnɛ li na,
yaga kaa poro fyɛ.
Ɛɛn fɔ,
Yɛnŋɛlɛ na li mbe ya wire to naa yinnɛ li ni ti jɔgɔ wa jaganama wi ni,
yaa lo fyɛ.
29 Paa karikaŋgala shyɛn pɛrɛ tama nuŋgba na wi le?
Ma si yala,
ali li nuŋgba na to tara,
na ye To Yɛnŋɛlɛ li sigi jɛn.
(Ko ki yɛn paa ye wogo ki yɛn.)
30 Yoro wo na,
Yɛnŋɛlɛ lì ye yinzire jate ti yɔn ki jɛn.
31 Ki kala na,
yaga kaa fyɛ!
Ye kayɔngɔ kì wɛ karikaŋgala lɛgɛrɛ na.
Mbe taga Zhezu wi na, nakoma mbe je wi na
32 «Lere ŋa fuun kaga yo leele pe yɛgɛ na mbe yo wi yɛn na kɔrɔgɔ,
pa mi fun mi yaa kaga yo na To ŋa wa yɛnŋɛlɛ na wi yɛgɛ na mbe yo ki fɔ wì pye na woo.
33 Ɛɛn fɔ,
lere ŋa fuun ka je na na leele pe yɛgɛ na,
mi fun mi yaa ka je ki fɔ wi na na To ŋa wa yɛnŋɛlɛ na wi yɛgɛ na.
Mbe kɔn yɛɛ na Zhezu kala na
34 «Yaga kaa ki jate ndɛɛ yɛyinŋge mì pan ma kan laga tara ti ni dɛ!
Yɛyinŋge ma mì pan ma kan,
ɛɛn fɔ,
malaga yi.
35 Yɔn mbafinliwɛ mì pan mbe le pinambyɔ wo naa wi to pe sɔgɔwɔ,
naa sumborombyɔ wo naa wi nɔ pe sɔgɔwɔ,
konaa pijɔ wo naa wi najɔ pe sɔgɔwɔ.
36 Lere wi go woolo jate poro pe yaa ka pye wi mbɛnfɛnnɛ wele.
37 «Lere ŋa fuun wi to,
nakoma wi nɔ wì ndanla ma wɛ mi na,
wo si daga mbe pye na woo.
Lere ŋa fuun wi pinambyɔ,
nakoma wi sumborombyɔ wì ndanla ma wɛ mi na,
wo si daga mbe pye na woo.
38 Lere ŋa suu tiparaga ki tugo,
mbe taga na na,
wo si daga mbe pye na woo.
39 Lere ŋa kaa ki jaa mboo yinwege ki ta,
wo yaa ki la.
Ɛɛn fɔ,
lere ŋa ka suu yinwege ki la na kala na,
wo yaa kaga ta.
Tɔnli tawa sɛnrɛ
40 «Lere ŋa fuun ka ye yigi jɛŋgɛ,
muwi ki fɔ wì yigi jɛŋgɛ.
Lere ŋa fuun ka silan yigi jɛŋgɛ,
ŋa wìlan tun wo ki fɔ wì yigi jɛŋgɛ.
41 Lere ŋa fuun ka Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ wa yigi jɛŋgɛ,
katugu wi yɛn Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ,
tɔnli ŋa Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ ma ta,
wo cɛnlɛ ki fɔ wi yaa ka ta fun.
Lere ŋa fuun ka Yɛnŋɛlɛ li lesinŋɛ wa yigi jɛŋgɛ,
katugu wi yɛn Yɛnŋɛlɛ li lesinŋɛ,
tɔnli ŋa Yɛnŋɛlɛ lesinŋɛ wi ma ta,
wo cɛnlɛ ki fɔ wi yaa ka ta fun.
42 Kaselege ko na,
mila ki yuun ye kan,
lere ŋa fuun ka tɔnyinmɛ jɛnɛ nuŋgba jate kan ki piile tunmɔmbɔlɔ mbele wa yeri,
katugu wi yɛn na fɔrɔgɔfɔ,
wo yaa kaa tɔnli wi ta.»